Východoslovenská distribučná uspela na ústavnom súde v spore s výrobcami elektriny z OZE

Diskusia 2  Zdroj:

25. 4. 2019 - Ústavný súd SR je presvedčený, že distribučné spoločnosti mali mať zákonom stanovené informácie od výrobcov elektriny už samotného 15. augusta. Nestačilo ich iba 15. augusta poslať poštou.

Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ktorým bola pre nedodržanie zákonom stanovených lehôt odobratá podpora na nimi vyrábanú “zelenú“ elektrinu, utrpeli na súde prehru. Ústavný súd SR (ÚS) totiž vrátil Krajskému súdu v Košiciach na opätovné prerokovanie vec, v ktorej všeobecné súdy dali za pravdu výrobcom elektriny, že svoju oznamovaciu povinnosť voči distribučnej spoločnosti im stačilo podať poštou dňa 15. augusta. Ústavný súd je však presvedčený, že distribučné spoločnosti mali mať doručené informácie od výrobcov elektriny už 15. augusta.

Ústavný súd na podnet spoločnosti Východoslovenská distribučná posudzoval charakter a povahu lehoty „k 15. augustu“. Či túto lehotu, do ktorej si mali výrobcovia elektriny splniť svoju oznamovaciu povinnosť, treba chápať ako lehotu hmotnoprávnu (15. augusta musela byť informácia v dispozičnej sfére distribučnej spoločnosti), alebo ako lehotu procesnoprávnu (informáciu stačilo dňa 15. august poslať poštou). Všeobecné súdy uvedenú lehotu posúdili ako procesnoprávnu, čo viedlo k viacerým úspešným súdnym sporom z pohľadu výrobcov elektriny.

„Z ústavného hľadiska je neudržateľný právny záver vyslovený v napadnutých rozhodnutiach okresného a krajského súdu o procesno-právnom charaktere lehoty. Právny názor všeobecných súdov nereflektuje súkromno-právny charakter vzťahu medzi žalobkyňou ako výrobcom elektriny z OZE a sťažovateľkou ako prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy,“ píše sa v rozhodnutí ústavného súdu.

Východoslovenská distribučná nález Ústavného súdu SR víta. „Tento nález z pohľadu našej spoločnosti zároveň potvrdzuje, že sme pri pozastavení vyplácania podpory v roku 2015 postupovali správne a v súlade so slovenskou legislatívou,“ reagoval pre agentúru SITA vedúci odboru Právo a vecná regulácia Východoslovenskej distribučnej Miroslav Šipoš.

V roku 2015 sa prvýkrát uplatnila zákonná sankcia vo forme odobratia ročnej štátnej podpory voči tým výrobcom elektriny, ktorí si oznamovaciu povinnosť v roku 2014 nesplnili. Nariadila to novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorú parlament schválil v roku 2013.

Ak si chceli výrobcovia zelenej elektriny nárokovať štátnu podporu v podobe vyšších výkupných cien na nimi vyrobenú elektrinu, museli si okrem iného splniť dve zákonné povinnosti. Museli do 15. apríla vrátiť doplatok, ktorý im v predchádzajúcom roku neprináležal. Taktiež museli každoročne oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a distribučnej spoločnosti, pod ktorú spadajú, do 15. augusta, že sa budú o podporu uchádzať aj v nasledujúcom kalendárnom roku vrátane predpokladaného množstva nimi dodanej elektriny. Nestačilo tieto údaje oznámiť len jednému, museli tak urobiť aj v prípade regulačného úradu, aj distribučnej spoločnosti.