V sektore kolektívneho investovania nastal v prvom polroku útlm

Pridajte názor  Zdroj:

22. 10. 2018 - Čistá hodnota aktív v prvom polroku vzrástla iba mierne, naposledy bol horší výsledok zaznamenaný ešte v roku 2011.

Po minulom roku, ktorý sa na Slovensku vyznačoval mimoriadne vysokým dopytom po produktoch kolektívneho investovania, nastalo v sektore počas prvej polovice tohto roka prudké spomalenie. Čistá hodnota aktív síce podľa vyjadrení Národnej banky Slovenska (NBS) vzrástla, ale iba o 72 mil. eur, čo predstavovalo zhruba jednu sedminu tempa rastu za rok 2017. Pri prepočte polročného prírastku na anualizovanú bázu bol naposledy horší výsledok zaznamenaný ešte v roku 2011.

Nárast čistej hodnoty aktív v sektore ťahali zahraničné podielové fondy predávané v SR. Z uvedeného prírastku čistej hodnoty aktív na tuzemské podielové fondy pripadalo iba 9,5 mil. eur. Potvrdil sa tak podľa centrálnej banky niekoľko rokov trvajúci trend zvyšovania relatívneho významu zahraničných podielových fondov. Ich podiel na celkovom objeme spravovaných aktív ku koncu prvého polroka 2018 presiahol 21 %, čo je najviac v celej sledovanej histórii.

Prechod od dynamického rastu čistej hodnoty aktív v tuzemských podielových fondoch z predošlého roka k takmer stagnácii v aktuálnom sledovanom období je podľa národnej banky kombináciou výrazného spomalenia ich predajov a negatívneho vplyvu diania na finančných trhoch na hodnotu aktív v portfóliách. Čisté predaje podielových fondov v ponuke tuzemských správcovských spoločností za prvý polrok 2018 mali hodnotu 76 mil. eur, pričom pre porovnanie v druhej polovici roka 2017 čistý prítok prostriedkov od klientov presiahol 300 mil. eur.

Aj pri zahraničných podielových fondoch predávaných v SR platilo, že časť z prílevu nových prostriedkov od investorov pohltila ich negatívna výkonnosť. Čisté predaje vo výške 109 mil. eur sa tak premietli do nárastu čistej hodnoty aktív iba o 63 mil. eur. Uvedené hodnoty znamenali v porovnaní s predošlým rokom výraznejšie spomalenie, ale v porovnaní s dlhodobým priemerom neboli na rozdiel od situácie v tuzemských podielových fondoch mimoriadne nízke, konštatuje NBS.

Tuzemské správcovské spoločnosti kolektívneho investovania dosiahli za prvý polrok 2018 sumárny zisk vo výške 15,1 mil. eur. Medziročne tak zlepšili svoje hospodárenie takmer o polovicu. Čiastočne to bolo podľa centrálnej banky vplyvom zvýšenia výnosov z odplát a provízií o 6 %. Nárast ziskovosti v sektore by však nebol podľa NBS zďaleka taký výrazný, nebyť prudkého poklesu nákladov na poplatky a provízie v jednej správcovskej spoločnosti. Skreslenie agregátneho hospodárskeho výsledku z tohto titulu sa prejavuje aj v tom, že len dvom správcovským spoločnostiam sa zvýšil zisk, zvyšným naopak poklesol.