Obce by mali posielať vyplnené priznania k dani občanom len na podpis

Zbaviť občanov povinnosti podávať daňové priznania k dani z nehnuteľností navrhli Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT), Inštitút zamestnanosti (IZ), Geoinformatika.sk a Freemap Slovakia ešte v marci 2014.

Zbaviť občanov povinnosti podávať daňové priznania k dani z nehnuteľností navrhli Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT), Inštitút zamestnanosti (IZ), Geoinformatika.sk a Freemap Slovakia ešte v marci 2014. Na Úrade geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) neuspeli.
"Navrhli sme, aby katastrálny úrad poslal každej obci podklady k dani, a tá potom nemusí prepisovať údaje do svojho informačného systému ručne, ale vie to urobiť nárazovo a elektronicky," informoval TASR riaditeľ IZ Michal Páleník. "Aj v súčasnosti majú obce a mestá možnosť výrazne odbremeniť svojich občanov. Rovnako ako po podaní daňového priznania kontrolujú, či je v súlade s údajmi v katastri, môžu to robiť aj vopred a majiteľom, ktorí majú nové nehnuteľnosti, poslať už vyplnené daňové priznania na podpis. Navrhovali sme, aby daňovník mal povinnosť podávať priznanie, len ak sa líši od tohto automaticky vygenerovaného," spresnil. Takáto proaktívna služba e-governmentu by podľa neho mala viacero pozitív. "Ubudla by zbytočná povinnosť občanom, znížili by sa pokuty a tým aj sociálne problémy ľudí. Zamestnanci obcí by boli odbremenení od byrokracie."
Obce a mestá majú možnosť na základe žiadosti využiť údaje z informačného systému katastra na účely vyrubenia dane z nehnuteľnosti, a to bezodplatne, upozornil v reakcii ÚGGK.
"Ide o riešenie, ktoré má preklenúť obdobie do nasadenia výstupu v rámci projektu OPIS – Elektronické služby katastra nehnuteľností. S takýmto postupom vyslovili súhlas aj zástupcovia ZMOS-u v rámci rozporového konania k návrhu zákona o katastri nehnuteľností," reagoval ÚGKK pre TASR. Návrh zákona o katastri nehnuteľností počíta s povinnosťou poskytovať údaje katastra každému, aj orgánom samosprávy. Preto podľa ÚGKK nie je potrebné priamo v zákone upravovať aj rozsah poskytovaných údajov, nakoľko tento by mal byť predmetom vzájomnej dohody medzi zainteresovanými subjektmi.
Ministerstvo financií (MF) SR upozornilo, že pri výpočte dane sa vychádza z údajov uvedených na liste vlastníctva, ktoré eviduje ÚGGK len pri pozemkoch. "Pri stavbách a bytoch správca dane vychádza zo skutočností uvedených v priznaní, pretože kataster aj neeviduje výmeru zastavanej plochy stavby ani výmeru podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru," informovala TASR hovorkyňa MF SR Alexandra Gogová. Upozornila, že tieto údaje uvádza daňovník z kolaudačného rozhodnutia na stavbu, alebo z kúpnej zmluvy, alebo z údajov, ktoré má. Informácie z listu vlastníctva preto obciam a mestám ako správcom dane nepostačujú.
"Zadávanie doplňujúcich informácií z kúpnej zmluvy by znamenalo zvýšenie administratívnej práce na strane katastrov nehnuteľností s tým, že aj v tomto prípade môže dôjsť k chybám a omylom. Za správnosť podaného daňového priznania zodpovedá priamo daňovník, nie kataster nehnuteľností," upozornila Gogová. Pripomenula, že priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každoročne a obec ako správca dane elektronické služby môže poskytovať. "V súčasnosti sa ešte len rozbieha projekt elektronizácie verejnej správy. Mnoho obcí Slovenska nemá ani webové sídlo," konštatovala hovorkyňa MF SR.

Súvisiace články

Aktuálne správy