Európska komisia víta revíziu dohody o stratégii znižovania emisií skleníkových plynov z lodí

Európska komisia (EK) v piatok privítala dohodu, ktorú dosiahla Medzinárodná námorná organizácia (IMO) o revízii stratégie znižovania emisií skleníkových plynov z lodí z roku 2018.

Dohoda je míľnikom na zníženie uhlíkovej stopy medzinárodnej námornej dopravy a zabezpečenie toho, aby odvetvie lodnej dopravy spravodlivo prispievalo k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody úmerne k jeho 3-percentnému podielu na globálnych emisiách. 

V revidovanej stratégii z roku 2023 sa stanovuje cieľ nulovej bilancie emisií z lodí do roku 2050 alebo „takmer do roku 2050“. Ide o výrazné zvýšenie úrovne ambícií v porovnaní so stratégiou z roku 2018, ktorej cieľom je znížiť emisie z lodí len o 50 % v rovnakom časovom horizonte. 

Odsúhlasila sa aj trajektória s orientačnými kontrolnými bodmi stanovenými na zníženie emisií skleníkových plynov z lodí – s cieľom dosiahnuť 30 % v roku 2030 a 80 % v roku 2040 (zníženie o 20, respektíve 70 % v porovnaní s úrovňami z roku 2008).

Nulové emisie skleníkových plynov

V stratégii sa takisto stanovuje dôležitý cieľ aspoň 5 % (ale usilovať sa o 10 %) využívanie technológií, palív a zdrojov energie s nulovými alebo takmer nulovými emisiami skleníkových plynov do roku 2030. Tento cieľ vyšle jasný signál námornému a energetickému priemyslu a podnieti požadované investičné rozhodnutia a výber vhodných palív.

IMO dosiahla konsenzus o potrebe prijať takéto opatrenia do roku 2025 a o tom, že by mali zahŕňať normu regulujúcu postupné znižovanie intenzity emisií skleníkových plynov z lodných palív a mechanizmus stanovovania cien emisií skleníkových plynov z námornej dopravy. 

Komisia víta skutočnosť, že úrovne ambícií a orientačné kontrolné body zohľadňujú emisie skleníkových plynov počas životného cyklu lodných palív s cieľom znížiť emisie v rámci hraníc energetického systému medzinárodnej lodnej dopravy, čím sa zabráni presunu emisií do iných odvetví. 

Členské štáty EÚ a eurokomisia úzko spolupracovali pri  dosiahnutí tejto dohody. Únia bude aj naďalej spolupracovať so zmluvnými stranami IMO s cieľom rozhodnúť o jasných a ambicióznych opatreniach do roku 2025 a aj naďalej poskytovať pomoc rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám.

Viac o téme: dohoda , emisie , Európska komisia EK , Skleníkové plyny

Súvisiace články

Aktuálne správy