Naozaj bez rizika?

Pridajte názor  Zdroj:

10. 4. 2006 - Garantované produkty: alternatíva k termínovaným vkladom alebo fondom?

V poslednom období sa na slovenskom trhu začalo objavovať množstvo nových garantovaných produktov. "Garancia vloženého kapitálu", "garantovaný výnos", "výnosy rizika straty", tak to je len výber sloganov, ktoré lákajú investorov.

Podielové fondy tak dostávajú reálnu podobu konkurencie, ktorá navonok ponúka niečo viac bez zjavnej nevýhody. Uvedomujú si však investori naozaj všetky výhody a riziká týchto či už garantovaných vkladov, alebo cenných papierov? O čom je vlastne garantovaný produkt?

V prvom rade treba podotknúť, že u nás čoraz viac známe garantované vklady sú len časťou veľkej skupiny produktov nazývanej štruktúrované produkty, do ktorej už niekoľko rokov investujú veľké finančné inštitúcie a veľkí investori. Zvláštnosťou týchto produktov je, že sa snažia prispôsobiť požiadavkám tých-ktorých investorov a legislatívnym podmienkam toho-ktorého regiónu a že sa neustále vyvíjajú. Nedá sa pri nich hovoriť ani o rovnakom názvosloví, nieto o harmonizácii, ako je to pri podielových fondoch. Je to totiž relatívne nové odvetvie finančných nástrojov, ktoré sa zatiaľ nestihlo ujednotiť na formách a zatiaľ len čaká na určitú formu samoregulácie. Vývoj, ktorý dáva toľko prehľadnosti a jasnosti podielovým fondom, sa v tejto oblasti teda len očakáva. Ak je vôbec pri komplikovanosti a možnostiach štruktúrovaných produktov možný. Každý správca sa totiž snaží odlíšiť od konkurencie a vymyslieť niečo nové. Preto je táto skupina relatívne široká a dá sa do nej zaradiť prakticky čokoľvek, čo finančný trh ponúka: od garantovaných vkladov po rôzne druhy certifikátov ponúkajúcich určitý bonusový výnos alebo umožňujúcich niekoľkonásobne vyšší výnos ako akciový trh.

Príkladom toho je i Slovensko. Už dnes sa u nás môžeme stretnúť so zaistenými fondmi, s garantovanými vkladmi, garantovanými dlhopismi a so zaistenými cennými papiermi. Všetky tieto produkty ponúkajú klientom v princípe porovnateľné podmienky a výhody, len sú zabalené do rôznych foriem produktov. Pre jednoduchosť ich nazvime jednoducho: garantované produkty.

Ako príklad neustáleho vyvíjania sa týchto produktov svedčí to, ako sa slovenské finančné inštitúcie veľmi šikovne prispôsobili zákonným podmienkam. Zapracovali garantované produkty do formy prístupnejšej bežným investorom - "termínovaných" vkladov. Zákon to umožňuje a na tieto produkty sa tak môže vzťahovať garancia fondu ochrany vkladov. Presne pre takéto veci predsa tieto produkty vznikajú. Aby priniesli investorom niečo nové a pre nich v prijateľnej forme.

Na to, aby investor naozaj vedel, do čoho investuje, a čo tým môže dosiahnuť, potrebuje vedieť oveľa viac ako to, že jeho investícia je chránená Fondom ochrany vkladov, a to, čo sa dozvie z reklamných kampaní.

