Podpora komunitných a nízko-prahových centier z eurofondov pokračuje

Pridajte názor  Zdroj:

14. 2. 2020 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spustila v poradí už druhý národný projekt zameraný na rozvoj a podporu komunitných, nízkoprahových centier, ako i nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spustila v poradí už druhý národný projekt zameraný na rozvoj a podporu komunitných, nízkoprahových centier, ako i nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. V rámci neho by finančná podpora mala putovať 100 verejným i neverejným poskytovateľom vybraných sociálnych služieb z celého Slovenska.

Komunitné a nízkoprahové centrá patria medzi strategické nástroje sociálnej politiky štátu smerom k pomoci ľudom žijúcim v dlhodobom sociálnom vylúčení. „Naším cieľom je i naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme ich podporili na ceste k dôstojnému životu a možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu. Práve preto pokračujeme v podpore komunitných a nízkoprahových centier, ktoré v tom ľuďom žijúcim v zložitých sociálnych podmienkach pomáhajú. Ide najmä o podporu dospelých, mládeže a detí, teda celej komunity v rámci zmysluplného trávenia voľného času, o ich podporu počas vzdelávania, ďalej v oblasti pochopenia kultúrnej, jazykovej diverzity a pri hľadaní a sprevádzaní ich kariérnym životom,“ uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka Implementačnej agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, ktorý potrvá do decembra 2022, tak bude pokračovať v ďalšej podpore a rozvoji komunitných centier, nízkoprahových centier. Aj tento národný projekt, tak ako aj jeho predchodca - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Cieľom národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni je poskytovať kvalitnú odbornú podporu ľudom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov. Hlavný dôraz bude kladený na podporu rozvoja komunitnej práce a prístupov rozvíjajúcich komunity smerujúcich k inklúzii na komunitnej úrovni. Súčasťou projektu je aj podpora budovania partnerstiev a sieťovania aktérov v oblasti týchto sociálnych služieb, ich metodická podpora i poskytovanie vzdelávania s cieľom zvýšiť kvalitu a potenciál odborníkov a odborníčok pracujúcich v komunitných a nízkoprahových centrách.

„Do tohto národného projektu plánujeme zapojiť 100 verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, metodicky i finančne podporiť cca 384 pracovníkov a pracovníčok na štyroch pracovných pozíciách,“ priblížila detaily projektu Zuzana Borgulová. Do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni sa môžu zapojiť obce a mestá, neziskové i cirkevné organizácie, občianske združenia a iné právnické osoby, ktoré majú zaregistrovanú sociálnu službu komunitné alebo nízkoprahové centrum, či nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu.

V rámci dvoch kôl predkladania žiadostí na zapojenie sa do projektu bolo doteraz podaných 86 a z nich už 71 subjektov je úspešne zapojených do projektu. V predchádzajúcom národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni bolo podporených 108 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí prostredníctvom 384 pracovníkov na vysokej odbornej úrovni pomohli 39 751 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov v tomto národnom projekte bolo v Banskobystrickom samosprávnom kraji (27), následne v Prešovskom samosprávnom kraji (23) a Košickom samosprávnom kraji (17).TASR o tom informovala vedúca oddelenia publicity Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marianna Šebová.