Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) -Preambulauznávajúc, že život a zdravie človeka je jednou z najvýznamnejších hodnôt, ktorú treba chrániť a ich ochrana je spoločným cieľom a záujmom Vlády Slovenskej republiky, ako aj lekárov saVláda Slovenskej republiky, ako reprezentant výkonnej moci v štáte (ďalej len "vláda") (spoločne aj "zmluvné strany")aLekárske odborové združenie, so sídlom Nemocnica sv.

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) –

Preambula

uznávajúc, že život a zdravie človeka je jednou z najvýznamnejších hodnôt, ktorú treba chrániť a ich ochrana je spoločným cieľom a záujmom Vlády Slovenskej republiky, ako aj lekárov sa

Vláda Slovenskej republiky, ako reprezentant výkonnej moci v štáte (ďalej len „vláda“) (spoločne aj „zmluvné strany“)

a

Lekárske odborové združenie, so sídlom Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská ll, 851 07 Bratislava, IČO: 35 992 620, ako najväčší reprezentant lekárov, združených v odborových organizáciách (ďalej len „LOZ“) (spoločne aj „zmluvné strany“)

rozhodli uzatvoriť nasledovné memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve (ďalej aj „memorandum“) v nasledovnom znení:

1 Zabezpečenie dodržiavania Zákonníka práce a Vyhlášky tykajúcej sa minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia bez rozdielu vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

1.1 Vláda sa zaväzuje vykonať organizačné a ekonomické opatrenia, ktoré vytvoria predpoklady na dôsledné dodržiavanie Zákonníka práce a Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-0L o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej aj „personálne normatívy“).

1.2 Vláda zabezpečí dôsledný a verejný výkon kontroly príslušnými štátnymi orgánmi a uplatnenie sankcií voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí v tejto lehote nezabezpečia dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených právnych predpisov.

1.3 V súvislosti s porušovaním Zákonníka práce a personálneho normatívu sa vláda zaväzuje, že bude prostredníctvom svojich orgánov pravidelne a sústavne, najmenej však raz za tri roky kontrolovať dodržiavanie Zákonníka práce a personálnych normatívov vo všetkých zariadeniach ústavnej starostlivosti vymedzených v § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zariadenia ústavnej starostlivosti“) a v prípade porušenia Zákonníka práce alebo personálnych normatívov zabezpečí nápravu stavu do 4 mesiacov od zistenia nedostatkov.

1.4 Ak porušovanie Zákonníka práce a personálneho normatívu bude naďalej pretrvávať vláda zabezpečí, aby boli zamestnanci u ktorých sa zistilo porušovanie Zákonníka práce a personálnych normatívov okrem zákonných nárokov podľa Zákonníka práce odškodnení najmä poskytnutím pracovného voľna na štúdium a vzdelávanie a preplatením vzdelávania bez podmienky zotrvania v pracovnom pomere.

1.5 V prípade, ak bol podaný konkrétny podnet zo strany LOZ, pre porušovanie Zákonníka práce a personálnych normatívov v zariadení ústavnej starostlivosti sa vláda Slovenskej republiky zaväzuje, že Ministerstvo zdravotníctva SR vykoná kontrolu v zariadení ústavnej starostlivosti do 30 dní od doručenia podnetu a výsledok kontroly oznámi LOZ v lehote 60 dní od doručenia podnetu a v rovnakej lehote prijme opatrenia na odstránenie zistených porušení a nedostatkov.

1.6 Vláda sa zaväzuje, že v spolupráci s LOZ, inými odborovými, odbornými a stavovskými organizáciami pripraví návrh novely zákonníka práce, ktorý bude zabezpečovať prijatie materiálnych podmienok vyjadrených v bode 1.1 až 1.5. tohto memoranda. Vláda zabezpečí prípadné skrátené legislatívne konanie tak, aby návrh novely zákona, ktorej obsahom je návrh v prílohe č. 1., mohol nadobudnúť účinnosť 1.1.2012.

2 Zmena systému financovania zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce zdravotníckych pracovníkov

2.1 Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje najneskôr do 31.12.2012, zabezpečiť prijatie takých legislatívnych a organizačných opatrení, aby sa najneskôr do konca roka 2013 reálne v praxi uplatňoval klasifikačný systém spolu so stanovením výšky úhrady za jednotlivé výkony poskytnutej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje uskutočniť zmenu financovania systému zdravotnej starostlivosti, ktorá bude založená na štandardných diagnostických a terapeutických postupoch stanovených Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci so stavovskými, odbornými a odborovými organizáciami (najmä Slovenská lekárska komora a LOZ) a bude zohľadňovať reálne náklady (vrátane ceny práce zdravotníckych pracovníkov) na liečbu konkrétnej diagnózy. Vláda sa zaväzuje zabezpečiť zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní tieto náklady zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti uhradiť.

2.2 Pri tvorbe nového systému opísaného v bode 2.1 budú súčasťou expertných skupín pre prípravu príslušných právnych predpisov zástupcovia stavovských, odborných a odborových organizácií. Zástupcovia Slovenskej lekárskej komory a LOZ budú mať v expertných skupinách spolurozhodovaciu právomoc.

3 Zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti

3.1 Vláda poverí ministra zdravotníctva aby prostredníctvom poslancov Národnej rady SR najneskôr do 16.12.2011 predložil na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, ktorým navrhne zrušenie § 84 až 91 zákona v znení prílohy č. 2. Vláda zabezpečí prípadné skrátené legislatívne konanie tak, aby návrh novely zákona, ktorej obsahom je návrh v prílohe č. 2, mohol nadobudnúť účinnosť 1.1.2012. Vláda SR sa zaväzuje nerealizovať predmetné ustanovenia zákona, teda nerealizovať zmenu štátnych organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na akciové spoločnosti až do schválenia NR SR vyššie uvedeného návrhu v prílohe č. 2.

3.2 Vláda sa zaväzuje zabezpečiť transparentné a verejne kontrolovateľné fungovanie zdravotníckych zariadení v systéme štátnych príspevkových organizácií. Ministerstvo zdravotníctva SR pripraví príkaz ministra pre riaditeľov nemocníc, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív v súvislosti s transformáciou nemocníc na štátne akciové spoločnosti, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1.1.2012 sprísnia podmienky hospodárenia s cieľom efektívnejšieho a transparentnejšieho chodu nemocníc.

4 Legislatívna garancia postupného navýšenia základných platov lekárov

4.1 Vláda sa zaväzuje legislatívne zabezpečiť v zariadeniach ústavnej starostlivosti Slovenskej republiky zvýšenie základných platov zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár na úroveň:

(i) k 1.1.2012 na úroveň minimálne 1,05 – 1,6 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania, a to v zmysle prílohy č. l,

(ii) k 1.7.2012 na úroveň minimálne 1,2 – 1,9 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania, a to v zmysle prílohy č. l,

(iii) k 1.1.2013 na úroveň minimálne 1,25 – 2,3 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania, a to v zmysle prílohy č. l.

4.2 Vláda zabezpečí prípadné skrátené legislatívne konanie tak, aby návrh novely zákona, ktorej obsahom je návrh v prílohe č. 1., mohol nadobudnúť účinnosť 1.1.2012. Zmena legislatívno-technických náležitostí, zmena formy, či zaradenie základných požiadaviek do iného zákona sa nepovažuje za porušenie tohto záväzku, pokiaľ budú akceptované materiálne podmienky obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto memoranda.

4.3 Vláda sa zaväzuje vytvoriť finančné predpoklady pre zabezpečenie zvýšených nákladov v spojitosti s realizáciou zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotníc

Súvisiace články

Aktuálne správy