Úrad pre verejné obstarávanie vyhlásil tender na stravenky pre zamestnancov

Diskusia 5  Zdroj:

13. 10. 2019 - Za poskytovanie stravovacích služieb dodaním papierových straveniek za štyri roky predpokladá vynaložiť predbežne takmer 1,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predpokladá vynaložiť na stravovanie pre svojich zamestnancov za štyri roky zhruba 1,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyhlásil už príslušnú verejnú súťaž zverejnenú vo vestníku verejného obstarávania. "Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb dodaním stravovacích poukážok v papierovej forme pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov," informoval ÚVO v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Súčasťou zákazky je dodanie stravovacích poukážok do sídla úradu.

Ako úrad ďalej poznamenal, ide o zabezpečenie poskytovania služieb stravovania v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o štátnej službe formou stravovacích poukážok v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s celoročnou prevádzkou. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 8. novembra, platiť musia minimálne do 29. februára 2020. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. "Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe kritéria výšky zľavy pri určenej nominálnej hodnote (4,50 eur) stravovacej poukážky v eurách s DPH," uviedol ÚVO.

Úrad chce na základe výsledku tendra uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom, ten by mal vzísť z elektronickej aukcie. Uchádzači majú predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky do vyhlásenia verejného obstarávania, a to v celkovom objeme minimálne 500 tisíc eur bez DPH. Úrad pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

ÚVO bude realizovať súťaž prostredníctvom svojho informačného systému elektronického verejného obstarávania (EVO). "Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca, uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO," dodal úrad.