Za 12 rokov sa emisie skleníkových plynov z odpadu v EÚ znížili o 42 %

Diskusia 2  Zdroj:

26. 1. 2020 - Odpad je štvrtým najväčším zdrojom emisií v EÚ.

Podľa odhadov Európskej agentúry pre životné prostredie sa medzi rokmi 1995 a 2017 znížili emisie skleníkových plynov z odpadu v Európskej únii (EÚ) o 42 %. Odpad je štvrtým najväčším zdrojom emisií, ktorý v roku 2017 predstavoval 3 % celkových emisií skleníkových plynov. Väčšina emisií v EÚ pochádza zo spaľovania palív (77 %), nasleduje poľnohospodárstvo (10 %) a priemyselné procesy (8 %). Informoval o tom tento týždeň štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

"Množstvo emisií z odpadu závisí od spôsobu spracovania odpadu. Napríklad, keď sa odpad ukladá na skládku, organický materiál v odpade sa rozkladá a vytvára plyn. Zníženie emisií pri zneškodňovaní tuhého odpadu vyplýva zo zvýšenia zhodnocovania skládkového plynu a zo zníženia množstva skládkovania. Pri recyklácii väčšieho množstva odpadu sa musí menej odpadu ukladať na skládku alebo spaľovať, čo prispieva k ochrane klímy," ozrejmili analytici Eurostatu.

Štatistické údaje Eurostatu o tom, ako sa nakladalo s komunálnym odpadom a ako sa to zmenilo, pomáhajú občanom EÚ pochopiť, prečo tieto emisie klesli. "Komunálny odpad predstavuje malý podiel na celkovom odpade, štatistické údaje však stále poskytujú dobrý obraz o celkovom trende spracovania odpadu, ktorý je relevantný pre vykazovanie emisií v Európskej únii, pretože priemyselný odpad obsahuje pomerne málo organických a fosílnych uhlíkových materiálov," pokračovali analytici.

Kým celkové množstvo spracovaného komunálneho odpadu sa medzi rokmi 1995 a 2017 zvýšilo o 13 %, množstvo odpadu, ktoré bolo na skládku uložené, sa za rovnaké obdobie znížilo o 60 %. "Zníženie skládky bolo možné, pretože množstvo recyklovaného alebo kompostovaného odpadu sa strojnásobilo a množstvo spáleného odpadu sa zdvojnásobilo. Právne predpisy EÚ priniesli zmenu v spracovaní odpadu, ktorú vidíme v štatistike o odpade, zameraním sa na recykláciu a zníženie zneškodňovania odpadu ako skládky. Emisie z ukladania pevného odpadu sa ďalej znižujú povinnou inštaláciou zhodnotenia skládkového plynu v nových lokalitách. Zmena nakladania s odpadom je len jedným z príkladov, ako vytvorenie obehového hospodárstva pomáha znižovať emisie a bojovať proti zmene klímy," dodali analytici Eurostatu.