Niekoľko zaujímavostí o leasingu – 2. časť

V druhom pokračovaní tejto problematiky sa budeme venovať výhodám a nevýhodám leasingu v porovnaní s inými spôsobmi obstarania investícií.

Leasing vďaka svojej pružnosti, variabilite a neustálemu vývoju, sprievodným službám a schopnosti vyhovieť individuálnym požiadavkám klientov, poskytuje množstvo výhod. Využívanie leasingu je predovšetkým podmienené jeho výhodnosťou pre podnikateľov. Výhody leasingu oproti obstaraniu investícií inými spôsobmi sú základnými motivačnými faktormi, ktoré vedú investorov v rozhodovacom procese k voľbe leasingu ako efektívnemu spôsobu obstarania investičného majetku.

Medzi výhody leasingu by sa dali zaradiť predovšetkým tieto skutočnosti:

 • Úspora finančných zdrojov.
 • Leasing rieši nedostatok investičného kapitálu nielen v začiatkoch podnikateľskej činnosti, pretože klient nemusí žiadať o úver.
 • V leasingu neexistujú úverové podmienky ani investičné obmedzenia, naopak leasing investičné možnosti rozširuje.
 • Leasing kryje 100% nákladov na obstaranie daného predmetu.
 • Leasing neviaže prevádzkový kapitál a šetrí likvidné prostriedky podnikateľa, čo znamená, že ich nemusí naraz v celom objeme vydať na kúpu potrebného predmetu, ale môže formou nájomného platiť iba určitú časť a zostatok prostriedkov priebežne venovať na rozvoj podnikania a do prevádzkovej sféry.
 • Poskytuje výhody v oblasti peňažných tokov – splátky nájomného umožňujú rozpočtovanie a prognózy tejto finančnej kategórie a bezprostredne neohrozujú likviditu nájomcu.
 • Nelineárne leasingové splátky kopírujú zvyšovanie výnosov z výroby sprostredkovanej predmetom leasingu a dávajú tak nájomcovi priestor pre úsporu likvidných prostriedkov. Ten hradí nájomné iba podľa výnosov z investície obstaranej leasingom a nemusí leasingové splátky dotovať z iných aktivít.
 • Pri sezónnom využívaní predmetu obstaraného leasingom kopírujú nelineárne splátky výnosy z výroby, čím sa opäť šetria okamžité likvidné prostriedky.
 • Splátky nájomného sú účtované nájomcom ako nákladová položka.
 • Leasing predstavuje obranu proti inflačnému vývoju, lebo predmet leasingu je nakupovaný za bežnú cenu a splácaný z budúcich výnosov.
 • Je to spôsob, ako získať na dlhodobé užívanie väčšie majetkové zložky bez zvýšenia aktív nájomcu, preto tento nepotrebuje ani kapitál na jeho finančné krytie.
 • Prenajímateľ je často schopný obstarať predmet leasingu s rabatom a tým znížiť obstarávaciu cenu predmetu leasingu.
 • Leasingová spoločnosť má často podpísané dohody o spolupráci s poisťovňami, sprostredkuje poistenie mnohokrát lacnejšie ako individuálny zmluvný partner poisťovne.
 • Leasingové spoločnosti mávajú podpísané dohody o spolupráci so špeditérskymi firmami a získavajú pri transporte nižšie sadzby ako individuálny záujemca o prepravu.
 • Pre leasing platí zvýhodnené daňové odpisovanie.
 • Pri leasingu sa zmenšujú úverové a menové riziká.
 • Uzavretie leasingovej zmluvy je časovo menej náročné ako napríklad získanie úveru, uzavretie leasingovej zmluvy je pružné a časovo nenáročné.
 • Leasingová spoločnosť v rámci svojej poradenskej činnosti a služby podľa podnikateľského zámeru vypracuje projekt, vyberie najvýhodnejšie zariadenia podľa technických parametrov, spotreby energie či ekologických parametrov. Vypracuje ponuku, ktorú potom predloží v niekoľkých alternatívach záujemcovi na schválenie.
 • Leasingová spoločnosť v rámci štandardných poradenských služieb sprostredkuje kontakt s najvýhodnejším výrobcom alebo dodávateľom, prípravu technických podkladov v akomkoľvek jazyku, zabezpečí transport predmetu a jeho preclenie.
 • Leasingová spoločnosť v rámci uzavretej leasingovej zmluvy predloží nájomcovi splátkový kalendár, na základe ktorého vystaví nájomca trvalý platobný príkaz svojej banke a nemusí potom sledovať termíny splatnosti leasingových splátok.
 • Nájomca sa nemusí zaoberať odpismi prenajatého majetku, pretože tie sú záležitosťou a povinnosťou vlastníka, ak sa leasingová spoločnosť a leasingový nájomca nedohodli inak.
 • Znižujú sa náklady na údržbu predmetov leasingu, pretože servis je často súčasťou zmluvných leasingových splátok.
 • Leasing sa vzťahuje takmer na všetky druhy predmetov.
 • Leasing umožňuje diverzifikáciu finančných transakcií. Rozširuje tak možnosti pre úspešné finančné podnikanie a dosahovanie zisku.
 • Leasing zmenšuje podnikateľské riziko, pretože pre vlastníka predmetu leasingu je jednoduchšie a lacnejšie získať späť prenajatý majetok, ako je tomu napríklad v prípade hypotéky, na druhej strane však môže byť zostatková hodnota majetku získaného späť znížená zlým zaobchádzaním s daným predmetom zo strany užívateľa.
 • Leasingová zmluva môže byť uzavretá rýchlejšie ako investičná zmluva.
 • Leasing sa jednoducho dokumentuje.
 • Leasing umožňuje podnikateľovi rozhodnúť sa až po skončení prenájmu o budúcej kúpe.
 • Leasingová spoločnosť získava zdroje obyčajne lacnejšie ako záujemca o kúpu formou akéhokoľvek typu úveru na komerčnej báze.

