Nie vždy to funguje: Keď sú poplatky za výkon celkom zbytočné

Diskusia 1  
Nie vždy to funguje: Keď sú poplatky za výkon celkom zbytočné
Zdroj: institutionalinvestor
Foto: getty images


27. 9. 2020 - Podľa odborníkov z Dimensional Fund Advisors a Massachusetts Institute of Technology by platenie poplatkov spojených s výkonnosťou mohlo mať pre investorov pri určitých typoch stratégií „nezamýšľané dôsledky“.

Takéto výkonnostné poplatky sa často hodia ako riešenie nesúladných cieľov správcov aktív a ich klientov vlastníkov aktív. Na jednej strane stimulujú k dosahovaniu vyšších návratností a na strane druhej pomáhajú zabezpečiť, aby alokátori platili menej poplatkov, alebo dokonca vôbec žiadne, keď ich investície nedosahujú dostatočnú výkonnosť.

Historicky sa takáto štruktúra poplatkov používala pri alternatívnych investíciách, ako sú hedžové fondy a súkromné ​​kapitálové fondy. V ostatných rokoch sme ale zaznamenali tlak na zavedenie výkonnostných poplatkov i pri ďalších formách investovania, vrátane tradičnejších stratégií s dlhodobým účinkom. „Pretože vlastníci aktív uvažujú o zavedení poplatkových štruktúr založených na výkone u širšej skupiny manažérov, je dôležité, aby boli dobre pochopené výsledné dôsledky a kompromisy,“ uviedli v príspevku. „Štruktúra poplatkov, ktorá môže byť citlivo vnímaná jedným typom manažéra, môže byť pre iného už menej vhodná. Štruktúra poplatkov, ktorá by mohla dobre fungovať pre manažérov, ktorí sa snažia prekonať trh, nemusí dobre fungovať pre manažérov, ktorí sa snažia prekonať výkon pomocou systematického (faktorového) prístupu,“ píšu vo svojom príspevku výskumníci spoločnosti Dimensional Wei Dai a Savina Rizova a profesor financií MIT Robert Merton.

Spoločnosť Dimensional je poskytovateľom systematických investičných fondov. V novom dokumente výskumníci tvrdia, že tieto stratégie sú vhodnejšie pre štruktúry kompenzácie fixných poplatkov na základe rámca, ktorý vytvorili na porovnanie nákladov a analýzu toho, ako poplatky ovplyvňujú správanie sa manažéra. Ako zistili, výkonnostné poplatky môžu stimulovať vyššiu volatilitu a ďalšiu odchýlku od referenčných hodnôt, čo podľa trojice môže mať negatívne dôsledky pre stratégie založené na faktoroch.

Nie vždy to funguje: Keď sú poplatky za výkon celkom zbytočné
„Pre systematických manažérov môže použitie viacerých premenných na definovanie a zameranie prémie viesť k väčšej odchýlke od referenčných hodnôt trhu alebo faktorov,“
napísali. Ale „pridanie týchto premenných môže vniesť do investičného procesu viac šumu, spôsobiť zbytočné obmedzenia portfóliu a zvýšiť obrat a náklady.“

Okrem toho tvrdia, že výkonnostné poplatky môžu motivovať systematických manažérov k tomu, aby sa vyhýbali faktorom s nízkou výkonnosťou, ako to bolo v poslednom desaťročí u hodnotového faktora.

„Štruktúra výkonnostných poplatkov by v tejto situácii spôsobila, že systematickí manažéri vyznávajúci hodnotu budú mať napriek neustálemu úsiliu a nákladom veľmi nízke príjmy, a to bez zohľadnenia skutočnosti, že ich nedostatočný výkon nebol spôsobený zlými investičnými rozhodnutiami, ale nedostatočným výkonom prémie, ktoré systematicky sledovali, “napísali autori. „Výkonnostné poplatky by teda mohli motivovať systematických manažérov k vykoľajeniu sa od svojho stanoveného mandátu.“

Aj keď autori dospeli k záveru, že štruktúra poplatkov na základe výkonnosti môže mať negatívny vplyv na systematických manažérov, zistili, že motivačné poplatky môžu byť prospešné pre dlhodobo zmýšľajúcich manažérov, vrátane tradičných vyberačov konkrétnych titulov. „Tradiční vyberači akcií majú tendenciu spravovať koncentrované portfóliá s vyššou volatilitou a chybou pri sledovaní,“ napísali. „V týchto prípadoch, keďže pridaná hodnota pochádza zo stávky na jednotlivé akcie alebo pohyby na trhu, môže mať zmysel odmeňovať správne rozhodnutia a naopak pokutovať minimálnou odmenou, ak manažér zlyhá.“