Živnostníkom bez zamestnancov sa viac vyplatí evidencia než účtovníctvo

Pridajte názor  
Živnostníkom bez zamestnancov sa viac vyplatí evidencia než účtovníctvo
Zdroj: TASR

21. 8. 2012 - Pokiaľ ste živnostník a plánujete vykonávať svoju činnosť samostatne, čiže bez zamestnancov, daňová evidencia je výhodnejšia než jednoduché účtovníctvo.

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pokiaľ ste živnostník a plánujete vykonávať svoju činnosť samostatne, čiže bez zamestnancov, daňová evidencia je výhodnejšia než jednoduché účtovníctvo. Dôvodom je najmä skutočnosť, že daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu nie je povinný viesť účtovníctvo. Z tohto dôvodu nemusí platiť za účtovnícke služby, prípadne za obstaranie účtovného softvéru.

"Povinnosť viesť účtovníctvo je spojená s možným rizikom vyrubenia pokuty za porušenie účtovných predpisov, to znamená, že v prípade, že sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, toto riziko sa u neho eliminuje," informoval šéf poradenstva spoločnosti Accace Peter Pašek.

Vedenie agendy vo forme jednoduchého účtovníctva odporúča Pašek hlavne tým daňovníkom, u ktorých existuje predpoklad uplatňovania rezervy na lesnú pestovateľskú činnosť; na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí; či na nakladanie s odovzdaným elektro-odpadom z domácností. Dôvodom je najmä to, že tieto rezervy môže tvoriť a daňovo uznať len ten daňovník, ktorý o nich účtuje. Daňovníci, ktorí by sa rozhodli pre daňovú evidenciu, by v tomto prípade stratili možnosť uplatnenia uvedených rezerv.

Aké sú podmienky prechodu živnostníka z jednoduchého účtovníctva na zjednodušenú daňovú evidenciu? V súlade so Zákonom o dani z príjmov môže daňovú evidenciu viesť len ten živnostník, ktorý svoju podnikateľskú činnosť vykonáva samostatne a dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy nepresahujúce sumu 170.000 eur. Prechod na daňovú evidenciu nepodlieha oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu.

"Výhodou skutočnosti, že sa daňovník nepovažuje za účtovnú jednotku spočíva hlavne v tom, že daňový úrad nie je oprávnený vykonať u neho kontrolu dodržiavania účtovných predpisov a za prípadné porušenie vyrubiť pokutu," skonštatoval Pašek. Daňovník, ktorý nie je považovaný za účtovnú jednotku, takisto nezostavuje účtovnú závierku v podobe výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch.