Stav na registrovom súde v Bratislave je podľa kompetentných neúnosný

Diskusia 1  Zdroj:

14. 2. 2020 - Predĺženie lehôt napríklad na zápis spoločností do Obchodného registra je na Okresnom súde Bratislava I spôsobené personálnymi kapacitami.

Predĺženie lehôt napríklad na zápis spoločností do Obchodného registra je na Okresnom súde Bratislava I spôsobené personálnymi kapacitami. Uvádza sa to vyjadrení Okresného súdu Bratislava I, ktoré agentúre SITA sprostredkoval hovorca Krajského sudu v Bratislave Pavol Adamčiak. "Permanentne žiadame Ministerstvo spravodlivosti SR o navýšenie počtu vyšších súdnych úradníkov, zatiaľ bezúspešne," konštatuje súd. Aktuálne je pritom na Okresnom súde Bratislava I pridelených 11 vyšších súdnych úradníkov, na ktorých je prevažná časť výkonu zápisov. Napríklad v Banskej Bystrici je počet úradníkov dvojnásobný, pričom nápad (zmena, prvozápis, výmaz) je polovičný.

Situáciu skomplikovalo zvýšenie práce po prijatí novely zákona o Obchodnom registri, podľa ktorej majú právnické osoby povinnosť zapisovať do Obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Ide okrem iného o meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, či štátnu príslušnosť. Podnikatelia, ktorí vznikli do konca októbra 2018, si túto povinnosť museli splniť najneskôr do konca minulého roka, neskôr bola lehota predĺžená do 30. júna tohto roka, avšak lehota na vykonanie zápisu zostala nezmenená, teda do dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis.

Zahltenie súdov a dlhšie lehoty pritom komplikujú podnikateľom život. Namiesto niekoľkých dní totiž zápis, ale aj výmaz spoločností trvá niekoľko týždňov. "Zdržanie sa týka celej agendy registrových súdov. Na Okresnom súde Bratislava I problém pretrváva, aj keď sa lehoty skrátili, odhadujem ich na úrovni dvoch mesiacov," povedal pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. Na ostatných súdoch podľa neho nie je problém taký vypuklý. Zdržanie eviduje aj Ministerstvo spravodlivosti SR. Podľa tlačového oddelenia rezortu sa priebežne snažia vzniknutú situáciu riešiť. "Od leta Ministerstvo spravodlivosti SR intenzívne upozorňovalo subjekty, aby si nenechávali zápis na poslednú chvíľu. Napriek tomu sme najväčší nápor na súdy zaznamenali v decembri 2019," informoval rezort. Podľa jeho informácií je pritom situácia kritická v Bratislave.

"Keďže veľká väčšina právnických osôb má sídlo v Bratislave, vznikol totálny pretlak na Obchodný register Bratislava," objasňuje v stanovisku Okresný súd Bratislava I. Ako dodáva, napríklad v novembri minulého roka evidoval 13 406 vecí, v decembri však dohromady takmer 40 tisíc. "Z dôvodu nastavenia informačného systému elektronických podaní do Obchodného registra okresného súdu umožňuje technické nastavenie spracovanie elektronických podaní, mimo podaní cez dátovú schránku Ústredného portálu verejnej správy, len na jednom počítači. Denne je technicky možné spracovať cca 600 – 700 ks elektronických podaní," vysvetľuje súd.

Aktuálne v podateľni zabezpečujú zápis fyzicky doručených podaní, elektronicky doručených podaní do Obchodného registra a elektronických podaní cez dátovú schránku Ústredného portálu verejnej správy 4 zamestnankyne podateľne, 1 zamestnanec skenovacieho pracoviska a súčasne mimo stránkových hodín vypomáhajú 6 zamestnanci zbierky listín, ktorí sa budú striedať v skorých ranných a popoludňajších hodinách. V decembri uplynulého roka súčasne vypomáhali pri zápise fyzických návrhov zamestnankyne exekučného oddelenia okresného súdu.

"Pravdou je, že súčasný stav je neúnosný, súd realizuje opatrenia, napríklad ponúkol a už aj realizoval prácu zamestnancom na úseku Obchodného registra v deň pracovného voľna, avšak je nutné uviesť, že za personálneho obsadenia 11 vyšších úradníkov (nepočítajúc s OČR, PN, prípravou na justičné skúšky, na čo majú úradníci zo zákona nárok) a s ohľadom na veľkosť nápadu v tomto čase, sa akékoľvek opatrenie sa míňa účinkom," konštatuje sa ďalej v stanovisku súdu.

Ten však zároveň upozorňuje, že vykonáva zápisy v súlade so zákonom o obchodnom registri, teda v zákonných lehotách. "Ak to vyžadujú prevádzkové dôvody, k predĺženiu lehoty dochádza v zmysle zákona, tak že predseda registrového súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu o čas nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac však o desať dní. Predseda registrového súdu tak môže urobiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o týchto dôvodoch, najneskôr však posledný deň lehoty. Rozhodnutie predsedu registrového súdu sa vyvesí na úradnej tabuli súdu, ak sú splnené podmienky," objasňuje súd.