Ku koncu vlaňajška vlastnila Národná banka Slovenska 11 percent zelených či sociálnych dlhopisov

Podiel zelených, sociálnych a udržateľných dlhopisov v dlhopisových portfóliách Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahol ku koncu minulého roka približne 11 %. Viac než polovica ich nominálnej hodnoty bola tvorená sociálnymi dlhopismi, viac než tretina zelenými dlhopismi a zvyšok tvorili udržateľné dlhopisy, priblížili analytici centrálnej banky v aktuálnom februárovom vydaní Frankfurtských hárkov.

Zelené, sociálne a udržateľné dlhopisy v portfóliu NBS napĺňajú podľa nich všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré určila Organizácia spojených národov (OSN). „Sú zamerané predovšetkým na vybudovanie udržateľných a bezpečných miest, na infraštruktúru a zabezpečenie cenovo dostupnej a čistej energie. Pri plnení týchto cieľov boli najviac financované projekty do cenovo dostupného bývania a základnej infraštruktúry, či obnoviteľnej energie,“ priblížili analytici.

Pri týchto dlhopisoch musia emitenti špecifikovať účel, na ktorý využijú finančné zdroje získané od investorov. Prostredníctvom zelených dlhopisov sa financujú investície na ochranu životného prostredia alebo projekty súvisiace s klimatickými zmenami. Príjem z emisie sociálnych dlhopisov je zase použitý na financovanie sociálnych projektov, ktoré pomáhajú znevýhodnenej skupine ľudí, ako sú seniori či ľudia s nízkymi príjmami. Prienikom medzi zelenými a sociálnymi dlhopismi sú udržateľné dlhopisy.

Skratka ESG v sebe zahŕňa tri piliere – environmentálny, sociálny a riadiaci

Pre investorov začína byť podľa analytikov čoraz dôležitejšie vedieť, ako sa spoločnosti, do ktorých investujú, dokážu vysporiadať s environmentálnymi a sociálnymi témami. Na označenie týchto aspektov sa využíva skratka ESG, ktorá v sebe zahŕňa tri piliere – environmentálny (E), sociálny (S) a riadiaci (G).

„Motiváciou investora prihliadať na ESG aspekty môže byť vlastné presvedčenie podporiť zodpovedné spoločnosti, alebo snaha ochrániť sa pred možnými budúcimi stratami. Pre investora môžu investície do cenných papierov takých emitentov, ktorí zanedbajú ESG vo svojej spoločnosti, prinášať dodatočné riziko,“ upozornili ekonómovia. Najjednoduchším spôsobom, akým si môžu jednotlivé spoločnosti z pohľadu týchto kritérií porovnať, je využívanie tzv. ESG ratingov.

Aj NBS je v pozícii investora, keďže spravuje investičné rezervy. „Pri ich správe je primárnym cieľom dosiahnutie primeraného výnosu. Zároveň NBS meria citlivosť svojich investícií na klimatické riziká prostredníctvom uhlíkových ukazovateľov. Zaoberá sa taktiež širším rámcom udržateľného a zodpovedného investovania, a to monitorovaním ESG ratingu a investovaním do zelených, sociálnych a udržateľných dlhopisov,“ doplnili analytici.

Viac o téme: cenné papiere , centrálna banka , dlhopisy , Národná banka Slovenska NBS , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy