Čo sa stalo s fondom VÚB Kupón II.

Diskusia 5  Zdroj: Časopis Investor

27. 6. 2001 - Prinášame pokračovanie článku o histórii fondu VÚB Kupón. V článku si možete prečítať, ako prebiehal boj o ovládnutie fondu a jeho následne rozdelenie na jednotlivé akciové spoločnosti.

Polčas rozpadu

Od obnovenia obchodovania do konca roku 1996 sa na RMS previedlo 1 917 809 kusov akcií, pričom objem obchodov dosiahol úroveň 1 041 008 089 Sk (priemerná cena 543 Sk/akcia). Na Burze cenných papierov zmenilo majiteľa 8 313 273 kusov akcií a objem obchodov dosiahol 5 636 771 800 Sk (priemerná cena 678 Sk/akcia). Spolu zmenilo majiteľa 10 231 082 kusov akcií, čo predstavuje neuveriteľný podiel na základnom imaní - 149 %. Boj o ovládnutie investičného fondu VÚB Kupón sa začal.

Polčas rozpadu podľa učebníc chémie je priemerný čas, za ktorý sa zo začiatočného množstva rádionuklidov samovoľne premení polovica. Polčas rozpadu investičného fondu VÚB Kupón trval iba niekoľko mesiacov. Približne v polovici roka získala spoločnosť AKS, a.s., 6,45 %-ný podiel a spoločnosť Penta Brokers, o.c.p., a.s. 13,99 %-ný podiel na emisii VÚB Kupón. Dňa 8. 7. 1997 sa malo konať mimoriadne valné zhromaždenie VÚB Kupón, ktoré malo mať na programe rokovania rozdelenie VÚB Kupón na dva investičné fondy. Tento návrh bol však z rokovania stiahnutý z dôvodu právnych nejasností. Zaregistrovaní účastníci disponovali akciami, ktorých súhrnná nominálna hodnota predstavovala 51,2 %-ný podiel na emisii. Ďalší vývoj nenechal na seba dlho čakať. Na mimoriadnom valnom zhromaždení VÚB Kupón sa 18. 7. 1997 prezentovali akcionári vlastniaci 48 % akcií. Schválili nové obchodné meno spoločnosti - Stratégia Invest, investičný fond, a. s., nové sídlo spoločnosti - Ružová dolina 6, Bratislava. Odvolali päťčlennú dozornú radu a zvolili jej novú trojčlennú zostavu. Zmeny v stanovách spoločnosti sa týkali najmä ich zladenia s platnou legislatívou a spresnili pôsobnosť dozornej rady. Napríklad zmena stanov podľa ich nového znenia bola možná iba za prítomnosti akcionárov, ktorých menovitá hodnota akcií predstavuje vyše 40 % základného imania spoločnosti. O zvýšení základného imania vydaním nových akcií alebo prevedením majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie mohlo podľa upravených stanov za určitých okolností rozhodnúť aj predstavenstvo, najviac však o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Za jednotlivé zmeny hlasovalo vždy viac ako 99 % prítomných akcionárov.

Prešiel jeden mesiac a štyri dni a konalo sa ďalšie mimoriadne valné zhromaždenie. Najväčší slovenský investičný fond, VÚB Kupón IF, a. s., nedávno premenovaný na Stratégia Invest IF, a. s., bol na ňom zrušený bez likvidácie a zlúčil sa so spoločnosťou Interfin Group, a. s., Bratislava. Na tomto valnom zhromaždení sa prezentovali účastinári vlastniaci 44,5 % akcií fondu, medzi ktorými boli zástupcovia spoločností Penta Brokers, o.c.p., a.s., Bratislava (13,99 %), AKS, a.s., Bratislava (12,58 %), a VÚB Invest Holding, a.s., Bratislava (18,04 %). 22.8.1997 prestal VÚB Kupón ako investičný fond existovať. K zlúčeniu do spoločnosti Interfin Group viedla majoritných akcionárov snaha pôsobiť ako strategický investor, pretože neboli podľa nich vytvorené podmienky na portfóliové investovanie. Hlavnou črtou stratégie novej spoločnosti malo byť maximálne zhodnotenie majetku prostredníctvom investícií do cenných papierov a produktov peňažného trhu. Veľký podiel by mali predstavovať investície na trhu nehnuteľností a v prípade získania príslušných povolení aj investície do cenných papierov spoločností z východoeurópskeho a stredoeurópskeho regiónu.

Výška čistého imania na jednu akciu investičného fondu VÚB Kupón bola k 31. júlu 1997 1013 Sk.

