Dediť možno na základe závetu alebo zo zákona: Jedno má prednosť

Dedičov svojho majetku možno určiť závetom. Na to, aby bola posledná vôľa platná, však musí spĺňať zákonné náležitosti podľa Občianskeho zákonníka, nesmie odporovať zákonu ani ho obchádzať a priečiť sa dobrým mravom. Dediť možno dvomi spôsobmi, na základne závetu alebo zo zákona. Dedenie zo závetu má prednosť. Ako postupovať pri spísaní poslednej vôle a v dedičskom konaní, priblížil partner právnickej firmy Vojčík & Partners Pavol Daubner. 

„Závetom môže poručiteľ odlišne od zákonnej dedičskej postupnosti určiť osoby, ktoré sa majú stať dedičmi, a určiť aj ich dedičský podiel,“ uviedol Daubner s tým, že aj takáto posledná vôľa je obmedzená zákonom. Poručiteľ síce podľa advokáta môže svojvoľne prerozdeliť svoj majetok pre prípad smrti, nesmie však vynechať takzvaných neopomenuteľných dedičov, ktorými sú jeho deti.

Posledná vôľa tiež musí spĺňať všeobecné podmienky podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Daubner spresnil, že závet musí byť spísaný slobodne a zrozumiteľne. Zároveň zriaďovateľ závetu musí byť na tento právny úkon spôsobilý a nesmie ho urobiť v duševnej poruche. Závet tiež musí byť napísaný v zákonom vyžadovanej forme, teda v písomnej, a chýbať v ňom nesmie dátum spísania, inak je neplatný.  

„Podmienkou platnosti závetu je splnenie jeho podstatných náležitostí. Závet musí obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa, čiže z neho musí byť zrejmá vôľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel,“ vysvetlil Daubner s tým, že pokiaľ poručiteľ v poslednej vôli neurčí podiely dedičov, majetok si delia rovnakým dielom. 

Dedičov zákon rozdeľuje do štyroch skupín

V prípade, ak človek nespíše poslednú vôľu, po jeho smrti blízki dedia zo zákona. Dedičov zákon rozdeľuje do štyroch skupín. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, až potom rodičia či osoby žijúce s poručiteľom minimálne jeden rok pred smrťou v spoločnej domácnosti. Ďalšie skupiny zahŕňajú súrodencov a prarodičov. 

„Poradie skupín je záväzné. To znamená, že dediči skupiny nasledujúcej sú povolaní dediť len za predpokladu, že nededia dediči zo skupiny predchádzajúcej,“ doplnil advokát s tým, že dedičstvo, ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadá štátu. V situácii, ak poručiteľ s viacerými deťmi daruje pred smrťou majetok jednému z detí a uzavreli darovaciu zmluvu, majetok už nepatrí do dedičstva a nemôže byť predmetom dedičského konania. 

Viac o téme: dedičstvo , financie , rodina , zákon

Súvisiace články

Aktuálne správy