Na zamestnanie mladých ľudí pôjde 70 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

9. 11. 2012 - Zamestnávatelia môžu o príspevok na podporu pracovného miesta pre nezamestnaných ľudí do 29 rokov požiadať už od 12. novembra.

Malé, stredné i veľké podniky, ako aj samosprávy môžu od pondelka 12. novembra podať na úradoch práce žiadosť o príspevok na podporu pracovného miesta pre nezamestnaných ľudí do 29 rokov. Peniaze môžu získať v rámci projektov "Podpora vytvárania pracovných miest", respektíve "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve", ktoré sú financované z európskych fondov a pod gesciou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR). Kritériami, ktoré budú rozhodovať o tom, či zamestnávateľ príspevok dostane, je počet pracovných miest, ktoré plánuje vytvoriť, výška mzdy pre zamestnancov, ako aj to, na akú dlhú dobu bude uzatvárať pracovné zmluvy so svojimi budúcimi zamestnancami. Ako doplnil minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, nepísaným kritériom bude aj samotná rýchlosť záujemcov. "Nemáme záujem naťahovať veci. Ja reálne predpokladám, že v prvých týždňoch môže byť taký záujem, že veľmi rýchlo rozhodneme a projekty sa spustia a začnú realizovať," povedal šéf rezortu práce.

Projekty v celkovom objeme 70 miliónov eur by mali priniesť prácu pre takmer 14 tisíc mladých ľudí, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako tri mesiace. Rozpočet, ktorý má ústredie práce ako realizátor projektov k dispozícii, bude prerozdeľovaný jednotlivým regionálnym úradom práce podľa miery nezamestnanosti. Ako uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič, podľa vývoja v jednotlivých regiónoch však ešte budú môcť dodatočne prerozdeliť rozpočty tam, kde o prácu prejaví záujem viac nezamestnaných.

MPSVaR navrhuje dve formy, ako nájsť mladým ľuďom zamestnanie, z ktorých jeden reflektuje na potrebu súkromného sektora, druhý na potrebu samosprávy. V rámci súkromného sektora by sa malo podporiť celkovou sumou 50 miliónov eur viac ako deväť tisíc pracovných miest. Časť z nich bude v autodoprave a zvyšok u rôznych zamestnávateľov. V prípade autodopravcov sa bude príspevok na jedno vytvorené miesto poskytovať počas deviatich mesiacov, pričom zamestnávateľ bude následne povinný udržať toto pracovné miesto po dobu ďalších minimálne 21 mesiacov. Podnik pôsobiaci v oblasti cestnej dopravy môže získať nenávratný príspevok do výšky maximálne 100 tisíc eur. Mesačne bude úrad práce dotovať jedno pracovné miesto 95 percentami zo sumy maximálne 547,88 eur (čo je 1,2 násobok výšky predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013, pozn. SITA).

Zamestnávatelia podnikajúci v inom odvetví budú môcť získať pomoc až do výšky 200 tisíc eur. Príspevok im bude poskytnutý počas jedného roka s tým, že ďalších minimálne šesť mesiacov musia udržať vytvorené pracovné miesto. Na cene pracovného miesta sa budú úrady práce podieľať taktiež 95 percentami avšak zo sumy 456,57 eur (výška predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013, pozn. SITA). O financie sa môžu uchádzať aj samosprávy, pre ktoré je vyčlenených 20 miliónov eur. Predpokladaný počet ľudí, ktorí by mali nájsť uplatnenie práve v tejto sfére je približne 4700. Samosprávam bude poskytovaný príspevok minimálne šesť a maximálne deväť mesiacov, pričom budú musieť udržať podporované miesto následne ďalších 12, respektíve 18 mesiacov. V tomto prípade mesačný príspevok v sume 456,57 eur poskytne úrad práce vo výške 100 %. Príspevky budú poskytované od novembra tohto roka do septembra 2015.

Ak záujem zo strany mladých ľudí o zamestnanie prostredníctvo spomínaných projektov nebude, ponuka sa otvorí aj pre uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov. "Po šiestich mesiacoch budeme prehodnocovať tieto kritériá a budú môcť byť rozšírené aj o ľudí, ktorí majú 50 a viac rokov a sú v evidencii, respektíve môžeme stiahnuť tie kritériá dĺžky evidencie až na nulu," uviedol Valentovič. Ako doplnil Richter, na nezamestnaných v spomínanej vekovej kategórií, ktorých je aktuálne viac ako 92 tisíc, myslia aj počas programového obdobia 2014-2020, kedy budú pre nich pripravované samostatné projekty.