V stredu má vláda rokovať o zmenách v daniach

Pridajte názor  Zdroj: SITA

9. 8. 2011 - Minister financií Ivan Mikloš by mal na rokovanie vlády predložiť návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorým sa má zvýšiť v súčasnosti nulová sadzba spotrebnej dane na tiché víno.

Vláda by mala v stredu prerokovať viaceré návrhy na zmeny v daniach. Minister financií Ivan Mikloš by mal na rokovanie vlády predložiť návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorým sa má zvýšiť v súčasnosti nulová sadzba spotrebnej dane na tiché víno. Ministerstvo tým chce eliminovať existujúcu diskrimináciu jednotlivých druhov alkoholických nápojov, spôsobenú rozdielnym prístupom pri ich zdaňovaní. S týmto opatrením nesúhlasí rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podľa ktorého by zvýšenie tejto spotrebnej dane spôsobilo pokles domácej produkcie vína o 25 %. To by malo podľa neho za následok stratu 750 pracovných miest, čo môže spôsobiť výpadok na odvodoch ročne vo výške približne 5,2 mil. eur. Návrh zákona tak ministerstvo financií predloží na rokovanie vlády s rozporom.

Ďalším z legislatívnych návrhov, o ktorom by mali rokovať členovia vlády, je návrh na novelizáciu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Rezort financií chce prostredníctvom novely zvýšiť sadzbu dane na vykurovací olej a zaviesť sadzbu dane na mazacie a ostatné oleje. Rovnako chce zásadným spôsobom zmeniť skladanie a dopĺňanie zábezpeky pri prevádzkovateľovi daňového skladu a konanie vo veci upustenia od povinnosti zložiť zábezpeku na daň. V súlade s koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach navrhuje ministerstvo financií aj rozšírenie evidencie subjektov, ktoré obchodujú alebo budú obchodovať s vybraným minerálnym olejom.

Súčasťou stredajšieho rokovania vlády má byť aj návrh zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku by mali podľa tohto návrhu od začiatku budúceho roka platiť štátu osobitný odvod. Rezort financií odhaduje čistý ročný výnos z týchto odvodov vyše 41 mil. eur. Rezort financií navrhol, aby banky platili odvod z vybraných pasív. Základom pre výpočet dane majú byť pasíva znížené o sumu vlastného imania a hodnotu chránených vkladov prijatých na území Slovenska. Sadzba odvodu za príslušný kalendárny rok je stanovená vo výške 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu.

Zmeny by mali nastať aj v zákone o miestnych daniach. Rezort financií v rámci pripravenej novely chce ustanoviť splnomocnenie pre správcov dane z nehnuteľností, aby pri zdaňovaní stavieb a bytov postupne znižovali rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane na úroveň najviac 10-násobku najnižšej sadzby dane. "Ak by správca dane tento rozdiel neznižoval, ale naopak zvyšoval, podľa predloženého návrhu by v tomto zdaňovacom období platila zákonná ročná sadzba dane zo stavieb a dane z bytov," navrhuje ministerstvo financií. Okrem toho chce ministerstvo napríklad aj ustanoviť jedno spoločné priznanie k tým miestnym daniam a poplatku, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie. Pôjde o daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Od začiatku roka 2013 by sa malo zrušiť používanie kolkových známok. Podľa návrhu zákona o zrušení kolkových známok sa budú môcť správne poplatky platiť poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. V záujme urýchlenia platieb poplatkov chce ministerstvo rozšíriť spôsob platenia aj o platbu platobnou kartou. "Súčasne sa ustanovuje možnosť platenia poplatku prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak budú zo strany príslušných inštitúcií vytvorené technické predpoklady na realizáciu tohto spôsobu platenia," uvádza rezort financií.

Svoje legislatívne návrhy by mal na rokovanie vlády predložiť aj minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Návrh novely zákona o inšpekcii práce má vo výnimočnom a odôvodnenom prípade umožniť výkon inšpekcie práce inšpektorátu práce aj mimo obvodu jeho pôsobnosti. Zaviesť sa má povinné ukladanie peňažných pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení nedostatkov a upraví sa aj predpoklad doručenia písomností z výkonu inšpekcie práce poštou. Meniť by sa mal aj zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zámerom ministerstva je spružniť podmienky pre výkon pracovnej zdravotnej služby, ako aj znížiť administratívne a finančné zaťaženie zamestnávateľov pri vypracovávaní a vyhodnocovaní koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ministri by sa mali zaoberať aj analýzou dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku. Materiál popisuje stav trojpilierového dôchodkového systému na Slovensku a navrhuje konkrétne riešenia do budúcnosti. V prvom, štátnom priebežnom pilieri by malo ísť o zvyšovanie dôchodkového veku vzhľadom na strednú dĺžku života, zmenu aktuálnej dôchodkovej hodnoty určujúcej výšku dôchodku a zvyšovanie dôchodkov o tzv. dôchodcovskú infláciu.

Agentúra SITA vydá podrobný prehľad ekonomických bodov 55. rokovania vládneho kabinetu v osobitnej správe.