Získanie stavebného povolenia do 40 dní môže byť realitou

Získanie stavebného povolenia pre rodinné domy a malé bytové domy do 40 pracovných dní môže byť na Slovensku realitou.

Získanie stavebného povolenia pre rodinné domy a malé bytové domy do 40 pracovných dní môže byť na Slovensku realitou. Myslia si to analytici z Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica, ktorí navrhujú zavedenie konkrétnych opatrení. Kritizujú však absenciu odborných diskusií okolo pripravovaného nového stavebného zákona.
"Je nanajvýš znepokojivé, ak v našej demokratickej krajine sú veľmi dôležité témy, medzi ktoré rozhodne patrí výrazné skrátenie a zjednodušenie stavebného konania, respektíve aj nedávny návrh plánu obnovy či predtým návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, predkladané bez konštruktívnej a transparentnej odbornej diskusie a tímovej spolupráce medzi vládou a odbornou verejnosťou," podotkol výkonný riaditeľ inštitútu Peter Helexa.
Stavebné povolenie by bolo podľa analytikov možné získať do 40 dní v prípade, že stavba bude v súlade s územným plánom. K tomu treba podľa nich predpismi upraviť oblasť územného plánovania, ktoré komplexne určí priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a oblasť výstavby, výsledkom čoho bude vydanie stavebného povolenia.
Takisto je k tomu potrebné zaviesť povinné územné plány a ich povinné vedenie v digitálnej podobe. Podľa analytikov by sa tak odstránila duplicita v územnom a stavebnom konaní a platil by režim "jedna stavba, jedno konanie".
Podľa analytikov treba tiež vytvoriť technické riešenie, aby sa na jednom mieste dala overiť prípustnosť stavby s ohľadom na inžinierske siete. Analytici vyzdvihujú aj potrebu posilnenia postavenia projektanta, ktorý bude zodpovedať za splnenie všetkých technických kritérií.
Inštitút zdôrazňuje, že všetky kroky by bolo potrebné realizovať iba v online podobe, kde všetkým účastníkom bude plynúť lehota 10 dní na vyjadrenie súhlasu vo forme kontrolného listu alebo na uplatnenie námietok. "V prípade, že sa v tejto lehote účastník nevyjadrí, bude sa predpokladať, že vyjadril súhlas," navrhujú analytici.
Analytici navrhli i zavedenie osobitného režimu pre strategické projekty vo verejnom záujme, ako sú napríklad nemocnice. Mali by fungovať v zrýchlenom režime tak, aby stavebné práce bolo možné začať realizovať do pol roka od podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Na to však treba, aby sa v prípade viacerých stavieb v projekte realizovalo iba jedno stavebné konanie. Pre strategické stavby navrhuje inštitút zriadiť špeciálny stavebný úrad.

Súvisiace články

Aktuálne správy