NBS zistila vlani v bankách porušenia zákonov

Pridajte názor  Zdroj: SITA

16. 4. 2012 - Medzi zistené nedostatky závažného charakteru patrí podľa NBS najmä nedostatočná tvorba opravných položiek k úverovým pohľadávkam, či nesprávne vykázané údaje vo výkazoch a hláseniach pre centrálnu banku.

Správa "BANKY: NBS zistila vlani v bankách porušenia zákonov" rozšírená vo štvrtom odseku o vyjadrenie hovorkyne NBS Petry Pauerovej

BRATISLAVA 16. apríla (SITA) - Národná banka Slovenska (NBS) začala v minulom roku v bankách a pobočkách zahraničných bánk celkovo jedenásť tematicky zameraných dohľadov na mieste. Z tohto počtu bolo pritom desať dohľadov v bankách a jeden dohľad v pobočke zahraničnej banky. Centrálna banka podľa zverejnených informácii už aj sedem dohľadov formálne ukončila, pričom ostatné dohľady na mieste budú formálne ukončené v priebehu prvého štvrťroka tohto roka. V rámci vykonaných dohľadov pritom NBS konštatovala aj niektoré porušenia zákonov. "Pri vykonaných dohľadoch na mieste boli identifikované aj nedostatky, ktoré predstavujú porušenie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov," uvádza centrálna banka v zverejnenej správe o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom za minulý rok.

Medzi zistené nedostatky závažného charakteru v bankách patrí podľa NBS najmä nedostatočná tvorba opravných položiek k úverovým pohľadávkam, či nesprávne vykázané údaje vo výkazoch a hláseniach pre centrálnu banku. Všetkým dohliadaným subjektom, v ktorých bol vykonaný dohľad na mieste, NBS uložila povinnosť vypracovať plán na odstránenie identifikovaných nedostatkov. "Každá banka takýto plán následne Národnej banke Slovenska predložila. Plány vecne reagujú na podstatu identifikovaných nedostatkov a NBS monitoruje ich plnenie. Odstránenie identifikovaných nedostatkov bude následne preverené dohľadom na mieste pri tzv. dosledovacom dohľade. Touto formou NBS zabezpečuje prevenciu výskytu opakujúcich sa nedostatkov v budúcnosti," konštatuje centrálna banka v zverejnenej správe.

Tri dohľady na mieste vykonala NBS v Tatra banke. Dva tematické dohľady smerovali do VÚB banky a dohľad na mieste centrálna banka vykonala aj v Slovenskej sporiteľni, vo Volksbank Slovensko či vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni. Ďalšie tri dohľady smerovali aj do Privatbanky, Poštovej banky a pobočky zahraničnej banky ING Bank.

Konkrétnejšie informácie o výsledkoch dohľadov v jednotlivých bankách však NBS nezverejnila. "Národná banka Slovenska je povinná zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných pri dohľade nad dohliadanými subjektmi, vrátane protokolov o vykonanom dohľade. Súčasne za účelom zachovania ochrany takýchto informácií pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi môže Národná banka Slovenska informácie poskytovať len v súhrnnej podobe, z ktorých nemožno identifikovať, o aký konkrétny dohliadaný subjekt ide," uviedla hovorkyňa centrálnej banky Petra Pauerová.

Centrálna banka podľa stanovísk bánk vykonala vlani štandardnú kontrolu v súlade s jej plánom. Konkrétne v Privatbanke sa napríklad kontrola NBS orientovala najmä na oblasť cenných papierov. "Výstupom boli návrhy a odporúčania NBS, ktoré Privatbanka všetky k 30. septembru 2011 implementovala, o čom podala NBS správu," dodala pre agentúru SITA marketingová manažérka banky Zuzana Mészárosová. ING Bank N.V., pobočke zahraničnej banky, v súvislosti s predmetným dohľadom neboli podľa zverejnených informácii uložené žiadne opatrenia na nápravu ani udelené pokuty. Ďalšia z dotknutých bánk, Volksbank Slovensko, sa bližšie k záverom kontroly nevyjadrila. "K týmto otázkam sa nemôžeme vyjadrovať, ide o dôverné informácie," uviedla vedúca útvaru marketing a komunikácie banky Jana Lukáčová.

Minuloročnú plánovanú kontrolu vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni vykonala NBS podľa stanoviska spoločnosti po uplynutí 4 - 5 rokov od poslednej kontroly. "Na základe odporúčaní zo správy, stavebná sporiteľňa v priebehu najbližšieho roka pripraví určite zlepšenia procesov, ktoré prispejú k ešte kvalitnejším službám," doplnila hovorkyňa sporiteľne Daniela Vlčková. Za štandardnú označila minuloročnú kontrolu centrálnej banky aj Slovenská sporiteľňa. "Banka prijala opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, z ktorých niektoré zrealizovala ešte v roku 2011 a ku zvyšným nedostatkom pripravila harmonogram na ich nápravu v priebehu roku 2012," uviedol hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer. Kontrola v Tatra banke podľa slov hovorkyne Maríny Smolkovej nepriniesla závažné nedostatky, na ktoré by banka musela reagovať.

Hlavnými témami dohľadov na mieste v bankách boli preverenie kvality systému riadenia rizík, najmä kreditného rizika, rizika likvidity, trhového a operačného rizika a s tým súvisiaca problematika vykazovania kapitálových požiadaviek pre jednotlivé riziká. Okrem hlavných tém boli dohľady zamerané aj na tvorbu opravných položiek, úverové pohľadávky, poskytovanie investičných služieb a prevenciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.