Daňové úniky ako výhodná forma investície – 3. časť

Niekoľko mesiacov dozadu sme Vám priblížili v dvoch článkoch problematiku najviac využívaných foriem daňových únikov. Nové „zozbierané“ námety Vám prinášame tento týždeň.

Je zrejmé, že cieľom každého podnikateľského subjektu je minimalizovať svoj základ dane. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s členením daňových únikov na dve základné skupiny:

 • legálne, pri ktorých dochádza k zníženiu dane na základe využitia legislatívnych medzier,
 • nelegálne, keď dochádza k vedomému či nevedomému porušovaniu daňových zákonov.

Bez ohľadu na konkrétnu formu daňových únikov sa v praxi využíva niektorý z týchto základných postupov:

 • nepriznanie zdaniteľného príjmu (výnosu),
 • presun prijímaných zdaniteľných plnení na daňové subjekty do zahraničia,
 • presun prijímaných zdaniteľných plnení na daňové subjekty, ktoré nepodliehajú dani,
 • transformácia zdaniteľných plnení na plnenia úplne alebo čiastočne oslobodené od dane alebo plnenia nezahrnované do základu príslušnej dane,
 • manipulácie v oceňovaní zásob, majetku a realizovaných výrobkov,
 • možnosti vyplývajúce z účtovného systému,
 • časové rozlišovanie príjmov a výnosov, nákladov a výdavkov budúcich období,
 • fingované výdavky a obchody,
 • zaradenie nedaňových výdavkov medzi daňové,
 • viacnásobné zaradenie tých istých výdavkov,
 • odpisovanie už odpísaných a vyradených majetkových zložiek,
 • náklady cudzích osôb,
 • využitie možností vyplývajúcich z medzinárodných foriem podnikania.

Poďme teraz na niekoľko konkrétnych príkladov daňových únikov.

 1. Daňový subjekt uskutočňuje predaj tovaru v hotovosti, pri predaji musí používať elektronickú registračnú pokladnicu. Platiteľ dane však predáva tovar bez použitia pokladnice a takto kráti tržbu z predaja a tým aj svoj zdaniteľný príjem. Využíva tak opatrenie Ministerstva Financií SR, ktoré ustanovuje výnimku z povinnosti používať registračné pokladnice v prípadoch, ak daňový subjekt prijme úhradu v hotovosti za plnenie uskutočnené skôr, ku ktorému už vystavil daňový doklad, pretože nejde o predaj tovaru či služby spojený s úhradou v hotovosti, ale len o úhradu pohľadávky, ktorá v hotovosti môže byť uhradená.

 2. Daňový subjekt uskutočňuje predaj služieb v hotovosti a pri predaji musí používať elektronickú registračnú pokladnicu. Nie vždy však predaj služieb nablokuje a tým dochádza k daňovým únikom.
 3. Podnikateľ realizuje predaj tovaru alebo poskytuje služby. Za realizáciu svojich výkonov si peniaze nechá previesť na svoj súkromný účet bez toho, aby ich priznal medzi zdaniteľné príjmy.
 4. Realitná kancelária vykonáva realitné obchody a inú sprostredkovateľskú činnosť. Peniaze, ktoré inkasuje v hotovosti od fyzických osôb, vôbec nezahŕňa do účtovníctva. Ide tu o čistý príjem.
 5. Daňový subjekt poskytuje reštauračné služby, pri predaji ktorých je povinný používať registračnú pokladnicu. Platiteľ dane vlastní dve registračné pokladnice, jednu riadne zaregistrovanú a druhú nelegálnu. Predaj služieb blokuje cez nelegálne držanú pokladnicu a doma potom nahadzuje na zaregistrovanú pokladnicu denné tržby podľa výšky nákladov tak, aby nedosiahol vysoký zisk.
 6. Fyzická osoba, ktorá nepodniká, kúpi osobný automobil za 400 000 Sk. Do roka od kúpy ho predá za 500 000 Sk. Týmto predajom si vytvorila zdaniteľný príjem 100 000 Sk. Aby sa táto fyzická osoba vyhla zdaneniu, uzavrie s firmou zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy podľa Obchodného zákonníka, pričom súčasťou tejto zmluvy je ustanovenie, že k zmene vlastníckeho, nie však užívateľského práva príde až uzatvorením kúpnej zmluvy o jeden rok a že za uzatvorenie tejto zmluvy zaplatí firma 500 000 Sk.
 7. Podnikateľ 1 očakáva vysoký zisk v nasledujúcom období. Podnikateľ 2 je oslobodený od platenia dane z príjmov. Podnikateľ 1 predá podnikateľovi 2 tovar v podhodnotenej cene. Podnikateľ 2 potom predá tovar za trhovú cenu. Týmto spôsobom získa podnikateľ 2 mimoriadny zisk, ktorý nebude zdanený a podnikateľ 1 si vytvorí stratu, ktorú bude umorovať v nasledujúcich rokoch.
 8. Podnikateľ 1, platiteľ DPH je tuzemskou filmovou spoločnosťou, podnikateľ 2 je zahraničnou filmovou spoločnosťou. Podnikateľ 1 poskytuje pre podnikateľa 2 sprostredkovateľské filmové služby. Keďže podnikateľ 2 je zahraničný subjekt, sú služby poskytované podnikateľom 1 charakterizované ako vývoz, čiže oslobodené od DPH. Podnikateľ 1 vystaví za konkrétnu službu dve faktúry – pre daňový úrad faktúru číslo 1 v sume 10 000 Sk a pre podnikateľa 2 faktúru číslo 2 v sume 11 000 Sk (10 000 Sk plus 1 000 Sk DPH). Miesto výkonu zdaniteľného plnenia sa nedá pri tomto druhu podnikateľskej činnosti dokázať. Pokiaľ podnikateľ 2 nevie o možnosti vrátenia DPH pri vývoze, prípadne je s podnikateľom 1 dohodnutý, podnikateľ 1 získa touto operáciou čistý príjem vo výške 1 000 Sk a podnikateľovi 2 sa o sumu DPH zvýšia jeho náklady.

O týždeň uvedieme ďalšie príklady daňových únikov.

Daňové úniky ako výhodná forma investície – 2. časť
Daňové úniky ako výhodná forma investície – 1. časť

Súvisiace články

Aktuálne správy