Od nedele v EÚ platí prechodná fáza mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach

V nedeľu v členských krajinách EÚ vstupuje do platnosti mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) vo svojej prechodnej fáze. Európska komisia pripomenula, že CBAM je prelomovým nástrojom EÚ na boj proti úniku uhlíka a jedným z hlavných pilierov ambicióznej ekologickej agendy Fit for 55.

Vyrovná cenu uhlíka medzi domácimi produktmi a dovozmi. Tým sa zabezpečí, že klimatická politika EÚ nebude podkopávaná presunom výroby do krajín s menej ambicióznymi ekologickými normami alebo nahradením výrobkov EÚ dovozom s vyšším obsahom uhlíka. 

CBAM je opatrenie kompatibilné s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré povzbudzuje globálny priemysel, aby prijal ekologickejšie a udržateľnejšie technológie. Vo svojej prechodnej fáze sa CBAM bude vzťahovať len na dovoz cementu, železa a ocele, hliníka, hnojív, elektriny a vodíka. Dovozcovia tohto tovaru do EÚ budú musieť podávať správy o objeme svojho dovozu a emisiách skleníkových plynov vznikajúcich počas ich výroby, ale bez toho, aby v tejto fáze platili akúkoľvek finančnú úpravu. 

Prvá správa do 31. januára 2024

Zatiaľ čo sa od dovozcov požaduje, aby zbierali údaje za 4. štvrťrok 2023, svoju prvú správu budú musieť predložiť len do 31. januára 2024. Okrem toho sa do štruktúry CBAM na prvý rok uplatňovania začlenilo množstvo flexibility, napríklad používanie štandardných hodnôt pre vykazovanie vložených emisií a možnosť využívať pravidlá monitorovania, vykazovania a overovania krajiny výroby.

Prechodná fáza bude slúžiť ako obdobie učenia sa pre všetky zainteresované strany (dovozcov, výrobcov a orgány kontroly). Umožní Európskej komisii zhromaždiť užitočné informácie o zabudovaných emisiách s cieľom spresniť metodiku pre definitívne obdobie, ktoré sa začne v roku 2026. 

S cieľom pomôcť dovozcom z EÚ a zariadeniam mimo EÚ pri praktickej implementácii nových pravidiel je k dispozícii nový prechodný register CBAM, ktorý pomôže dovozcom vykonávať a oznamovať tieto výpočty. Komisia postupne sprístupní podrobné písomné usmernenia, online školiace materiály a webináre, prehľady konkrétnych odvetví a podrobný kontrolný zoznam na podporu podnikov, keď sa začína prechodný mechanizmus. 

Viac o téme: elektrina , , hranice , uhlíkové clo , vodík

Súvisiace články

Aktuálne správy