Odpočet MPSVR SR - Prvý rok po voľbách

Pridajte názor  Zdroj: TASR

12. 8. 2011 - Odpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) - Prvý rok po voľbách 3Š: najskôr Šok, potom Šetrenie a nová Šanca Šok - dedičstvo po predchodcoch (prázdna kasa s chýbajúcimi miliónmi, desiatky pochybných zmlúv vyhadzujúcich peniaze von oknom, premrhané eurofondy, tunelovanie cez sociálne podniky a príkazné zmluvy) Šetrenie – zrušenie nevýhodných zmlúv, zavedenie elektronických aukcií, transparentné verejné obstarávanie, okresanie výdavkov na chod ministerstva Nová šanca – vďaka ušetreným prostriedkom zvýšenie a predĺženie materskej, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšenie príspevkov pre opatrovateľov a na osobnú asistenciu, vyššia podpora v nezamestnanosti pre mladých rodičov, vyššia 1/ Nezamestnanosť: - dobrá správa pre občanov – konečne začala nezamestnanosť klesať, podľa štatistického úradu v prvom štvrťroku 2011 dosiahla nezamestnanosť 13,9 %, kým za také isté obdobie roku 2010 to bolo 15,1 % - aby tempo poklesu bolo ešte výraznejšie, prijali sme veľký rad opatrení - Protipovodňový príspevok: - presne pred rokom katastrofálne záplavy u vás v Handlovej a okolí - následne urýchlené prijatie novely zákona o službách zamestnanosti - protipovodňový príspevok na odstraňovanie škôd má veľký úspech - návšteva Jalovca a najviac postihnutých častí Handlovej – vidím veľkú zmenu - Od účinnosti novely, teda od 23.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Odpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) - Prvý rok po voľbách

3Š: najskôr Šok, potom Šetrenie a nová Šanca

Šok - dedičstvo po predchodcoch (prázdna kasa s chýbajúcimi miliónmi, desiatky pochybných zmlúv vyhadzujúcich peniaze von oknom, premrhané eurofondy, tunelovanie cez sociálne podniky a príkazné zmluvy)

Šetrenie – zrušenie nevýhodných zmlúv, zavedenie elektronických aukcií, transparentné verejné obstarávanie, okresanie výdavkov na chod ministerstva

Nová šanca – vďaka ušetreným prostriedkom zvýšenie a predĺženie materskej, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšenie príspevkov pre opatrovateľov a na osobnú asistenciu, vyššia podpora v nezamestnanosti pre mladých rodičov, vyššia

1/ Nezamestnanosť:

- dobrá správa pre občanov – konečne začala nezamestnanosť klesať, podľa štatistického úradu v prvom štvrťroku 2011 dosiahla nezamestnanosť 13,9 %, kým za také isté obdobie roku 2010 to bolo 15,1 % - aby tempo poklesu bolo ešte výraznejšie, prijali sme veľký rad opatrení

- Protipovodňový príspevok: - presne pred rokom katastrofálne záplavy u vás v Handlovej a okolí - následne urýchlené prijatie novely zákona o službách zamestnanosti - protipovodňový príspevok na odstraňovanie škôd má veľký úspech - návšteva Jalovca a najviac postihnutých častí Handlovej – vidím veľkú zmenu - Od účinnosti novely, teda od 23. septembra 2010, k 31. júlu tohto roka získalo vďaka príspevku prácu už 6994 nezamestnaných, úrady však už majú žiadosti celkove na 7330 pracovných miest - novela zákona o službách zamestnanosti prijatá na poslednej schôdzi parlamentu, umožní využívať protipovodňový príspevok aj ďalším subjektom, najmä sa priestor otvára organizáciám, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, a veľkým zamestnávateľom, ktorí mohli doteraz príspevok čerpať len pre obmedzený počet ľudí. Napríklad Lesy SR, ktoré zamestnávajú pri protipovodňových opatreniach 573 ľudí z evidencie úradov práce. Doteraz však mali nárok na čerpanie protipovodňového príspevku len pre 70 z nich. Vďaka novele môžu Lesy SR čerpať príspevok aj pre ďalších nezamestnaných. Podnik je schopný zamestnať ďalších viac ako 300 ľudí, spolu teda približne deväťsto nezamestnaných - očakávame, že v tomto roku sa takýmto spôsobom vytvorí zhruba 10-tisíc pracovných miest.

- Programy zamestnanosti: - ÚPSVR zverejnil v pripomienkovom konaní štyri projekty, ktorých cieľom je podpora tvorby pracovných miest, obnovenie pracovných zručností dlhodobo nezamestnaných

1. Nezamestnaní a oprava hradov: V júni tohto roka spustilo ministerstvo kultúry v spolupráci s ministerstvom práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pilotný projekt zapojenia nezamestnaných do opravy hradov. Prvých 30 nezamestnaných začalo 1. júna 2011 opravovať Šarišský hrad, ďalších 20 zase začalo opravovať hrad Uhrovec. Väčšinu z týchto nezamestnaných pritom tvoria dlhodobo nezamestnaní. Tento projekt plánuje UPSVR SR v ďalšom roku rozšíriť. 2. Projekt „sociálny asistent pre výchovu a vzdelávanie“ a „bezpečnostný pracovník“: vytvorí pracovné miesta pre 2113 uchádzačov o zamestnanie. Títo asistenti budú pôsobiť v skupinách detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cieľom je zvýšiť bezpečnosť v tomto prostredí a zefektívniť vzdelávanie detí. 3. Pracovné miesta v malých a stredných podnikoch: pôjde o projekt na lokálnej úrovni, perspektívou je, aby na základe dočasne vytvorených pracovných miest v miestnych podnikoch, mohli následne úspešní uchádzači vďaka posilneniu pracovných zručností, získať trvalé pracovné miesta (asi 100 pracovných miest). 4. Projekt deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti: počíta s preškolením zamestnancov DeD a so zvyšovaním počtu profesionálnych rodičov

