Stručné zhodnotenie súčasnej situácie: Musíme to robiť inak

Diskusia 3  
Stručné zhodnotenie súčasnej situácie: Musíme to robiť inak
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


28. 9. 2021 - Udržateľnosť je založená na uspokojovaní našich súčasných potrieb bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby. To si vyžaduje dosiahnutie vyváženého rozvoja troch základných pilierov: hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho. 

Podľa údajov Svetovej banky sme boli svedkami stabilného globálneho ekonomického rastu, až do príchodu pandémie. Covid-19 rozpútal globálnu krízu, ktorá viedla k najprudšiemu ekonomickému poklesu za ostatných 60 rokov.

Z environmentálneho hľadiska sú negatívne vplyvy ľudskej činnosti nepopierateľné. Popri dopadoch  pandémie a zablokovania sa svet začal zamýšľať nad environmentálnymi dôsledkami nášho spôsobu života. Hovorilo sa aj o udržateľnejšej obnove sveta, ale pravdou je, že všetko nasvedčuje tomu, že nejdeme správnym smerom. 

Akú úlohu v tom všetkom zohrávajú firmy?

Organizácia Global Justice Now upozorňuje, že 69 zo 100 najväčších ekonomík sveta sú spoločnosti, nie krajiny. Na druhej strane viac ako 99 % európskych spoločností sú malé stredné podniky, ktoré sa významnou mierou podieľajú na vytváraní HDP a pracovných miest. Ale okrem ekonomického prínosu má podnikateľská činnosť aj environmentálne a sociálne efekty, na ktoré poukazujú napríklad aktivisti ako The Brand Audit Report a rôzne akademické štúdie. Podnikanie je teda zásadné pre zvrátenie súčasnej situácie v ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektoch. Musíme zmeniť spôsob, akým veci robíme.

Zmena v podnikateľskom prostredí si vyžaduje inovačnú stratégiu. Najprv si vysvetlíme, čo to znamená inovovať. Podľa usmernení a konceptov uvedených v manuáli z Osla je inováciou nový alebo vylepšený produkt alebo postup, ktorý bol nasadený. Inovácia môže byť prostriedkom na dosiahnutie udržateľnosti, pretože zahŕňa zlepšenie spôsobu, akým sa veci robia. Udržateľná inovácia teda zahŕňa vytváranie ekologických produktov a uplatňovanie trvalo udržateľných procesov. Tieto procesy pokrývajú priemyselnú výrobu a organizačné procesy. Preto inovácie v obchodných modeloch a obchodných postupoch vedú spoločnosť k udržateľnosti.

Nové technológie ponúkajú udržateľné riešenia na ceste k lepšiemu svetu. Ich implementácia do podnikateľskej štruktúry je však často zložitá kvôli faktorom, ako je neistota alebo odpor voči zmenám. Odstránenie týchto prekážok si preto vyžaduje značné úsilie vlád aj samotných spoločností.

Aby sme pochopili obchodné stratégie orientované na udržateľnosť, musíme poznať ich fungovanie v rámci systémov riadenia. Systém je súbor komponentov, ktoré na seba vzájomne pôsobia pre zaistenie funkcie. Systém riadenia je súbor stratégií, procesov a postupov používaných v organizácii, ktorá si kladú za cieľ zabezpečiť splnenie vytýčených cieľov.

Stručné zhodnotenie súčasnej situácie: Musíme to robiť inak

Obchodné ciele sú veľmi rozmanité, a preto v jednej spoločnosti je hneď niekoľko systémov riadenia (kvalita, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri práci, sociálna zodpovednosť podnikov, okrem iných), ktoré sa snažia zaručiť uspokojenie každého z týchto cieľov.

Systémy riadenia je možné implementovať formálne aj neformálne. Neformálne implementované zásady sú založené na implementácii dobre definovanej firemnej kultúry. Navyše tie, ktoré sú formálne implementované, sú zvyčajne certifikované prostredníctvom pravidelných auditov. Niektoré príklady certifikovateľných systémov riadenia sú normy ISO 9000 týkajúce sa kvality alebo ISO 14000 súvisiace so životným prostredím.

Systémy riadenia prispievajú k udržateľnosti podnikania tým, že nám umožňujú riadiť naše ciele a zlepšovať naše fungovanie. Výsledok však môže byť obmedzený alebo môže proces vytvárať vnútorné konflikty, najmä ak je každý systém riadený izolovane, bez ohľadu na interakcie so zvyškom organizácie.

Každý systém riadenia dohliada na konkrétny aspekt obchodnej stratégie, ale udržateľnosť si vyžaduje celkovú víziu. Preto je integrácia kľúčom k dosiahnutiu rovnováhy. Integrácia systémov nám umožňuje riadiť obchodné ciele z globálneho strategického rámca.

Tento proces si vyžaduje organizačné zmeny, ktoré podporujú inovácie. Integrácia manažérskych systémov je už sama osebe inováciou, ktorá prináša výhody spoločnosti a záujmovým skupinám (zainteresovaným stranám). Okrem vedenia spoločnosti k udržateľnosti jej poskytuje aj strategický a prevádzkový rámec, ktorý uľahčuje trvalo udržateľné inovácie.

Integrácia systémov riadenia uľahčuje pochopenie potrieb zainteresovaných strán. Aj keď je to nevyhnutné pre udržateľnosť, rovnako dôležité je to aj pre inovácie. Dnešné spoločnosti inovujú a generujú znalosti mimo svojich zariadení v rámci komplexného ekosystému. Toto je známe ako otvorená inovácia, ktorá podporuje spoluprácu s inými organizáciami s cieľom inovovať efektívnejšie a udržateľnejšie.

Postupy, ako je integrácia systémov riadenia alebo otvorené inovácie, sú súčasťou súboru strategických riešení, ktoré prispievajú k budovaniu udržateľného sveta. Ide o komplexný problém a jeho skutočné riešenie ďaleko presahuje individuálne úsilie alebo ojedinelé prípady. Preto musíme zmeniť spôsob, akým veci robíme.