CDCP: Záujem o dlhopisy stúpa

Pridajte názor  Zdroj: CDCP

22. 8. 2019 - Centrálny depozitár cenných papierov v prvom polroku 2019 zaregistroval do registra emitenta 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v celkovej menovitej hodnote 5, 5 miliárd eur. Z uvedeného počtu nových emisií boli na účty nadobúdateľov pripísané cenné papiere v objeme 3 821 mil eur.

Keď sa pozrieme detailnejšie na jednotlivé druhy nových cenných papierov, najpočetnejší druh predstavujú zabezpečené dlhopisy z ktorých v prvom polroku 2019 bolo v CDCP zaregistrovaných 34 emisií.

Za nimi čo do počtu nasledujú nové emisie podnikových dlhopisov v počte 17 emisií.
Pomerne vysoký záujem emitentov bol aj o vydávanie kmeňových akcií, ktoré boli zaregistrované v počte 12 emisií a investičných certifikátov v počte 10 emisií.

Naopak, čo sa týka objemu vydaných cenných papierov, prím držia štátne dlhopisy, kde z novej emisie 11-ročných štátnych dlhopisov vydanej v apríli tohto roku bol na účty pripísaný objem 1 mld eur. „Veľmi úspešný nový druh cenného papiera na slovenskom kapitálovom trhu predstavujú kryté dlhopisy, z ktorých v prvom polroku 2019 banky vydali 1,5 mld eur,“ dodáva Dagmar Kopuncová, PR manažérka. 

Nasledovali nové emisie zabezpečených dlhopisov, z ktorých v prvom polroku 2019 bol na účty pripísaný objem 408,2 mil. eur a emisie podnikových dlhopisov v objeme 176,9 mil. eur. Pri emisiách zabezpečených dlhopisov sleduje CDCP nárast počtu aj objemu, ktoré v prvom polroku 2019 dosiahli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšenie počtu o 70 % a objemu o 148 %.

„Pretrvávajúci záujem emitentov o financovanie prostredníctvom vydávania dlhových cenných papierov potvrdzuje vysoký podiel dlhových cenných papierov na emisiách zaregistrovaných v prvom polroku 2019 v CDCP, ktorý predstavuje 99,47 % celkového objemu a 84,15 % celkového počtu nových emisií,“ uzatvára Kopuncová.