Sociálny rozmer: Páka finančnej výkonnosti kryptomien

Diskusia 2  
Sociálny rozmer: Páka finančnej výkonnosti kryptomien
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


včera 0:34 - Tento rok trh s kryptomenami pokračuje v prekonávaní rekordov z hľadiska ocenenia, ale aj environmentálnych a sociálnych dopadov.

V súčasnosti venuje finančná komunita náležitú pozornosť investíciám do sociálne zodpovedných firiem pôsobiacich mimo kontroverzných odvetví. ESG je skratka Environment Social Governance, ide o hodnotenie spoločností na základe rôznych prístupov v oblasti životného prostredia, sociálnych aspektov a spôsobu riadenia. Uprednostňujú sa investičné možnosti s cieľom financovať udržateľnejší svet. Na jednej strane je tak príťažlivosť zodpovedného financovania pre investorov a na druhej strane nárast predpisov, aké nefinančné informácie by mali firmy  zverejňovať. Etickí investori používajú tieto informácie na určenie správania spoločnosti z pohľadu ESG a následné vylúčenie pri kontroverznejšom profile.

Celkom iná je však situácia ak sa pozrieme na investorov v oblasti kryptomien. Zdá sa, že väčšina z nich o ESG nevie, alebo sa o to nezaujíma. Vedci preukázali, že spotreba siete spojenej s Bitcoinmi je kolosálna. Okrem toho sa súvisiace emisie uhlíka odhadujú na 69 miliónov ton, čo je viac ako v samotnom Portugalsku. Ak sa tieto emisie drasticky neznížia, cieľ obmedziť globálne otepľovanie o dva stupne bude nedosiahnuteľný.

Koncentrácia akcionárov navyše spôsobuje vážne problémy s riadením. Malý počet investorov drží v obehu takmer polovicu Bitcoinov. Na druhej strane sa európske orgány musia vyrovnávať s ťažkosťami pri regulácii trhu. Oportunistické správanie nie je sankcionované, výskum odhaduje, že asi 80 % projektov týkajúcich sa kryptomien, je podvodných.

Kryptomeny majú napriek tomu vysoký potenciál znižovania nákladov. Základná technológia, blockchain, umožňuje výmenu v decentralizovanom systéme bez potreby dôveryhodnej tretej strany.

Druhý pilier ESG, a to sociálny aspekt, je v súčasných štúdiách nedostatočne zastúpený. Sociálna oblasť je však neoddeliteľnou súčasťou fungovania kryptomien. Tento ekosystém v skutočnosti integruje rôzne zainteresované strany, ako sú vývojári, ťažiari, používatelia, výmenné platformy, verejné orgány, médiá a životné prostredie. V teórii zainteresovaných strán, aplikovanej na firemný rámec, je udržiavanie privilegovaných vzťahov s týmito entitami zdrojom vyššej konkurencie a teda zvýšenia výkonu. Preto vzniká otázka: fungujú kryptomeny so zosilnenými sociálnymi aspektmi lepšie ako iné?

Sociálny rozmer: Páka finančnej výkonnosti kryptomien

V jednom z ostatných výskumov venovaných tejto oblasti, sa vedci zamerali na dve zainteresované strany v jadre sociálneho piliera. Používateľov, ktorí obchodujú s kryptomenami, a možno ich považovať za akcionárov a špeciálnych používateľov, ktorí umožňujú overenie transakcií, a možno ich považovať za zamestnancov „uberizovanej“ spoločnosti. Na meranie sociálnej výkonnosti kryptomeny je možné použiť tri ukazovatele, a to odmeňovanie ťažiarov, finančné začlenenie a transparentnosť.

Špeciálni používatelia sú za svoju prácu platení. Za každý potvrdený blok dostávajú určité množstvo kryptomeny. Táto odmena je variabilná a pohybuje sa podľa ceny kryptomien.

Finančné začlenenie sa týka prekážok vstupu. Tieto prekážky majú technologický charakter, konkrétne výpočtový výkon potrebný na ťažbu. Čím vyššie sú, tým menej ťažiarov, hlavne neprofesionálov, sa bude podieľať na fungovaní systému.

A do tretice transparentnosť hodnotí prístup k histórii transakcií kryptomeny. Tie najtransparentnejšie zaručujú všetkým používateľom spravodlivý prístup k informáciám o trhu.
Na vzorke 20 kryptomien, ktorých cena v rokoch 2015 až 2020 rástla najviac, vedci zistili, že najtransparentnejšie sú trhom uprednostňované. Transparentné portfólio kryptomien má v skutočnosti dvojnásobnú ročnú ziskovosť ako menej transparentné portfólio. Zdá sa teda, že investori na trhu s kryptomenami si tento aspekt vážia.

Výsledky týkajúce sa oblasti kompenzácie a finančného začlenenia ukazujú, že nie sú finančne nákladné. Je pravda, že tieto výsledky by mohli byť skreslené dominanciou Bitcoinu, avšak výsledky zostanú nezmenené aj keď sa táto zaujatosť odstráni.

Na základe týchto analýz by sa dali kryptomeny označiť za spoločensky ctnostnú investíciu. Pre vývojárov by vytvorenie kryptomien, ktoré uprednostňujú sociálny aspekt ako je odmeňovanie, začlenenie a / alebo transparentnosť, mohlo zlepšiť ocenenie počas procesu uvedenia na trh, známeho ako Initial Coin Offering.

Okrem sociálneho aspektu môžu mať na výkonnosť kryptomien vplyv aj ďalšie dva rozmery ESG - životné prostredie a spôsob riadenia. Aj tieto ďalšie dva piliere by sa mohli ukázať ako relevantné pre investorov a prospešné pre podporu zodpovedných investícií. Aby bolo možné uskutočniť environmentálnu štúdiu, je potrebné merať spotrebu energie a emisie skleníkových plynov pre viac kryptomien. A aspekt správy a riadenia si vyžaduje dôkladnú kvalitatívnu analýzu každej z kryptomien. Nezatracujem kryptomeny z pohľadu ESG, pokiaľ nemáme relevantné údaje.