Štát doreguloval: Brusel chce trhové ceny energií, aj keby to mal dať príkazom

Diskusia 26  
Štát doreguloval: Brusel chce trhové ceny energií, aj keby to mal dať príkazom
Zdroj: MTI
Foto:SITA


30. 1. 2014 - Európska komisia chce dosiahnuť, aby postupne všetky členské štáty časom súhlasili s ukončením centrálnej regulácie maloobchodných cien energií.

S každým členským štátom EÚ povedie Európska komisia bilaterálne rokovania o ukončení centrálneho regulovania a zavedení trhoverj ceny za energie. Za týmto účelom už komisár pre energetiku v minulom roku adresoval list každému členskému štátu, v ktorom sa štátom reguluje cena elektriny, alebo zemného plynu. V liste Günther Oettinger upriamuje pozornosť všetkých členských štátov na skutočnosť, že výbor odporúča postupné ukončenie kontroly cien energií. Podľa Bruselu totiž štátom stanovená cena "nenesie v sebe ten správny odkaz" pre realizáciu investícií. V dlhodobom horizonte túto cenu bude musieť niekto zaplatiť, ak to nebudú spotrebitelia, budú to daňoví poplatníci, argumentuje v prospech trhovej ceny výbor. Podľa neho sa cez hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi nakoniec cena stabilizuje na primeranej úrovni, z čoho bude v dlhodobom horizonte profitovať aj spotrebiteľ.

Namiesto štátnej regulácie Brusel odporúča zamerať sa popri voľných trhových cenách na cielenú podporu „zraniteľnejších “ spotrebiteľov. Vo svojom liste si komisár pre energetiku vyžiadal informácie o situácii a miestnych špecifikách v krajinách s reguláciou, s cieľom podporiť liberalizáciu vnútorného trhu s energiou. Získané údaje budú vyhodnotené samostatne, odborníci z komisie sa pustia do bilaterálnych rokovaní, aby sa postupne upustilo od regulovaných cien energií tak, aby tým neutrpeli záujmy spotrebiteľov, ktorí sú odkázaní na ochranu.

Štát doreguloval: Brusel chce trhové ceny energií, aj keby to mal dať príkazom

Klaus - Dieter Borchardt jeden z riaditeľov Energetického generálneho riaditeľstva, zodpovedný za zjednotenie trhu s energiou, na nedávnej odbornej konferencii vyhlásil, že ak to bude opodstatnené, Brusel môže toto rozhodnutie dať nariadením. Ak by to nestačilo, konanie o nesplnení povinnosti, môže dohnať až na Európsky súdny dvor. Portál Bruxinfo, ktorý informuje o dianí v EÚ, dospel k názoru, že bude dostatok času na presviedčanie jednotlivých krajín a konanie tak pre nesplnenie povinnosti nezačne v krátkodobom horizonte. Takéto konania sa dosť preťahujú, dokonca aj niekoľko rokov môže uplynúť kým sa objaví právoplatné rozhodnutie súdu, píše Bruxinfo.

Podľa výboru je v európskom procese liberalizácie trhu s energiou miesto aj pre reguláciu cien, ale len počas obmedzenej doby a len vo výnimočných prípadoch. V tejto súvislosti odkazuje na rozsudok Európskeho súdneho dvora. Výbor sa domnieva, že regulované ceny pre koncových užívateľov sú za určitých podmienok zlučiteľné s jednotným trhom, ak opatrenia slúžia všeobecnému záujmu, sú v súlade so zásadou proporcionality, pričom sú jasne definované, transparentné a kontrolovateľné a nie sú diskriminačné, aby sa všetci únijní poskytovateľom energií dostali ku koncovým zákazníkom -  spotrebiteľom.

Štát doreguloval: Brusel chce trhové ceny energií, aj keby to mal dať príkazom

Zatiaľ je v únii ešte 17 členských štátov, kde sa cena zemného plynu, alebo elektrickej energie určuje centrálne. Cena elektriny sa na Malte, Cypre, v Chorvátsku, Bulharsku, Španielsku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku, v Lotyšsko a aj na Slovensku úradne reguluje. Hoci aj Rumunsko, Portugalsko, Dánsko, Grécko, Litva a Estónsko majú reguláciu cien, tieto krajiny sa ale dohodli na jej postupnom zrušení. Cena zemného plynu je štátom regulovaná na Malte, Cypre, v Chorvátsku, Grécku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Bulharsku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku, Írsku a na Slovensku. Rumunsko a Portugalsko sa už zaviazali k postupnému ukončeniu štátom regulovanej ceny. Výbor súhlasí s dlhodobejšou reguláciou cien energií v tých štátoch, kde je trh je príliš malý na skutočnú hospodársku súťaž. Sem patrí Malta alebo Cyprus.

Brusel už v novembri 2012 prijal dokument s názvom "Prevádzka jednotného trhu s energiou ", v ktorom Európskej komisii a Európskemu parlamentu dáva svoj postoj jasne najavo. Členské štáty by sa mali usilovať o odstránenie centrálnej regulácie cien energií pre všetkých spotrebiteľov, vrátane domácností a malých a stredných podnikov, pričom by mali zabezpečiť účinnú ochranu „zraniteľných“ spotrebiteľov. Výbor bude trvať na zostavení postupného plánu na zrušenie regulovaných cien energií v rámci štrukturálnych reforiem jednotlivých členských štátov a vytrvá pri presadzovaní cien energií na základe maloobchodu s energiami. Ak to bude potrebné, štátom dá povinnosť v direktíve a bude iniciovať konanie proti tým členským štátom, ktoré budú určovať ceny energií v rozpore s podmienkami opierajúcimi sa o právne predpisy EÚ.