Vodohospodárska výstavba dá vypracovať štúdiu rehabilitačných opatrení na Dunaji

Pridajte názor  Zdroj:

12. 1. 2018 - Predpokladaná cena za prípravu štúdie je dvestotisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Vodohospodárska výstavba, š. p., si dá vypracovať štúdiu rehabilitačných opatrení na Dunaji v rámci projektu DaReM (Danube Rehabilitation Measures). Ako vyplýva z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk, štúdia bude pozostávať zo zhodnotenia súčasného stavu, z rozboru sedimentov, návrhu na rehabilitáciu plavebných parametrov a návrhu priestoru na ukladanie vyťaženého materiálu.

Predpokladaná cena za prípravu štúdie je dvestotisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (240 tis. eur vrátane DPH) a lehota na jej dodanie je deväť mesiacov. Verejné obstarávanie sa týka projektu DaReM (Rehabilitačné opatrenia na Dunaji) financovaného z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Lehota na predkladanie ponúk je 31. januára, platiť musia minimálne do 31. mája 2018. Vodohospodárska výstavba si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, ak s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV) neuzatvorí dohodu o poskytnutí finančných prostriedkov, alebo ak by výsledky kontrol neumožnili financovanie zo zdrojov Európskej únie.

Projekt DaReM má prispieť k zabezpečeniu bezproblémovej medzinárodnej plavby po Dunaji odstraňovaním sedimentov zo zdrže Hrušov pri Bratislave. Celkové náklady projektu sú predpokladané v objeme 9,75 mil. eur, pričom nenávratné prostriedky EÚ cez Nástroj na prepájanie Európy pokryjú 85 % (8,29 mil. eur) a príspevok štátu zvyšných 15 % (1,46 mil. eur). Cieľom projektu je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty, ktorá bola zanesená sedimentmi v dôsledku mimoriadnych povodňových udalostí. K zvýšeniu sedimentácie v mieste zdrže Hrušov došlo najmä po záplavách v rokoch 2003, 2009 a 2013.

Na projekte budú spolupracovať štátne podniky Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a Agentúra rozvoja vodnej dopravy, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby, ktoré je prijímateľom prostriedkov EÚ. Úvodné stretnutie k projektu DaReM sa uskutočnilo 11. decembra 2017 v Bratislave za účasti zástupcov oboch ministerstiev a projektových partnerov. V rámci projektu bude zabezpečená spolupráca s ochranárskymi združeniami i organizáciami a s ministerstvom životného prostredia.

Pri realizácii projektu budú vytypované kritické miesta ukladania sedimentov, odporučený bude spôsob ich odstraňovania, uskladnenia i ďalšieho využitia. Projekt zahŕňa aj obstaranie či úpravu potrebnej techniky. Neskôr prídu na rad samotné rekultivačné bagrovacie práce. Pre potvrdenie výsledkov štúdie sa uskutoční pilotná prevádzka, ktorá potrvá do záveru roka 2020. Po jej skončení bude odstraňovanie sedimentov pokračovať aj v ďalších rokoch.