Návrh novely o ŠFRB upravuje aj podmienky podpory dlhodobého ubytovania

Diskusia 1  Zdroj:

16. 4. 2019 - Úprava podmienok pre podporu nájomných bytov, ktoré obstarávajú právnické osoby a podmienok pre podporu dlhodobého ubytovania je cieľom novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB).

Úprava podmienok pre podporu nájomných bytov, ktoré obstarávajú právnické osoby a podmienok pre podporu dlhodobého ubytovania je cieľom novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB). Návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR má v stredu (17. 4.) prerokovať vláda. Obsahuje aj úpravy a doplnenia, ktoré vyplynuli z praxe.

Novela navrhuje zavedenie nových účelov podpory, ktorými sú obstaranie ubytovacieho domu, či už jeho výstavbou alebo kúpou. Pretože podiel nájomných bytov na Slovensku je nízky, ďalším návrhom je zavedenie opatrení, ktoré budú motivovať žiadateľov, právnické osoby zo súkromného sektora, aby obstarávali nájomné bývanie. Pod ubytovacím domom rozumie návrh budovu na bývanie, určenú na celoročné ubytovanie, ktoré súvisí najmä s výkonom práce. Ubytovací dom pozostáva z ubytovacích buniek. Ubytovacou bunkou sú najviac dve obytné miestnosti a príslušenstvo.

"Pre účel obstarania ubytovacieho domu sa navrhuje poskytnúť úver maximálne 1000 eur na 1 meter štvorcový (m2) podlahovej plochy ubytovacej bunky v ubytovacom dome," uvádza sa dôvodovej správe k návrhu zákona. Žiadateľom o poskytnutie podpory na obstaranie bytového domu má byť podľa návrhu obec, samosprávny kraj a iná právnická osoba.

Novela rieši aj podporu výstavby zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje službu celoročnou pobytovou formou alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb a obnovu zariadenia, vrátane jeho zateplenia. Vzhľadom na ich nedostatok a záujem súkromného sektora vstúpiť do obstarávania tohto segmentu, navrhuje rozšírenie okruhu žiadateľov o inú právnickú osobu so sídlom na území SR, ktorá vznikla aspoň 5 rokov pred podaním žiadosti.

Ďalej sa návrh zákona zaoberá napríklad zmenou v určovaní limitu úveru na obstaranie nájomného bytu žiadateľom - inou právnickou osobou. Maximálny limit úveru už nie je určený na byt (90.000 eur/byt), ale na 1 m2 podlahovej plochy bytu (1200 eur/1 m2 podlahovej plochy bytu).

Vymedzuje aj obstarávaciu cenu bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti alebo ubytovacieho domu kúpou. Takouto cenou je kúpna cena v kúpnej zmluve. Do obstarávacej ceny sa započíta aj cena spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, cena príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb a ubytovacieho domu. Do obstarávacej ceny pri obstarávaní bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu nie je možné započítať cenu pozemku a nebytového priestoru.

Novela zákona o ŠFRB by mala nadobúda účinnosť 1. januára 2020.