EK chce sprístupniť kľúčové informácie o tvorbe cien agropotravinárskych výrobkov

Diskusia 1  Zdroj:

22. 5. 2019 - Cenová transparentnosť má priniesť spravodlivosť v potravinársko-dodávateľskom reťazci.

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení spolupráce výrobcov Európska komisia (EK) predložila tretí prvok na zlepšenie spravodlivosti v potravinársko-dodávateľskom reťazci. Na základe zverejneného návrhu sa sprístupnia kľúčové informácie o spôsobe určovania cien agropotravinárskych výrobkov v jednotlivých fázach potravinársko-dodávateľského reťazca. EK chce totiž podľa zverejnených informácií dosiahnuť väčšiu transparentnosť pri informovaní o cenách v rámci reťazca.

Rozdiely v nákupnej a predajnej cene môžu poskytnúť informácie o nákladoch na jednotlivých stupňoch (ako sú doprava, poistenie, uskladnenie atď.) medzi predávajúcim a kupujúcim. Väčšia transparentnosť môže podľa EK viesť k lepším obchodným rozhodnutiam a prehĺbiť dôveru v čestné obchodovanie v jednotlivých fázach potravinársko-dodávateľského reťazca. Prístup k včasným a ľahko dostupným informáciám o vývoji na trhu je podľa EK kľúčový aj z hľadiska efektívnej hospodárskej súťaže na svetových trhoch.

„Prioritou komisie je posilniť postavenie poľnohospodárov v potravinársko-dodávateľskom reťazci. Väčšia transparentnosť trhu umožní sprehľadniť informácie o cenách a zabezpečiť rovnaký prístup k nim, vďaka čomu bude náš potravinový reťazec spravodlivejší a vyrovnanejší. Tieto nové pravidlá doplnia nedávno prijatú smernicu o zákaze nekalých obchodných praktík tým, že posilnia postavenie slabších a menších aktérov potravinového dodávateľského reťazca. Ich zavedenie odráža výraznú podporu verejnosti v celej EÚ pre posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinársko-dodávateľskom reťazci,“ uviedol eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan.

Navrhované opatrenia sa budú týkať sektora mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru a olivového oleja. Vychádzajú z existujúcich systémov a postupov zberu údajov, ktoré už sú zavedené v praxi a prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia a členské štáty poskytujú EK informácie o trhu, no teraz by mali mať širšie uplatnenie.

Za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. Komisia odporúča členským štátom, aby v snahe znížiť administratívnu záťaž zvolili nákladovo najefektívnejší prístup a nezamerali sa na malé a stredné podniky. Členské štáty oznámia tieto údaje komisii, ktorá ich následne sprístupní na svojom portáli pre agropotravinové údaje a na webovom sídle stredísk EÚ pre monitorovanie trhov.