Novely zákonov o ŠFRB a o dotáciách na rozvoj bývania idú do druhého čítania

Pridajte názor  Zdroj: SITA

14. 6. 2017 - Novela zákona o ŠFRB zavedie dva nové účely podpory nájomného bývania - pri obstarávaní technickej vybavenosti a kúpe pozemku pre výstavbu a užívanie nájomných bytov. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty.

O novelách zákonov o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ako aj o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bude parlament rokovať v druhom čítaní. Poslanci to odhlasovali v stredu v rámci druhého dňa osemnástej schôdze Národnej rady SR. Oba návrhy pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2018.

Novela zákona o ŠFRB zavedie dva nové účely podpory nájomného bývania - pri obstarávaní technickej vybavenosti a kúpe pozemku pre výstavbu a užívanie nájomných bytov. Financovanie bude zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtu ŠFRB na príslušný rok. V súčasnosti však podľa rezortu dopravy a výstavby však nie je možné vyčísliť výšku poskytnutých podpôr, nakoľko nie je je zrejmé, koľko oprávnených žiadateľov využije túto formu financovania navrhovaných nových účelov.

"Súčasťou návrhu sú aj úpravy a doplnenia, ako rozšírenie typov zariadení sociálnych služieb na výstavbu alebo obnovu, ktorým je možné poskytnúť úver zo ŠFRB," informoval poslancov v utorok večer minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most - Híd). Okruh žiadateľov sa rozšíri pri fyzickej osobe o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom do pätnásť rokov. Zvýši sa tiež maximálna výška úveru pri obstarávaní nájomného bytu na sto percent obstarávacej ceny v obciach s vyšším predpokladom obsadenosti týchto bytov.

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty. "Ide o nájomný byt bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 štvorcových metrov a limitovanou dĺžkou nájomného maximálne na šesť rokov," priblížil Érsek. Môže ísť o dvojizbové byty na podporu mobility pracovnej sily. Nájomné zmluvy na tieto byty budú môcť byť uzatvorené na dobu určitú do troch rokov a pri dodržaní podmienok ich bude možné predlžiť o rovnakú lehotu.

Pre podporu štartovacích bytov sa môže zvýšiť podiel dotácie o 10 %, čo má žiadateľom umožniť určiť primerané nájomné pre nájomníkov a nájomcom kumulovať si vlastné zdroje pre zabezpečenie si iného bývania v budúcnosti.

Poslanci zároveň schválili aj novelu zákona o vnútrozemskej plavbe tiež z dielne rezortu dopravy a výstavby. Cieľom zmeny je harmonizácia vnútroštátneho práva s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Týmto návrhom sa do zákonov o vnútrozemskej plavbe, o doprave na dráhach a o cestnej doprave preberá smernica Európskej komisie zo 16. decembra 2016. Cez ňu sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku. Navrhovaná účinnosť tejto novely je 15. júla tohto roku. Medzinárodné dohody o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru po cestách, po železnici a po vnútrozemských vodných cestách sa aktualizujú každé dva roky.