Stratégia energetickej nebezpečnosti?!

Pridajte názor  Zdroj:

26. 9. 2007 - o.z. ZA MATKU ZEM považuje novú Stratégiu energetickej bezpečnosti Slovenska do roku 2030 (ďalej len stratégia) za dokument, ktorý v oblasti elektroenergetiky presadzuje jednostranné postoje a tie nie sú v súlade s udržateľným smerovaním energetiky.

Plán Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky (MH SR) dostavať jadrové elektrárne Mochovce 3. a 4. blok, postaviť ďalšie dve v Jaslovských Bohuniciach a Kecerovciach považujeme za dôkaz, že má jadrový priemysel prsty príliš hlboko vo vládnej politike.

Vo väčšine krajín Európskej únie platí nepísané pravidlo, že by jeden druh energetického zdroja vo výrobe nemal presahovať viac ako 30% a to práve z dôvodu energetickej bezpečnosti krajiny. V prípade výpadkov týchto centralizovaných zdrojov z dôvodu problémov v dodávkach paliva, poruchách alebo opravách dochádza k výrazným výkyvom v sieti a potrebe veľkých záložných zdrojov. Stratégia aj naďalej predpokladá, že budú práve takéto centralizované jadrové elektrárne dodávať v roku 2030 až 50% slovenskej elektriny. Keď berieme do úvahy fakt, že jadrové palivo je dovážané výhradne z Ruska, tak je v tomto smere stratégia len potvrdením našej závislosti na dovoze energetických surovín z tejto krajiny.

O.z. ZA MATKU ZEM žiada MH SR, aby svoje tvrdenia obsiahnuté v stratégii nielen konštatovalo, ale aj dokázalo. To je možné iba zverejnením a nezávislým posúdením vstupných údajov a metodiky, ktoré viedli k výstupom stratégie. Nie je možné považovať podobný strategický dokument za seriózny bez nezávislého posúdenia ekonomických, environmentálnych a bezpečnostných analýz, ktoré by mali byť súčasťou stratégie. ZA MATKU ZEM zároveň žiada o zverejnenie, ktorých 100 odborníkov sa na príprave stratégie podieľalo, aké bolo zloženie pracovných skupín a prečo neboli do týchto pracovných skupín prizvané mimovládne organizácie, ktoré sa tejto problematike dlhoročne venujú.

„Mnohé konštatovania obsiahnuté v stratégii sú často tvrdeniami bez dôkazov a bez uvádzania zdrojov na základe ktorých k nim dospeli.“, uviedol Pavol Široký, koordinátor programu Energia o.z. ZA MATKU ZEM. „Žiadame MH SR a Vládu SR o transparentné posúdenie pripomienok a seriózny proces posúdenia novej Stratégie energetickej bezpečnosti. Pokiaľ ministerstvo nebude schopné stratégiu zobjektivizovať, budeme požadovať vypracovanie novej stratégie, ktorú by mala pripraviť nezávislá inštitúcia. Tá by mala byť následne schopná vytvoriť seriózne vyvážené pracovné skupiny, kde nebudú problémy a návrhy riešiť iba záujmové skupiny. Tak ako napríklad budúcnosť jadrovej energetiky riešili zástupcovia z drvivej väčšiny z oblasti jadrového priemyslu, ktorý je závislý na ďalšom rozvoji jadra.“, dodal Široký.

Aby sa naše prvé vyjadrenie ku stratégii neobmedzovalo iba na kritiku, ZA MATKU ZEM víta vyšší záujem pre rozvoj a podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vítame hlavne podporné mechanizmy, ktoré sú v stratégii spomínané. Aj v tejto oblasti však vidíme veľké rezervy a plán, aby OZE v roku 2030 pokrývali 23% z produkcie elektriny považujeme za nedostatočný. V súčasnosti je ich podiel na úrovni 17%, čo je ročný nárast OZE do roku 2030 iba 0,3 až 0,4%. Naďalej negatívne vnímame smerovanie slovenskej energetiky, ktoré nenapĺňa plány EÚ mať v roku 2020 z primárnych zdrojov 20% z OZE. Cieľom vlády SR je iba 12% čo je jasný rozpor s politikou EU smerovať energetiku trvalo udržateľnou cestou.