Stravovanie zamestnancov počas dovolenky, práceneschopnosti a v iných prípadoch

Diskusia 16  Zdroj:

31. 7. 2001 - Pred niekoľkými týždňami sme uverejnili článok o stravovaní zamestnancov v riadnom pracovnom pomere. Vzhľadom na to, že množstvo reakcií sa týkalo práve problematiky poskytovania stravných lístkov počas dovolenky a práceneschopnosti, venujeme sa na tomto mieste týmto otázkam podrobnejšie.

Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov počas pracovného času nie je len jednou z právnych povinností zamestnávateľa, ale ide aj o jednu z dôležitých pracovných podmienok ovplyvňujúcich zdravie a pracovnú výkonnosť, či celkovú spokojnosť zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie zodpovedajúce „zásadám správnej výživy“ priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Prv, než si rozoberieme prípad dovolenky a práceneschopnosti, povedzme si, že povinnosťou zamestnávateľa nie je zabezpečiť stravovanie zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu a v prípadoch, keď to vylučujú podmienky práce na pracoviskách. K týmto prípadom je pri posudzovaní potrebné pristupovať individuálne. Ak je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu, jeho stravné nároky rieši zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní stravovania a pri stanovení podmienok jeho poskytovania zohráva dôležitú úlohu odborová organizácia. Ak u zamestnávateľa takáto odborová organizácia pôsobí, môžu zmluvné strany v kolektívnej zmluve rozšíriť okruh tých fyzických osôb, ktorým zamestnávateľ stravovanie poskytne. Ak sa v kolektívnej zmluve zamestnávateľ a odbory dohodnú na tom, že tento poskytne stravovanie aj v prípadoch, keď zamestnanec čerpá dovolenku na zotavenie, počas práceneschopnosti, počas dôležitých osobných prekážok v práci, počas ošetrovania člena rodiny a v ďalších dohodnutých prípadoch, zamestnávateľ je povinný kolektívnu zmluvu plniť podľa ustanovení § 140 Zákonníka Práce a stravovanie takémuto okruhu osôb zabezpečovať. Takisto je možné dohodnúť aj to, že stravovanie sa bude poskytovať bývalým zamestnancom – dôchodcom, študentom pracujúcim na dohodu o pracovnej činnosti, stážistom a podobne. Je možné dohodnúť sa aj na poskytovaní stravovania tým občanom, ktorí u zamestnávateľa vykonávajú civilnú službu.

Poväčšine sa však stretávame s prípadmi, že u zamestnávateľa odborová organizácia nepôsobí. V takomto prípade chýba zmluvný partner, ktorý by zamestnancovi pomohol presadiť jeho nároky v rámci danom pracovnoprávnymi predpismi. Treba si uvedomiť, že kolektívnu zmluvu na účely stravovania nemôže nahradiť žiadny vnútorný predpis zamestnávateľa.

V prípade hromadnej dovolenky je zamestnávateľ povinný poskytnúť a zabezpečiť stravovanie tým zamestnancom, ktorí z rôznych dôvodov nespĺňajú podmienky na dovolenku na zotavenie a zamestnávateľ im prideľuje prácu. To isté platí aj v prípade nepretržitých prevádzok, ktoré nie je možné ani počas hromadnej dovolenky zastaviť.

Je zrejmé, že rozhodujúcim faktorom, ktorý rieši, poprípade nerieši otázky stravovania počas rôznych okolností nastávajúcich okolo riadneho pracovného pomeru, je kolektívna zmluva. Jej absencia môže vyvolať vážne nedostatky a prejavy nevôle nielen v oblasti stravovania, ale aj v iných aspektoch. Je na zamestnancoch, aby si presadili svoje práva, aj keď je to niekedy hlavne u živnostníkov zamestnávajúcich 5-10 ľudí prakticky nemožné. Na druhej strane, so zreteľom na organizačnú kultúru väčších podnikov sú niektoré aspekty ohľadom stravovania samozrejmosťou bez toho, aby sa o ne musel zamestnanec prostredníctvom odborov pričiniť.

Napokon si treba uvedomiť, že podľa § 24 ods. 2 písm. i) bod 4 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovým výdavkom zamestnávateľa aj príspevok na stravovanie zamestnancov poskytovaný podľa § 140 ods. 3 a 4 Zákonníka práce. To znamená, že pokiaľ je v kolektívnej zmluve dohodnuté zabezpečenie stravovania aj počas dovolenky, práceneschopnosti a v iných prípadoch, pôjde o daňový výdavok, keďže boli dodržané podmienky stanovené zákonom.

Chceli by sme vedieť, aké sú Vaše skúsenosti so zabezpečovaním stravovania zo strany zamestnávateľa v takýchto špeciálnych prípadoch. Ak máte nejaké negatívne, prípadne pozitívne skúsenosti, môžete na tomto mieste svojím zamestnávateľom urobiť „reklamu“.