Slovensko do trvalého eurovalu pošle 660 mil. eur... (2)

Diskusia 1  Zdroj: TASR

17. 5. 2012 - Hotovostný vklad Slovenskej republiky do Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) bude predstavovať 659,2 milióna eur.

Bratislava 17. mája (TASR) – Hotovostný vklad Slovenskej republiky do Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) bude predstavovať 659,2 milióna eur. Vyplýva to z návrhu zákona o EMS, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR a momentálne sa nachádza v pripomienkovom konaní. Vklad bude splatný v piatich rovnakých splátkach, pričom prvú z nich vo výške 131,84 milióna eur bude musieť Slovensko zaplatiť už 15 dní po vstupe zmluvy o EMS do platnosti.

Ako ďalej konštatuje rezort financií, druhú rovnako veľkú splátku Slovensko zaplatí neskôr počas roka, pravdepodobne v októbri. "V priebehu rokov 2013 a 2014 by Slovenská republika mala uhradiť aj ďalšie tri splátky upísaného základného imania v celkovej výške 395,52 milióna eur," vyčísľuje ministerstvo v doložke vplyvov k návrhu zákona.

Na úhradu prvej splátky sa podľa MF použijú štátne finančné aktíva bez potreby ich posilnenia, tento krok tak nebude mať vplyv na schodok alebo dlh verejných financií. Na ďalšie splátky však bude potrebné zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu a táto skutočnosť bude mať negatívny vplyv na výšku štátneho dlhu SR, avizuje rezort financií.

EMS alebo tzv. trvalý euroval patrí do druhej vlny balíka opatrení, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc členskému štátu eurozóny v ťažkej finančnej situácii, a tým udržať finančnú stabilitu zoskupenia ako takého. Mechanizmus bude mať formu medzivládnej organizácie založenej členskými krajinami eurozóny. Spustiť sa má o rok skôr oproti pôvodnému plánu, a to už v polovici tohto roka. Nahradí Európsky nástroj finančnej stability (EFSF), ktorý bol koncipovaný len ako dočasné riešenie finančnej krízy a svoju činnosť ako subjekt poskytujúci stabilizačnú pomoc ukončí v júni 2013.

Na rozdiel od dočasného eurovalu, ktorý fungoval len na báze záruk za dlhopisy emitované EFSF, sa do jeho trvalého nástupcu bude prispievať priamo, upisovaním akcií na základnom imaní spoločnosti v sume 700 miliárd eur. Z toho v hotovosti členovia splatia 80 miliárd eur, zvyšných 620 miliárd eur budú tvoriť záruky vo forme akcií splatných na vyzvanie. Celková hodnota akcií upísaných SR bude 5,768 miliardy eur a náš podiel, s dočasnou korekciou platnou do roku 2021, tak bude predstavovať 0,8240 %.

Vznik EMS ako organizácie napojenej na Európsku úniu (EÚ) umožňuje doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní EÚ (Lisabonská zmluva), ktoré v súčasnosti ratifikujú národné parlamenty. Národná rada (NR) SR súhlasila so zmenou tento týždeň v utorok (15.5.), a to hlasmi všetkých poslaneckých klubov okrem SaS. "Členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu, ktorý sa má v nevyhnutných prípadoch aktivovať na zabezpečenie stability eurozóny ako celku. Poskytnutie akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu bude podliehať prísnej podmienenosti," znie nový odsek v článku 136 Lisabonskej zmluvy. Ratifikácia medzinárodnej zmluvy a príslušnej legislatívy upravujúcej vznik trvalého eurovalu slovenský parlament ešte len čaká, a to pravdepodobne na najbližšej júnovej schôdzi.

EMS bude rozhodovať prostredníctvom Rady guvernérov, pričom guvernérmi budú ministri financií členských krajín. O poskytnutí finančnej pomoci členskému štátu, ako aj o ďalších dôležitých otázkach sa bude rozhodovať jednohlasne, okrem výnimočných prípadov, kedy bude vážne narušená stabilita eurozóny. V takom prípade sa použije tzv. núdzová procedúra, ktorá si vyžaduje len 85 % hlasov členov. Každodenný chod EMS bude zabezpečovať generálny riaditeľ, ktorého vyberie Rada guvernérov.

Poskytnutie pomoci z trvalého eurovalu bude prísne podmienené splnením podmienok k odstráneniu príčin vedúcich k pomoci a aktívnym zapojením štátu, ktorý dostal pomoc. Hlavnou úlohou prijímajúceho štátu bude preukázať dostatočnú zaangažovanosť súkromného sektora do navrátenia udržateľného stavu verejných financií. K tomu má slúžiť aj zavedenie tzv. doložiek spoločného postupu (CAC) do dlhopisov vydaných členskými štátmi eurozóny od 1. januára 2013. Jej úlohou je chrániť väčšinových investorov pred prípadným blokovaním menšinovými investormi, takisto má zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie voči všetkým investorom. Nebude sa však uplatňovať retroaktívne na nesplatenú časť dlhopisov vydaných pred rokom 2013.

UPOZORNENIE:

Správa je aktualizovaná v 1. odseku a doplnená o 2. a 3. odsek.