Na poslednú chvíľu: Daňový strašiak má opäť zopár noviniek

Diskusia 1  
Na poslednú chvíľu: Daňový strašiak má opäť zopár noviniek
Zdroj: lad
Foto:SITA


27. 3. 2014 - Mnohí z tých, čo koncom marca musia podať daňové priznanie tvrdia, že ide o jednu z najpríjemnejších občianskych povinností. Nie každý zvláda bezchybne vyplniť tlačivo daňového priznania a vypočítať daň, ktorú ma zaslať na účet daňového riaditeľstva.

Aké tlačivo?

Najčastejšími príjmami, ktoré do daňového priznania musíte uviesť sú zárobky z pracovného pomeru, z brigády, zo zmluvy o dielo alebo príjmy zo živnosti. Daňové priznanie podáva ten, kto v kalendárnom roku 2013 podnikal, ale aj ten, kto mal príjem napríklad z prenájmu nehnuteľnosti. Ak celkový príjem zo závislej činnosti vlani presiahol 1867,97 eur, musíte podať daňové priznanie. Na daňové priznanie z príjmov zo zamestnania a dohôd, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia sa používa tlačivo typu A. K nemu budete potrebovať kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo zamestnania a o zaplatení povinného poistenia. Dokladáte aj nárok na daňový bonus. V prípade školopovinného dieťaťa je to kópia rodného listu, u stredoškoláka či vysokoškoláka potrebujete potvrdenie o návšteve školy. Tieto doklady môžete odovzdať aj svojmu zamestnávateľovi a ak vám daňový bonus v plnej výške prizná, doklady už k daňovému priznaniu neprikladáte. Na všetky ostatné príjmy, ako príjmy z podnikania, z prenájmu, kapitálové príjmy, príjmy z predaja bytu sa používa formulár B. Aj v tomto prípade odovzdávate kópie potvrdení o príjmoch. Príjmy sa do tlačiva B zapisujú až po odpočítaní 500 eur, čo je suma oslobodená od dane. Ak si odpočítate 500 eur, pomerne musíte znížiť aj uplatnené výdavky, ktoré musia byť skutočné, vedené v jednoduchom účtovníctve alebo v daňovej evidencii. Sú to náklady na energie, vývoz smetí, poplatok za internet a koncesionársky poplatok. Do daňových výdavkov sa v takomto prípade nemôže započítať poistenie nehnuteľnosti ani daň z nehnuteľnosti. Do výdavkov si možno dať aj nákup čiernej či bielej techniky pod podmienkou, že sa prenajímajú spolu s nehnuteľnosťou a táto skutočnosť je uvedená aj v nájomnej zmluve.

Časté chyby z nepozornosti

Daňové tlačivá sa menia, pozor preto na tie staré. Častou chybou je vyplnenie kolónky zdaňovacie obdobie, kde namiesto roku 2013 omylom uvediete 2014. Pozor si treba dávať aj na čitateľnosť písma, dokument totiž skenuj zariadenie, ktoré ak nedokáže rozšifrovať paličkové písmo, vyhodnotí tlačivo ako chybné. Nezabúdajte na podpis, inak je priznanie neplatné a daniari ho nezaevidujú a vy budete merať cestu kvôli drobnosti.

Na poslednú chvíľu: Daňový strašiak má opäť zopár noviniek

Povolený odklad


Opäť je možné odložiť si termín podania, stačí, ak do konca marca písomne oznámite príslušnému daňovému úradu, že si termín pre podanie odkladáte o tri mesiace. Ak ste mali vlani príjmy v zahraničí, môžete si lehotu predĺžiť až o pol roka. V oznámení treba uviesť, že si priznanie odkladáte do 30. 6. resp. 30. 9. Aj keď sa rozhodnete priznanie podať o 3 alebo 6 mesiacov neskôr, ide stále o riadne daňové priznanie, nie dodatočné, alebo opravné. Dodatočné sa podáva vtedy, ak po podaní riadneho priznania hocikedy počas roku zistíte, že ste sa pomýlili alebo zabudli na nejaký príjem. Opravné sa podáva po riadnom, ale len do 31. marca.

Vysokú pokutu môžu odpustiť

Ak si svoju povinnosť nesplníte, môže vám daňový úrad vyrubiť pokutu od 30 do 16 tisíc eur. Čím dlhší čas od povinnosti podať priznanie uplynie, tým vyššia môže byť pokuta. V prípade, že nepodáte daňové priznanie ani v lehote určenej správcom dane vo výzve, dostanete pokutu od 60 do 32 000 eur. Proti pokute sa dá odvolať. O jej znížení či odpustení rozhoduje komisia na daňovom úrade, sankciu môže odpustiť, ak sa preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňovníka alebo výživa jeho rodiny, živnostník môže získať úľavu, ak preukáže, že by zaplatenie sankcie viedlo k ukončeniu jeho činnosti.