Delenie a delenie

Päť osôb - štyri právnické a jedna fyzická - s vlastníctvom 44,6 % akcií rozhodlo 3.10.1997 na mimoriadnom valnom zhromaždení o zrušení spoločnosti Interfin Group, a.s. o jej rozdelením na akciové spoločnosti Intermark a Istrofin. Akcionármi spoločnosti Intermark sa dňom zápisu do obchodného registra stali spoločnosti AKS, a.s., Bratislava (vlastnila 22 % akcií spoločnosti Interfin Group), Penta Brokers, o.c.p., a. s., Bratislava (18 %), Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava (10 %), VÚB Invest Holding, a.s., Bratislava (3 %) a Greenacre Investment Fund Ltd. so sídlom na Cypre (2,5 %). Približne 160-tisíc zvyšných akcionárov sa stane akcionármi spoločnosti Istrofin.

Základné imanie zrušenej spoločnosti sa rozdelilo v pomere 55 % (približne 3,8mld. Sk) pre spoločnosť Intermark a 45 % (3,1mld. Sk) pre spoločnosť Istrofin. Deklarovaným dôvodom rozdelenia spoločnosti bola snaha realizovať takú investičnú politiku, ktorá v podmienkach slovenského kapitálového trhu nemusí vyhovovať všetkým akcionárom. Iniciátori rozdelenia vychádzali zo skúseností, ktoré potvrdzujú, že malým akcionárom vyhovujú skôr stredno až dlhodobé bezpečné investície, ktoré im zabezpečia určitý pravidelný výnos. Časť akcionárov sa rozhodla ísť cestou agresívnejšej investičnej politiky spojenej s vyššou mierou rizika. Akcionárska štruktúra spoločnosti Istrofin, a. s., je mimoriadne rozdrobená, keď nikto nevlastní podiel väčší ako 5 %. Podľa stanov spoločnosti dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva. Funkčné obdobie členov dozornej rady (ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie) je päť rokov, končí sa však až voľbou nových členov. Ak noví členovia dozornej rady nebudú zvolení do jedného roka po uplynutí funkčného obdobia pôvodných členov, považujú sa pôvodní členovia za platne zvolených na ďalšie funkčné obdobie. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí vlastnia podiel predstavujúci viac ako 10 % základného imania spoločnosti. Výnimkou je iba hlasovanie o zmene stanov, keď je valné zhromaždenie uznášaniaschopné za prítomnosti akcionárov, ktorých menovitá hodnota akcií presahuje 30 % základného imania. Na platné rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, zmene základného imania, zrušení spoločnosti, schválení ročnej účtovnej uzávierky, rozhodnutí o rozdelení zisku, určenie tantiém a voľbu či odvolanie členov dozornej rady sa vyžaduje súhlas 95 % hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení. V praxi to znamená, že v najhoršom prípade stačí na to, aby sa zabránilo odvolaniu členov dozornej rady, prípadne zvoleniu nových členov, disponovať šiestimi percentami akcií spoločnosti. Sídlo spoločnosti Istrofin, a. s. je, v Bratislave na Škultétyho ul. č. 5 (tel: 07/55 41 04 97).

Pomôže len žaloba?

Spoločnosť Intermark, a. s., nenaplnila svoje poslanie, deklarované pri jej vzniku. Naopak, rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia 12.12.1997 vstúpila do likvidácie. Na základe ukončenia likvidácie bola táto spoločnosť 6.11.1998 vymazaná z obchodného registra. Akcionári tejto spoločnosti inkasovali likvidačný zostatok. Pri rozdelení Interfin Group, a.s. a teda pri vzniku spoločnosti Istrofin, a.s. vyhlásili iniciátori rozdelenia, že zabezpečia, aby nástupnícke spoločnosti v krátkom čase získali od Ministerstva financií povolenie na verejnú obchodovateľnosť svojich akcií. Dňa 23.3.1998 Istrofin doručil na Ministerstvo financií SR žiadosť o zrušenie cenných papierov VÚB Kupón a žiadosť o povolenie na verejnú obchodovateľnosť akcií nástupníckej spoločnosti Istrofin, a.s. Ministerstvo financií prerušilo správne konanie z dôvodu žaloby na súde. Keď ministerstvo stiahlo v priebehu roka 2000 podanú žalobu späť (o problematike žalôb vo veci tzv. transformovaných fondov písal INVESTOR v aprílovom čísle), vyzvalo Istrofin na doplnenie žiadosti. Istrofin neodpovedal ani na urgencie, ale dňa 14.3.2001 svoju žiadosť o povolenie na verejnú obchodovateľnosť stiahol späť. Do dnešného dňa teda akcie Istrofinu verejne obchodovateľné nie sú, a tak až okolo 160-tisíc akcionárov tri a pol roka po všetkých zmenách nemôže ešte stále nakladať so svojím majetkom. Podľa názoru odborníkov jediným spôsobom, ako zabezpečiť verejnú obchodovateľnosť akcií Istrofinu (pri nečinnosti predstavenstva) je podať súdnu žalobu na spoločnosť a v nej žiadať, aby súd prikázal spoločnosti požiadať