- národné projekty zamestnanosti pripravuje aj MPSVR SR – ide najmä o projekt podpory občanov ohrozených a dotknutých hromadným prepúšťaním, projekt opatrovateliek (asi 1400 pracovných miest), projekt terénnych sociálnych pracovníkov ( 400 TSP) a projekt komunitných centier (za 20 miliónov, asi 50-80 KC).

- chystáme novelu o službách zamestnanosti AOTP - Novela Zákonníka práce

2/ Mladé rodiny:

- navýšenie rozpočtu v časti podpora rodín pre rok 2011 o cca 105 miliónov eur –celkovo výdavky pre rodinu predstavujú v tomto roku takmer miliardu eur

- zmeny v rodičovskom príspevku (zrušenie zákazu súbehu príspevku a práce, zvýšenie pre dvojičky) - príspevok na starostlivosť o dieťa (230 €) - od januára 2012 sa rodičovský príspevok zvýši opäť, a to na 194,70 € - materská – vyššia a dlhšia, spravodlivejšia pre náhradných rodičov - vyššia dávka v nezamestnanosti pre rodičov (výpočet podľa predošlej mzdy) - ochranná lehota pre tehotné ženy predĺžená zo 6 na 8 mesiacov (aby neprišli o nárok na materské, ak by stratili zamestnanie v období tehotenstva).

3/ Chod rezortu:

- zníženie počtu zamestnancov zo 466 na 388 k 01.02. 2011 v aparáte ministerstva. - odhadovaná úspora na platoch a poistnom v roku 2011 je 11,5 mil. € - prehodnotenie existujúcich zmlúv uzatvorených bývalým vedením – 18 bolo zrušených, u ďalších boli vyjednané zľavy, napr.: - dodávateľ sieťových a dátových služieb SWAN, zmluvu je možné ukončiť len s vysokými sankciami pre MPSVR SR, preto MPSVR vyjednalo mesačnú zľavu 43-tisíc € - nezmyselná údržba funkčnej rampy na parkovisku za 7 000 € každý rok, alebo odhrabávanie snehu za 2915 € mesačne, táto zmluva sa týkala aj odhrabávania lístia na jeseň či kosenie trávy, pričom v okolí MPSVR tráva či stromy takmer vôbec nerastú

- predpokladaná ročná úspora v oblasti rušenia nevýhodných zmlúv či vyjednávania zliav je cca  1,5 milióna eur. - transparentné verejné obstarávania, využívanie elektronických aukcií - zverejňujeme aj zmluvy a faktúry nad rámec zákona a rozhodnutí vlády (napr. aj zákazky s nízkou hodnotou) - zrušené boli aj niektoré nevýhodné a účelovo uzatvorené príkazné zmluvy (Tomanová, Kršíková, Bernátek) - zlepšené, zrýchlené a transparentné čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, prijali sme množstvo opatrení, aby sa neopakovali tunelovanie týchto fondov tak, ako to bolo za bývalého vedenia MPSVR SR

Zdedená Tomanovej kauzy sociálne podniky a Privilégium:

V auguste minulého roka podalo MPSVR SR trestné oznámenie v súvislosti s pilotnými projektmi sociálnych podnikov pre podozrenie s nehospodárnym nakladaním s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu. V tejto veci zatiaľ stále prebieha vyšetrovanie.

V prípade troch sociálnych podnikov (Gemerský, Revúcky a Arvik) súdy vyhoveli podaným návrhom ministerstva práce na vydanie predbežných opatrení. Na základe návrhov ministerstva bolo týmto sociálnym podnikom súdom zakázané nakladať s majetkom. Ministerstvo zároveň podalo voči uvedeným sociálnym podnikom žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v neoprávnene získanom nenávratnom finančnom príspevku. V prípade Revúckeho podniku už Okresný súd Revúca vydal platobný rozkaz, na základe ktorého zaviazal podnik príspevok vrátiť.

V prípade horehronského sociálneho podniku prebieha konkurzné konanie, v ktorom Okresný súd Banská Bystrica priznal ministerstvu práce postavenie veriteľa s jeho pohľadávkou prihlásenou do konkurzného konania.

Pri Spišsko-gemerskom sociálnom podniku bolo začaté konkurzné konanie, aj tu MPSVR prihlási pohľadávku. U Veľkokrtíšskeho podniku sa podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu pripravuje. Sociálne podniky podporilo bývalé vedenie MPSVR SR sumou 11,2 milióna eur.

Bývalú riaditeľku neziskovej organizácie Privilégium Štepánku Mádlovú odsúdil Okresný súd Bratislava I. v kauze subvenčného podvodu na dvojročný podmienečný t