V prvom rade nie je zlé aspoň sčasti pochopiť ich zloženie. Aj keď tu je nutné povedať, že možnosti sú v tejto oblasti v podstate neobmedzené. Vo všeobecnosti sú tieto garantované vklady, dlhopisy, fondy... alebo akokoľvek to nazveme - postavené na dvoch skupinách finančných nástrojov. Prvý je dlhopis zabezpečujúci určitý vopred určený výnos. Do tohto dlhopisu tvorca produktu zainvestuje časť získaných prostriedkov od investorov. Práve táto časť investície zabezpečí budúcu garanciu vkladu, je totiž zainvestovaná tak, aby na konci životnosti priniesla investorom minimálne výšku vloženého kapitálu. Záleží len na tvorcovi, aký podiel zvolí. Ak do tejto časti vloží menej, garantuje následne investorom 100 % ich vkladu, respektíve aj menej - 90 %, 80 %. O to viac peňazí mu však následne ostane na druhú časť garantovaného produktu. Na druhej strane ak tvorca zainvestuje do dlhopisu viac, vie investorom priniesť aj určitý malý garantovaný výnos. S tým sa na Slovensku stretávame bežnejšie. O to menej mu však potom ostane na druhú časť garantovaného produktu. Tú, ktorá zabezpečí investorom bonusový výnos - participáciu na výnose akciových, prípadne iných trhov. Tá sa zabezpečuje nákupom finančných derivátov naviazaných na ten-ktorý trh. Väčšinou pritom ide o opcie. Trh - výnos závislý, môže byť v podstate čokoľvek. Môže to byť niektorý z akciových trhov, ako je to bežné na Slovensku. V tom prípade sa potom môže napríklad kúpiť garantovaný produkt, ktorý vám prinesie 60 % z výnosu európskeho výnos však môže byť závislý aj od vývoja hodnoty konkrétnych podielových fondov, komodít (ropa, zlato, striebro, obilie). V tom prípade sa dá napríklad kúpiť garantovaný produkt, ktorý prinesie bonusový výnos 10 % v prípade, že cena vybraných dvadsiatich akcií neklesne pod 80 % svojej počiatočnej hodnoty. Garantované produkty môžu byť naviazané aj na dlhopisové indexy, prípadne podľa vopred stanovených kritérií špeciálne vybrané skupiny akcií, napr. akcie 30 amerických firiem s najvyššou vyplácanou dividendou. Daňou za to, že investor získava garanciu minimálneho výnosu, prípadne minimálne návratnosti ním vloženého kapitálu, je pri garantovaných produktoch poväčšine to, že ich bonusový výnos nekopíruje podkladového aktíva 1 k 1. To znamená, že nezískavajú celý výnos dosiahnutý napr. akciovými trhmi, ale len určitú percentuálnu časť z neho.

Znížená miera participácie nemusí byť pritom jedinou reštrikciou garantovaného produktu. Tvorca produktu sa rovnako môže rozhodnúť, že obmedzí maximálne možný dosiahnuteľný výnos. Napríklad 30 % za 5 rokov. V tom prípade minie na nákup druhej časti finančných aktív zabezpečujúcich bonusový výnos menej a môže klientom poskytnúť mierne vyšší garantovaný výnos. Investori zase na druhej strane zhora ohraničujú svoj maximálny výnos a vystavujú sa riziku, že aj keby napr. trhy rástli o 60 %, oni získajú len stanovených 30 %.

Kvalita produktov

O kvalite garantovaného produktu rozhoduje práve podiel garancie a participácie, prípadne výška maximálneho výnosu. Tá totiž rozhoduje, koľko si tvorca produktu nechá na to, aby zaplatil svoje náklady a maržu a koľko následne zainvestuje do finančných aktív zabezpečujúcich garantovaný a bonusový výnos. Ďalším faktorom, na ktorý by si mali investori dať pozor, je vhodnosť vybraného podkladového aktíva. To, či je ten-ktorý garantovaný produkt pre konkrétneho investora menej alebo viac vhodný, závisí aj od zvoleného Investor si predsa nebude kupovať garantovaný produkt naviazaný na rast európskych akcií, ak je presvedčený o tom, že európske akcie budú v najbližších rokoch klesať. Nie je predsa cieľom získať po 5 rokoch len vložený kapitál. Cieľom musí byť zarobiť minimálne to, čo pohltí inflácia, prípadne viac.

Ďalším nezanedbateľným faktorom pri výbere garantovaného produktu je výška vstupných prípadne výstupných poplatkov za predčasný predaj. Pri garantovaných produktoch už nie je na rozdiel od podielových fondov priestor na účtovanie ročných poplatkov za správu. Samozrejme, ak človek nebude banke platiť poplatok za vedenie účtu.

Výhody

Hlavným prínosom a plusom garantovaných produktov je, že umožňujú aj riziku, že hodnota ich investície môže klesnúť pod úvodnú investíciu. Tento fakt totiž odrádza množstvo aj dlhodobejších investorov. To,