Okrem množstva spomenutých výhod má leasing pochopiteľne aj určité nevýhody oproti iným formám obstarania investícií:

 • Jednou z nevýhod môže byť vysoké nájomné. Je podmienené predovšetkým ziskom leasingovej spoločnosti a všetkými nákladmi spojenými s leasingom. Nájomné potom značne prevyšuje kúpnu cenu prenajatého majetku.
 • Po skončení doby trvania leasingovej zmluvy prechádza do vlastníctva nájomcu väčšinou už odpísaná alebo takmer odpísaná hodnota predmetu leasingu. Ak sa neuvažuje o obnove zmluvy, zotiera sa daňová výhoda vyšších odpisov v dobe leasingovej operácie.
 • Je nutné brať do úvahy aj prenesenie vlastníckych rizík na nájomcu a obmedzenie užívateľských práv nájomcu obsahom leasingovej zmluvy.
 • Existuje nebezpečenstvo bankrotu leasingovej spoločnosti.
 • Počas trvania zmluvy nemá nájomca vo väčšine prípadov možnosť predať alebo vrátiť predmet leasingu, čo by mu umožnilo korigovať predchádzajúce chybné rozhodnutie.
 • Zmluva je počas leasingového vzťahu zo strany nájomcu nevypovedateľná.
 • V prípade krádeže alebo zničenia predmetu leasingu neprináleží nájomcovi kompenzácia.
 • Niektoré leasingové zmluvy sú koncipované tak, že v prípade poruchy neposkytne leasingová spoločnosť nový predmet leasingu.
 • Prenajímateľ má vysoké nároky na kapitál. Výrobky kupuje v plnej výške ich ceny a nepredáva ich, ale ich prenajíma, čo znamená, že zaplatené dostane neskôr vo forme splátok nájomného. Z tohto dôvodu je často leasing vykonávaný bankami alebo ich dcérskymi spoločnosťami, ktoré majú relatívny dostatok voľných finančných zdrojov.
 • Existuje riziko bankrotu leasingového nájomcu a možnosť ďalšieho neprenajatia predmetu leasingu, prípadne neschopnosť jeho predaja.
 • Výška leasingových splátok je takmer vždy fixná, z čoho vyplýva možnosť straty prenajímateľa pri náraste inflácie a bankových úrokoch.

Pokiaľ je z Vašej strany záujem o tento druh príspevkov, napíšte nám a pokúsime sa odborne spracovať ďalšie témy podľa Vašich návrhov. V treťom pokračovaní tejto problematiky si priblížime ďalšie formy leasingu, ktoré sa okrem finančného a operatívneho leasingu využívajú.

Súvisiace články

Aktuálne správy