Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlásila súťaž na stavebné práce

Celková odhadovaná hodnota zákazky je vyše 6 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) vyhlásila súťaž na stavebné práce. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky vyše 6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predmetom navrhovanej činnosti je dodanie projektovej dokumentácie, príslušného inžinieringu a stavebných prác pozostávajúcich z realizácie dvoch parkovacích domov, reorganizácie statickej a dynamickej dopravy v areáli UNB vrátane vybudovania nových vjazdov pre motorové vozidlá v areáli nemocnice Ružinov, doplnenie cyklistickej infraštruktúry a komunikácií pre peších.

Dodávateľ stavebných prác v súlade so zmluvnými pravidlami Žltej knihy FIDIC okrem samotnej realizácie stavebných prác dodá architektonickú štúdiu urbanistického začlenenia parkovacích domov do prostredia, projektovú dokumentáciu k územnému konaniu, stavebnému konaniu, realizačný projekt, komplexný inžiniering a projekt skutočného vyhotovenia.

Zákazka nie je rozdelená na časti. „Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.

UNB požaduje zábezpeku ponuky vo výške 300-tisíc eur. Zákazka má trvať 24 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 7. februára tohto roka.

Súvisiace články

Aktuálne správy