Slovensko sa chystá na ďalšie vesmírne dobrodružstvá: Čakajú nás lety pod vlastnou vlajkou?

, Redakcia

Vesmírne technológie, dáta a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Mimo nového trendu budúcnosti nechce zostať ani Slovensko a pripravuje potrebnú legislatívu pre vykonávanie vesmírnych aktivít. Zatiaľ boli pod slovenskou vlajkou do vesmíru vypustené iba tri objekty, ale uvedený stav je z dlhodobého hľadiska podľa ministerstva dopravy neudržateľný.

Rezort dopravy pripravil návrh legislatívneho zámeru zákona o regulácií vesmírnych aktivít. Tento návrh popisuje súčasný stav a hlavné zámery chystaného zákona. Ten by mal podľa zverejneného zámeru rezort pripraviť na rokovanie vlády do konca júla tohto roka. „Pripravovaný návrh zákona má za cieľ nastaviť systém regulácie objektov vypustených do vesmírneho priestoru vrátane Mesiaca a iných vesmírnych telies pod slovenskou vlajkou,“ avizuje rezort.

Návrhu legislatívneho zámeru pripravilo Ministerstvo dopravy SR vzhľadom na skutočnosť, že oblasť výkonu vesmírnych aktivít na území Slovenska, resp. aktivít vykonávaných pod našou vlajkou nie je upravená žiadnym právnym predpisom. Zároveň sme však zmluvnou stranou štyroch z piatich dohovorov Organizácie spojených národov (OSN), ktoré vytvárajú celosvetový základný právny rámec pre vykonávanie aktivít vo vesmíre a z ktorých vyplývajú určité záväzky, ktoré si vyžadujú vytvorenie podrobnejšieho právneho rámca na národnej úrovni. „Ide najmä o záväzky týkajúce sa registrácie vesmírnych objektov a zodpovednosti za škodu spôsobenú vypúšťanými vesmírnymi objektami,“ uvádza ministerstvo.

Potreba úpravy právnych vzťahov spojených s výkonom vesmírnych aktivít v súčasnosti narástla aj vzhľadom na skutočnosť, že sa aj u nás začali aktivity, ku ktorým sa viažu povinnosti spojené s vesmírnymi aktivitami, ako ich definujú dohovory OSN. Chýbajúca vnútroštátna právna úprava tak môže podľa ministerstva dopravy viesť k porušovaniu medzinárodných dohovorov a zároveň k neregulovanému výkonu vesmírnych aktivít.

Malo by sa Slovensko intenzívnejšie zamerať na rozvoj vesmírnych aktivít?

Rozvoj vesmírnych aktivít tak prinesie pre Slovensko aj nové výzvy, do ktorých by sme sa mali zapojiť. „Zatiaľ pod vlajkou Slovenska boli do vesmíru vypustené iba tri objekty, ale uvedený stav je z dlhodobého hľadiska neudržateľný,“ avizuje ministerstvo dopravy.

V záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti vesmírneho priemyslu by mal štát podporovať nielen rozvoj v oblastiach týkajúcich sa vesmíru, napríklad vzdelávanie a odbornú prípravu, ale aj infraštruktúru určenú pre potreby ďalšieho výskumu a inovácií, a podporovať priemysel, ktorý sa venuje oblasti vesmíru. „Je potrebné využívať synergie medzi dopravným, vesmírnym a digitálnym sektorom s cieľom podporiť širšie využívanie nových technológií, napríklad eCall, digitálny tachograf, dohľad nad dopravou a jej riadenie, autonómne šoférovanie, bezpilotné vozidlá a lietadlá a odpovedať na potrebu bezpečného a plynulého prepojenia, spoľahlivej lokalizácie, intermodality a interoperability,“ vymenúva rezort dopravy.

Takéto využívanie synergií by zvýšilo konkurencieschopnosť dopravných služieb a priemyslu, čo by v konečnom dôsledku prinieslo ekonomický rast či investície do vesmírneho priemyslu od menších súkromných investorov. Taktiež by sa zvýšil záujem verejnosti o vesmírne aktivity a bol by zabezpečený bezpečnostný a obranný aspekt vesmírnych aktivít.

Pokračovanie článku na ďalšej strane

Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: družica , ekonomika , konkurencieschopnosť , legislatíva , Ministerstvo dopravy SR MD , Organizácia spojených národov OSN , vesmír

Súvisiace články

Aktuálne správy