Na toto sa pripravte: Možnosť banky požadovať predčasné splatenie úveru má mať nové pravidlá!

, TASR/red

Možnosť veriteľa požadovať úhradu celej dlžnej sumy pri nesplácaní úveru má mať nové pravidlá. Tie majú zohľadňovať aj iné kritériá ako počet omeškaných splátok. Vyplýva to z návrhu novely Občianskeho zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.

Cieľom je zosúladiť slovenskú legislatívu so závermi Súdneho dvora Európskej únie, ktorý v prípade týkajúcom sa Slovenska poukázal na nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s normami EÚ. Ministerstvo spravodlivosti SR preto navrhuje nové pravidlá pre uplatnenie práva na predčasné splatenie úveru.

„Navrhovaná nová právna úprava upravuje možnosť dodávateľa požadovať úhradu celého plnenia, resp. celej dlžnej sumy za zákonom ustanovených podmienok, ktoré zohľadňujú nielen počet omeškaných splátok, ale aj ich celkovú „omeškanú“ výšku vo vzťahu k celkovej výške plnenia, na ktoré je spotrebiteľ podľa spotrebiteľskej zmluvy povinný, a vo vzťahu k dĺžke trvania spotrebiteľskej zmluvy,“ vysvetlilo MS.

Sú podľa vás práva spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na Slovensku dostatočne chránené?

Veriteľ by tak mohol v budúcnosti požadovať vrátenie celého plnenia, ak je jeho dlžník celkom alebo čiastočne v omeškaní aspoň s troma splátkami. Omeškaná suma pritom musí byť najmenej 10 % celkovej výšky plnenia pri zmluve dohodnutej najviac na tri roky, 5 % pri zmluve dohodnutej na viac ako tri roky, prípadne 2,5 % pri úvere zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti na bývanie.

Navrhované znenie ponecháva na uvážení veriteľa, či a kedy si toto právo uplatní, avšak len počas obdobia, kedy sú splnené podmienky na tzv. zosplatnenie. Pred uplatnením tohto práva bude povinný vyzvať spotrebiteľa na vrátenie celej dlžnej sumy a určiť mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. „Až po uplynutí tejto dodatočnej lehoty sa stáva celé plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy splatným,“ doplnil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Navrhovaná novela, ktorej inšpiráciou je podľa MS nemecká právna úprava, zároveň nevylučuje inú úpravu zmluvných podmienok. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. septembra 2024.

Reakcia na súdne spory

Spomínaná novela pritom reaguje na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ je z 9. novembra 2023, ktoré týkalo spotrebiteľského úveru poskytnutého VÚB v roku 2012 so splatnosťou 20 rokov. Banka podľa informácií zverejnených v bulletine kancelárie Najvyššieho súdu SR neskôr v čase menej ako rok od uzavretia predmetnej zmluvy o úvere požadovala od dvoch dlžníkov vrátenie celej dlžnej sumy na základe uplatnenia klauzuly o predčasnej splatnosti celého dlhu. Osoby, ktorým bol úver poskytnutý, boli totiž platobne neschopné a meškali so splátkou vo výške 1106,50 eura.

Uplatnenie klauzuly o predčasnej splatnosti umožnilo banke iniciovať predaj rodinného obydlia ich klientov formou mimosúdnej, tzv. dobrovoľnej dražby. V nadväznosti na to podali dotknuté osoby na súd návrh na zdržanie sa výkonu záložného práva predajom ich rodinného domu s odôvodnením, že takýto postup porušuje ich práva v postavení spotrebiteľov. Hodnota rodinného domu, ktorý mal byť predmetom predaja, je pritom najmenej tridsaťkrát vyššia ako suma, pre ktorú VÚB banka vyhlásila predčasnú splatnosť úveru a pristúpila k výkonu záložného práva.

Viac o tomto súdnom spore si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.

Viac o téme: banky , bývanie , dlžníci , legislatíva , legislatívne zmeny , Ministerstvo spravodlivosti SR , MPK , novela , Občiansky zákonník , pravidlá , spotrebiteľské úvery , Súdny dvor Európskej únie , úvery , Všeobecná úverová banka VÚB , záložné právo

Súvisiace články

Aktuálne správy