Novela zákona o verejnom obstarávaní je kompromisom, prešla debatou

Návrh zákona o verejnom obstarávaní je kompromisom pre požiadavku štátu na zavedenie opatrení vedúcich k zrýchleniu nakupovania v snahe o oživenie domácej ekonomiky v dôsledku pandémie, no tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv hospodárskych subjektov. Pre TASR to uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Reagoval tak na list Nadácie Zastavme korupciu a Slovensko.Digital, ktorí upozornili poslancov na niektoré riziká vyplývajúce z novely.
„Aj o bodoch, ktoré sú predmetom verejnej debaty, úrad viedol opakovanú a otvorenú debatu so širokým spektrom subjektov vrátane Európskej komisie a tretieho sektora,“ zdôraznil Hlivák. Skonštatoval, že úrad pri zavádzaní kompromisu postupoval veľmi opatrne. Zo štatistík podľa jeho slov vyplynulo, že v obstarávaniach, ktorých sa bude týkať takýto postup, sa námietky uplatnili v nízkom počte. „Navrhovaná úprava v kontexte štatistických ukazovateľov uvádzaných priamo v dôvodovej správe obmedzuje podávanie námietok v segmente, ktorý nie je z pohľadu celkového počtu námietok dominantný,“ dodal.
Podotkol tiež, že úrad zavádza aj „poistky“ proti možnému zneužívaniu úpravy legislatívy. „Týmito poistkami sa rozumie profesionalizácia, zmena Trestného poriadku – úrad vypracoval návrh na zmeny v legislatíve, ktorá postihuje machinácie vo verejnom obstarávaní, a tento návrh v lete tohto roka konzultoval s pracovnou skupinou ministerstva spravodlivosti,“ priblížil šéf ÚVO.
Zároveň zdôraznil, že aj v daných súťažiach bude možné podávať podnety. Bude teda spôsob, ako úrad upozorniť na nezrovnalosti v súťažiach, pričom úrad sa nimi bude zaoberať. „Aplikáciu uvoľnených pravidiel verejného obstarávania, ku ktorej úrad pristúpil v rámci kompromisov, pričom ubránil napríklad to, aby sa na úrad mohli s podnetmi obracať aj zástupcovia tretieho sektora, či ubránil spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK), bude úrad pozorne monitorovať a v prípade zneužívania zákona podnikne príslušné kroky na zvrátenie takej praxe,“ vyhlásil Hlivák.
Interpretáciu, že „ÚVO sa zbavuje možnosti rušiť nezákonné postupy“, vníma ako nepochopenie právneho textu v súvislostiach. Vyhlasovateľ súťaže bude podľa Hliváka niesť plnú zodpovednosť za pokračovanie v protiprávnom konaní, keďže úrad jeho konanie podrobí kontrole. V prípade preukázania porušenia zákona bude zároveň vyhlasovateľ podrobený prísnejšiemu postihu vyjadrenému výškou pokuty, ako aj následnému postúpeniu veci OČTK. Tie budú jeho konanie posudzovať podľa úradom navrhovaného sprísneného znenia Trestného zákona a Trestného poriadku.
Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital zaslali list poslancom, v ktorom konštatujú, že novela zákona o verejnom obstarávaní, o ktorej by mali rokovať na nadchádzajúcej riadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, obsahuje viacero pozitívnych zmien. Niektoré body však podľa nich môžu zvýšiť riziko korupčného správania. Za výrazne rizikovú považujú napríklad zmenu, podľa ktorej nebude možné podať námietky pri všetkých podlimitných zákazkách. Pri ustanovení o jednotnej elektronickej platforme je zasa podľa nich potrebné vyriešiť viacero kľúčových otázok, preto navrhujú jeho vypustenie.

Súvisiace články

Aktuálne správy