Záporné stanovisko banky: Toto sú najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti o úver

Diskusia 3  
Záporné stanovisko banky: Toto sú najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti o úver
Zdroj: Swiss Life Select
Foto: Getty images


17. 10. 2020 - Vyhliadli ste si vysnívanú nehnuteľnosť a na jej kúpu chcete využiť hypotekárny úver? Aby ste predišli nečakaným problémom, vyhnite sa najčastejším chybám, ktoré klienti pri žiadosti o úver robia.

Žiadosti o úver banky posudzujú komplexne, čo znamená posudzovanie primárnej návratnosti úveru, ako aj jeho zabezpečenie. „Po starostlivom preskúmaní žiadosti a jej vyhodnotení obdrží klient stanovisko banky, ktoré môže byť kladné aj záporné. Upozorňujem, že každá žiadosť je finančnou inštitúciou posudzovaná individuálne,“ hovorí Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select.

Banky preverujú schopnosť splácať úver
Banky posudzujú skóre, čo znamená, že hodnotia disponibilný príjem klienta a zároveň vyhodnocujú informácie získané z interných a externých databáz. „V prípade, ak príjem žiadateľa nie je postačujúci, alebo nie sú splnené požadované kritéria v zmysle platných predpisov, môže byť stanovisko k žiadosti negatívne. Bankové inštitúcie môžu zamietnuť žiadosť aj v prípade, ak žiadateľ uvedie zámerne nesprávne osobné údaje, napríklad svoj stav, počet detí, výživné a iné výdavky,“ upozorňuje Zuzana Šimonová.

Negatívne informácie z rôznych databáz
Banky majú tiež možnosť preveriť informácie o žiadateľovi v dostupných databázach. Napríklad v databáze Sociálnej poisťovne si okrem príjmov žiadateľa, preverujú aj jeho zamestnávateľa, či riadne a včas za neho platí odvody a zároveň skúmajú či pracovný pomer pretrváva. Banky pri posudzovaní žiadosti získavajú informácie aj o záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, ale aj voči daňovému úradu. Všetky negatívne informácie získané bankami majú za následok zamietnutie žiadosti o úver.

Záporné stanovisko banky: Toto sú najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti o úver

Duplicitné podanie žiadosti o úver

V prípade, ak klient predložil žiadosť vo viacerých bankách, ich status je zapísaný v úverovom registri. Ak v niektorej banke prejde kompletným posúdením môže mať napríklad status „zamietnutá žiadosť“, ďalšiu žiadosť už iná banka automaticky vyhodnotí s negatívnym stanoviskom. Každé podanie žiadosti a jej status banka v registri preveruje. Ak sa v úverovom registri už nachádza status „schválená žiadosť“, bankové inštitúcie budú žiadať od klienta potvrdenie o nečerpaní úveru v banke, ktorá úver schválila. „Ak by klientovi v prípade podanej žiadosti  hrozilo, že by banka neakceptovala jeho žiadosť, odporúčam požiadať banku o späť vzatie žiadosti. V takom prípade v úverovom registri nebude status zamietnutej žiadosti,“ vysvetľuje úverová analytička.

Negatívny záznam v úverovom registri
V databáze úverového registra banka preveruje disciplínu splácania existujúcich úverov, tiež úverové zaťaženie v iných bankových inštitúciách. V predmetnej databáze sú evidované všetky úvery, ktoré klient spláca, ako aj status žiadosti a typy úverov o aké klient požiadal. Tiež si tu banka môže overiť či žiadateľ používa kreditnú kartu, prípadne či ju pravidelne spláca. Zároveň banka vidí prečerpanie k účtu, aký limit povoleného prečerpania je k účtu nastavený a či je klient v povolenom, alebo v nepovolenom prečerpaní. V úverovom registri je možné prezerať aj podané žiadosti a ich status rozpracovania, zamietnutia, alebo či je úver načerpaný. Ak je žiadateľ v omeškaní so splácaním existujúcich úverov, banky žiadosť k úveru zamietnu. To isté platí aj v prípade ručiteľského záväzku, ak je úver v omeškaní, resp. už prebieha exekučné konanie, toto má negatívny dopad pri posudzovaní novej žiadosti o úver. Dôvodom zamietnutia žiadosti môže byť aj osobný bankrot.

„Odporúčam, aby klienti riadne a včas plnili všetky záväzky v zmysle úverovej zmluvy, vyhnú sa tak negatívnemu záznamu v úverovom registri. Úverový register uchováva informácie počas celej lehoty platnosti úverového vzťahu a zároveň aj päť rokov od jeho ukončenia. Nie je možné tieto údaje vymazať skôr. Zároveň odporúčam, aby klienti v prípade akýchkoľvek problémov čo najskôr komunikovali s bankou,“ uzatvára Zuzana Šimonová.