Koncovú sieť kritizujú lekári, nemocnice aj poisťovne

Pridajte názor  Zdroj: SITA

15. 8. 2012 - Poisťovniam a lekárskej komore sa nepáči menovitý zoznam nemocníc.

S koncovou sieťou poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v podobe, ako ju vo svojom návrhu nariadenia vlády predstavilo ministerstvo zdravotníctva, nesúhlasí Združenie zdravotných poisťovní (ZZP). V rámci pripomienkového konania preto ZZP zaslalo zásadnú pripomienku. Navrhuje, aby koncová sieť bola definovaná formou konkrétnych špecializačných odborov a nie zoznamom vopred menovite určených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Takéto vymedzenie nekorešponduje podľa združenia s vecným rozsahom štátom garantovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. "Spôsob navrhovaný Združením napomôže predísť účelovému rušeniu konkrétnych pracovísk poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a garantuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti poistencom,“ konštatuje ZZP v pripomienke.

Združenie zároveň upozorňuje, že poisťovne budú pri uzatváraní zmluvných vzťahov obmedzené. Kým dnes pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti posudzujú ich kvalitu i efektivitu, so zariadeniami v koncovej sieti budú musieť zmluvy uzatvoriť povinne. Podľa ZZP návrh ministerstva môže viesť aj k porušeniu princípov efektívnej hospodárskej súťaže poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, keďže štát zvýhodňuje najmä svoje zariadenia.

Zvýhodňovanie štátnych ústavných zariadení oproti tým, ktoré sú zriadené VÚC alebo súkromníkmi namieta v pripomienke aj Slovenská lekárska komora (SLK). Podľa komory takto preferovaní poskytovatelia nie sú motivovaní zvyšovať kvalitu a efektivitu zdravotnej starostlivosti, keďže zmluvy s poisťovňami majú isté. Zároveň takéto vymedzenie má brzdiť možnosť poisťovní nakupovať zdravotnú starostlivosť v súlade s potrebami ich poistných kmeňov.

Vytvorenie koncovej siete, ktorou má štát garantovať zdravotnú starostlivosť pre občanov aj v mimoriadnych situáciách, je podľa komory duplicitné, nakoľko je tu stanovená už pevná sieť na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. “Ak by sme aj pripustili existenciu koncovej siete za účelom, ktorý uvádza predkladateľ, tak 'bezpečnosť štátu' by mohlo zabezpečovať cca 8 krajských nemocníc a nie centrá pre liečbu drogových závislostí. Z tohto dôvodu zriadenie koncovej siete odmietame ako duplicitné,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár.

S návrhom rezortu zdravotníctva ako celkom nesúhlasí ani Asociácia nemocníc Slovenska. "Ustanovenie zaoberajúce sa koncovou sieťou bolo zo zákona vypustené, teda táto 'podzákonná norma' sa odvoláva na neexistujúce ustanovenie v zákone,“ uvádza ANS v pripomienke. Ak by mal tento pojem oporu v zákone, potom asociácia tvrdí, že koncová sieť by mala obsahovať výhradne univerzitné nemocnice, centrá invazívnej kardiológie, kardiochirurgické ústavy, traumacentrum, spinálne centrum a nariadenie vlády by malo obsahovať aj presne vymedzenú rajonizáciu, ktorá v materiáli chýba.

Celkovo bolo v rámci pripomienkového konania zaslaných 53 pripomienok, z čoho 15 bolo zásadných.

Ministerstvo uvádza v návrhu nariadenia 36 zdravotníckych zariadení, ktoré by mali byť súčasťou koncovej siete a teda s nimi budú musieť nemocnice uzatvoriť zmluvy. Okrem všeobecných nemocníc sú do zoznamu zaradené aj nemocnice špecializované, z ktorých väčšina pokrýva oblasť srdcovo-cievnych chorôb, onkológie, psychiatrie, drogových závislostí či detské nemocnice. Ako sa uvádza v návrhu, "koncovú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvoria poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú pre štát strategický význam a ktorí zabezpečujú poskytovanie štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti." Na všetky zdravotnícke zariadenia v koncovej sieti má dosah ministerstvo zdravotníctva, ktoré tak dokáže garantovať ich činnosť aj v mimoriadnych situáciách a tým zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom.

Návrh nariadenia vlády určuje koncovú sieť poskytovateľov v nadväznosti na zákon o zdravotnom poistení, ktorého novelu schválili poslanci v júni. Týmto zákonom sa zároveň novelizoval i zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a s účinnosťou od 1. októbra sa zaviedla a definovala koncová sieť poskytovateľov.

Koncovú sieť poskytovateľov zrušila predchádzajúca vláda.