Prísť o strechu nad hlavou pre pár neuhradených splátok? Tomu má byť koniec, pravidlá pre banky sa sprísnia!

Vezmete si spotrebiteľský úver, no dostanete sa do problémov a nevládzete ho splácať. Banka následne uplatní predčasné splatenie dlhu a keď nie ste schopní ho splatiť, siahne vám aj napriek pomerne malému dlhu na strechu nad hlavou. Takýmto praktikám by mal byť koniec. Prispieť by k tomu mala zmena Občianskeho zákonníka, ktorú pripravuje rezort spravodlivosti. Banky s novou legislatívnou úpravou súhlasia.

Neprimerané uplatňovanie predčasnej splatnosti celého dlhu by malo byť na Slovensku minulosťou. Ministerstvo spravodlivosti totiž pripravuje novelu Občianskeho zákonníka, ktorá reaguje na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z vlaňajšieho novembra. Ten rozhodoval o konkrétnom prípade zo Slovenska a odporučil nám zosúladiť legislatívu so smernicou o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách pokiaľ ide o podmienky predčasnej splatnosti obsiahnutej v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

Spomínané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ je z 9. novembra 2023 a týkalo spotrebiteľského úveru poskytnutého VÚB v roku 2012 so splatnosťou 20 rokov. Banka podľa informácií zverejnených v bulletine kancelárie Najvyššieho súdu SR neskôr v čase menej ako rok od uzavretia predmetnej zmluvy o úvere požadovala od dvoch dlžníkov vrátenie celej dlžnej sumy na základe uplatnenia klauzuly o predčasnej splatnosti celého dlhu. Osoby, ktorým bol úver poskytnutý, boli totiž platobne neschopné a meškali so splátkou vo výške 1106,50 eura.

Uplatnenie klauzuly o predčasnej splatnosti umožnilo banke iniciovať predaj rodinného obydlia ich klientov formou mimosúdnej, tzv. dobrovoľnej dražby. V nadväznosti na to podali dotknuté osoby na súd návrh na zdržanie sa výkonu záložného práva predajom ich rodinného domu s odôvodnením, že takýto postup porušuje ich práva v postavení spotrebiteľov. Hodnota rodinného domu, ktorý mal byť predmetom predaja, je pritom najmenej tridsaťkrát vyššia ako suma, pre ktorú VÚB banka vyhlásila predčasnú splatnosť úveru a pristúpila k výkonu záložného práva.

Malo by byť bývanie viac chránené v prípade problémov so splácaním úveru?

Práve vo veľkom rozdiele medzi nezaplatenou čiastkou a hodnotou založenej nehnuteľnosti je problém. Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ totiž musí vnútroštátny súd pri posudzovaní prípadnej nekalej povahy zmluvnej podmienky najmä preskúmať proporcionalitu práva priznaného veriteľovi požadovať na základe tejto podmienky všetky dlžné sumy. Ako vníma toto rozhodnutie samotná banka, sme sa jej opýtali a na odpovede čakáme.

Podľa Súdneho dvora Európskej únie súčasná právna úprava na Slovensku nezohľadňuje proporcionalitu možnosti priznanej predajcovi či dodávateľovi uplatniť právo, ktoré mu vyplýva z klauzuly o predčasnej splatnosti obsiahnutej v zmluve o úvere. A to s ohľadom na kritériá súvisiace najmä so závažnosťou nesplnenia zmluvných povinností zo strany spotrebiteľa, ako je výška splátok, ktoré neboli splatené vo vzťahu k celkovej výške úveru a dĺžke trvania zmluvy. Taktiež aj s možnosťou, že uplatnenie uvedenej klauzuly povedie k tomu, že predajca či dodávateľ môže pristúpiť k vymáhaniu súm dlžných na základe tejto klauzuly predajom rodinného obydlia spotrebiteľa v mimosúdnom konaní.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!

Cieľom pripravovanej legislatívnej zmeny je preto upraviť podmienky na zosplatnenie spotrebiteľských úverov tak, aby bola vnútroštátna právna úprava zosúladená so závermi tohto rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, a súčasne aby nedochádzalo k aplikačným problémom. „Súčasná právna úprava bola rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie označená ako nesúladná s právom Európskej únie, preto nie je žiadúce ďalej ju ponechať v aktuálne platnom znení,“ konštatuje rezort spravodlivosti.

Banky pripúšťajú aj negatívny vplyv rozhodnutia

Podľa samotných bánk môže mať rozhodnutie na slovenský bankový sektor negatívny vplyv. Pre web oPeniazoch.sk to pripustila Slovenská banková asociácia. „Rozhodnutie môže mať negatívny vplyv, nakoľko v praxi prehlásilo, že ustanovenie Občianskeho zákonníka nie je v súlade s právom EÚ. Slovenská banková asociácia súhlasí s novou legislatívnou úpravou, ktorá po zapracovaní princípu proporcionality upraví inštitút zosplatnenia nanovo,“ uviedla v reakcii na rozhodnutie európskeho súdu hovorkyňa bankovej asociácie Daniela Gilányi.

Cesta k väčšej ochrane dlžníkov však bude ešte dlhá. Samotné pripomienkové konanie k novele by malo začať v apríli tohto roka. Následne ju musí po schválení vo vláde odobriť aj parlament. Kedy by mohli byť nové pravidlá v platnosti, tak ešte nie je známe.

Viac o téme: banky , bývanie , dlžníci , Ministerstvo spravodlivosti SR , Občiansky zákonník , Slovenská banková asociácia SBA , spotrebiteľské úvery , Súdny dvor Európskej únie , VÚB , záložné právo

Súvisiace články

Aktuálne správy