Kvóty na pohlavia v riadiacich funkciách majú byť u nás realitou: Dve známe firmy zrejme čakajú veľké rošády!

Zastúpenie mužov a žien vo vrcholových orgánoch viacerých spoločností je na Slovensku nerovnomerné. Čoskoro by sa to však aspoň v prípade niektorých firiem mohlo zmeniť. Rezort spravodlivosti totiž pripravuje nový zákon, ktorý by mal stanoviť kvóty pre rovnomerné zastúpenie oboch pohlaví v riadiacich funkciách. Malo by sa to týkať iba veľkých kótovaných spoločností, teda firiem so sídlom na Slovensku, s ktorých akciami sa obchoduje na burze.

Podľa štatistík sa Slovensko pri vyváženom obsadzovaní vedúcich pozícií v kótovaných spoločnostiach dlhodobo umiestňuje pod priemerom Európskej únie. Ministerstvo spravodlivosti aj preto predložilo do pripomienkového konania návrh nového zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s riadením kótovaných spoločností. Zákonom rezort reaguje na európsku smernicu, ktorej cieľom je najmä zlepšiť zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností na regulovanom trhu v rámci EÚ.

Na burze obchodované spoločnosti by mali na základe spoločných pravidiel pre menej zastúpené pohlavie – v praxi sú to v súčasnosti ženy – dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie medzi členmi predstavenstiev a dozorných rád. Európska smernica o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností má stanovenú lehotu na zavedenie spoločných pravidiel v jednotlivých krajinách, a to do 28. decembra 2024. A práve od tohto dátumu by mal byť účinný aj nový zákon na Slovensku.

Mali by sa legislatívne upraviť pravidlá pre rovnomernejšie zastúpenie žien a mužov vo vedení firiem?

Firmy však budú mať na splnenie nových podmienok viac času. Na naplnenie cieľov vyváženosti budú mať čas najneskôr do 30. júna 2026. Do tohto dátumu je potrebné, aby kótovaná spoločnosť buď dosahovala stanovené ciele, alebo upravila svoje interné právne predpisy a aby nastavila budúce procesy výberu v zmysle návrhu zákona.

Nové pravidlá by sa pritom mali vzťahovať len na veľké podniky. Nová právna úprava sa totiž nevzťahuje na mikropodniky, malé a stredné podniky. V praxi by sa nový zákon mal na Slovensku dotknúť iba dvoch firiem. Podľa zistení portálu oPeniazoch.sk by malo ísť o Tatra banku a spoločnosť Tatry mountain resorts, ktorá podniká v oblasti cestovného ruchu.

V prípade Tatra banky je pomer žien a mužov v predstavenstve 2:5 a v dozornej rade 2:7. Spoločnosť Tatry mountain resorts má obsadené predstavenstvo v pomere 1:2 a pomer žien a mužov v dozornej rade je 0:9. Samotná firma tvrdí, že má aj bez kvót vysoké zastúpenie oboch pohlaví. „Ženy sú dlhodobo neoddeliteľnou súčasťou našich prevádzok a aj bez nariadenia zvonka majú vysoké zastúpenie na riaditeľských a manažérskych pozíciách, vrátane top manažmentu firmy,“ uviedol pre oPeniazoch.sk manažér komunikácie a PR spoločnosti Marián Galajda.

Výberový proces s jasne stanovenými pravidlami

Slovensko v súčasnosti podľa ministerstva spravodlivosti nemá vo vnútroštátnom právnom poriadku právnu úpravu, ktorá by stanovila záväzné normatívne pravidlá pre dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v kótovaných spoločnostiach. V zákone sa preto zavádzajú napríklad opatrenia pre transparentný výber kandidátov na obsadenie pozícií vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností s pozitívnym uprednostnením kandidáta menej zastúpeného pohlavia tak, aby bola zabezpečená faktická rovnosť pohlaví vo výberovom procese. Ďalej sa upravuje povinné podávanie správ či ukladanie sankcií za nesplnenie informačnej povinnosti vyplývajúcej zo smernice.

V praxi by sa nové pravidlá mali premietnuť tak, že ak bude mať spoločnosť na výber z viacerých kandidátov, pričom jedným z nich je kandidát z menej zastúpeného pohlavia, bude povinná si vybrať z menej zastúpeného pohlavia. „Ak si napriek tomu vyberie kandidáta z väčšinovo zastúpeného pohlavia, kandidát z menšinového zastúpeného pohlavia, má možnosť sa brániť a domáhať sa právnej ochrany, pričom spoločnosť je povinná preukázať existenciu dôvodov osobitného zreteľa,“ uvádza rezort spravodlivosti.

A ako konkrétne by nové kvóty pre vedenie firiem mali vyzerať? Ciele vyváženosti sú v návrhu zákona zadefinované tak, aby príslušníci menej zastúpeného pohlavia zastávali najmenej 40 percent pozícií nevýkonných riadiacich pracovníkov, alebo zastávali najmenej 33 percent všetkých pozícií riadiacich pracovníkov.

Viac o téme: európska smernica , firmy , kvóty , Ministerstvo spravodlivosti SR , muži , rodová rovnosť , vedenie , ženy

Súvisiace články

Aktuálne správy