BKS Bank: Dobrý prevádzkový výsledok v prvom polroku

100 rokov zodpovednosti a úzkeho kontaktu s klientmi: aj vo svojom jubilejnom roku sa BKS Bank môže pochváliť dobrým prevádzkovým výsledkom a tešiť sa z prírastku bilančnej sumy v úveroch aj primárnych vkladoch. Vlastné emisie dlhopisov po prvýkrát presiahli jednu miliardu EUR.
BKS Bank bola založená v meste Klagenfurt am Wörthersee v roku 1922. Odvtedy píše históriu plnú úspechov. Na slovenský trh táto finančná skupina vstúpila v roku 2007. Od roku 1986 sú akcie BKS Bank kótované na Viedenskej burze. Dnes sa zverejňuje Priebežná správa za prvý polrok 2022. BKS Bank sa v nej môže pochváliť dobrým prevádzkovým výsledkom. Bilančná suma sa zvýšila o 1,2 % na 10,7 mld. EUR.
Od začiatku roka skupina BKS Bank zaznamenala rast úverov o 2,8 % na 7.2 mld. EUR. „Keďže dôsledky známych geopolitických udalostí sa prejavujú aj na trhoch, kde pôsobíme vysokou mierou inflácie, prerušením dodávateľských reťazcov a zhoršujúcou sa hospodárskou situáciou, sme s týmto vývojom spokojní,“ vysvetľuje predsedníčka predstavenstva Herta Stockbauer. Za Slovensko môže člen predstavenstva Alexander Novak takisto oznámiť pozitívne správy o vývoji úverov: „Teší nás nárast objemu úverov o 4,2 % na 190,2 mil. EUR. Aj spoločnosť BKS-Leasing s.r.o. dosiahla mierny nárast lízingových pohľadávok na 46,8 mil. EUR.“

Primárne vklady ďalej rastú
V rámci celej skupiny naďalej rastú primárne vklady. Od konca roku 2021 sa zvýšili z 8,1 na 8,2 mld. EUR. „Likvidné rezervy a úspory naďalej udržiavame predovšetkým vo forme termínovaných vkladov a vkladov splatných na požiadanie, aj keď tieto sú, rovnako ako sporiace vklady, silne ovplyvnené znehodnotením peňazí v dôsledku vysokej inflácie. Úrokové sadzby ECB to tlmia len v malej miere. Preto rastie záujem klientov o možnosti investovania na kapitálovom trhu,“ hovorí predsedníčka predstavenstva.

Polročný zisk 30,7 mil. EUR
Pretrvávajúce geopolitické udalosti poznačili zisk za prvý polrok. Ten medziročne klesol z 36,6 mil. na 30,7 mil. EUR. „Vďaka dobrému prevádzkovému výsledku môžeme hovoriť o tom, že úrokové výnosy pred tvorbou rezerv na krytie rizík sa zvýšili na 69,6 mil. EUR (+3,2 %). Vzhľadom na náročnú situáciu v oblasti úrokových sadzieb je to vynikajúci výsledok. Na základe zhoršujúcich sa makroekonomických faktorov sme však rezervy na krytie rizík navýšili z 9,5 mil. na 13,4 mil. EUR. Preto po zohľadnení rezerv na krytie rizík klesli úrokové výnosy o 3,0 % na 56,3 mil. EUR,“ vysvetľuje predsedníčka predstavenstva.

Hnacou silou rastu sú výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z poplatkov a provízií s rastom vo výške 6,1 % na hodnotu 35,4 mil. EUR opätovne významne prispeli k hospodárskemu výsledku: „Skutočnou hnacou silou rastu boli poplatky z platobného styku a z úverových obchodov.“ Pokles cien na kapitálových trhoch ovplyvnil výnos z poplatkov za správu aktív. Ten sa znížil, rovnako ako aj ostatný prevádzkový výsledok. Posledné dve spomenuté položky hospodárskeho výsledku sú tiež hlavnou príčinou zníženia zisku za prvý polrok 2022.

Súvisiace články

Aktuálne správy