Podľa hodnotenia HESO bol 2. štvrťok v SR najmenej prínosný od septembra 2002

Pridajte názor  Zdroj:

29. 9. 2005 - Rating HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) za 2. štvrťrok 2005 dosiahol na Slovensku 32,6 bodu.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Rating HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) za 2. štvrťrok 2005 dosiahol na Slovensku 32,6 bodu. Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO - koordinátora hodnotenia - je to najmenej prínosný štvrťrok od parlamentných volieb v septembri 2002. Do značnej miery to zapríčinilo nerešpektovanie vlastníckych práv majiteľov pozemkov zo strany štátnych subjektov pri výstavbe závodu KIA.

Medzi najlepšie opatrenia v oblasti ekonomických a sociálnych opatrení v 2. štvrťroku respondenti z radov odbornej verejnosti označili rozšírenie kontrolných právomocí Najvyššieho kontrolného úradu SR aj na prostriedky použité v rámci originálnych kompetencií samosprávy, na právnické osoby zriadené samosprávou, na firmy s majetkovou účasťou štátu a verejnoprávnych inštitúcií, na firmy vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Ďalšou pozitívne hodnotenou oblasťou bola rekodifikácia trestného práva s prísnejšími trestami pre násilné trestné činy, zníženie trestnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov a nové alternatívne formy trestov i neschválenie trestnej zodpovednosti firiem.

Odborníci privítali aj rozhodnutie Protimonopolného úradu SR o zneužití dominantného postavenia na trhu spoločnosťou Slovak Telecom, a. s., neposkytnutím prístupu k miestnym vedeniam a udelenie pokuty vo výške 885 miliónov Sk s povinnosťou uvoľniť miestne vedenia do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Za najhoršie opatrenia v sledovanom období odborná verejnosť označila postup štátnych orgánov a verejných inštitúcií v prípade pozemkov pod infraštruktúrou závodu KIA, keď stavebné firmy vstupovali na súkromné pozemky bez súhlasu vlastníkov. V tejto súvislosti tiež negatívne hodnotili začatie prípravných terénnych úprav bez stavebného povolenia.

Zrýchlenie procesu vyvlastňovania v prípade významných investícií považujú oslovení odborníci za jedno z najhorších opatrení 2. štvrťroka. V tomto bode ide o presun vyvlastňovania z obcí na krajské stavebné úrady, obmedzuje sa možnosť podávania procesných námietok a nutnosť súdneho preskúmania žaloby o zákonnosti vyvlastnenia do 3 mesiacov.

K negatívam 2. štvrťroka 2005 bol zaradený aj zákon o preukazovaní pôvodu majetku, keď, ak súd uzná, že hodnota majetku presahuje preukázateľné príjmy minimálne o 1 000-násobok minimálnej mzdy, prepadne tento majetok v prospech štátu. Dôkazné bremeno je pritom rozdelené v občianskoprávnom konaní medzi finančnú políciu, prokuratúru a občana.

V rámci projektu HESO sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, právnici, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia akademickej obce, samosprávy, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií v SR a na úrovni EÚ. Projekt HESO tak prináša názor širokej odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru, ovplyvňujúce kvalitu života občanov.

isz gl

UPOZORNENIE:

Grafická služba redakcie vydá k uvedenej správe graf.