Novela zákona o ŠFRB zavádza nové účely podpory nájomného bývania

Diskusia 2  Zdroj:

1. 1. 2018 - Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty. Ide o nájomný byt bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 štvorcových metrov a limitovanou dĺžkou nájomného maximálne na šesť rokov.

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) s účinnosťou od 1. januára zavádza dva nové účely podpory nájomného bývania - pri obstarávaní technickej vybavenosti a kúpe pozemku pre výstavbu a užívanie nájomných bytov. Financovanie bude zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtu ŠFRB na príslušný rok. V súčasnosti podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR nie je možné vyčísliť výšku poskytnutých podpôr, nakoľko nie je je zrejmé, koľko oprávnených žiadateľov využije túto formu financovania navrhovaných nových účelov.

Súčasťou novely sú aj úpravy a doplnenia, ako rozšírenie typov zariadení sociálnych služieb na výstavbu alebo obnovu, ktorým je možné poskytnúť úver zo ŠFRB. Okruh žiadateľov sa rozšíri pri fyzickej osobe o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom do pätnásť rokov. Zvýši sa tiež maximálna výška úveru pri obstarávaní nájomného bytu na sto percent obstarávacej ceny v obciach s vyšším predpokladom obsadenosti týchto bytov.

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorá nadobudla účinnosť tiež 1. januára, umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty. Ide o nájomný byt bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 štvorcových metrov a limitovanou dĺžkou nájomného maximálne na šesť rokov. Môže ísť o dvojizbové byty na podporu mobility pracovnej sily. Nájomné zmluvy na tieto byty budú môcť byť uzatvorené na dobu určitú do troch rokov a pri dodržaní podmienok ich bude možné predlžiť o rovnakú lehotu. Pre podporu štartovacích bytov sa môže zvýšiť podiel dotácie o 10 %, čo má žiadateľom umožniť určiť primerané nájomné pre nájomníkov a nájomcom kumulovať si vlastné zdroje pre zabezpečenie si iného bývania v budúcnosti.