Žiadosť o predčasný dôchodok z 2. piliera má svoje špecifiká

Diskusia 4  Zdroj:

18. 2. 2020 - Pre poistenca z 1. piliera aj poistenca z 1. piliera, ktorý je zároveň sporiteľom 2. piliera dôchodkového systému, platia v prípade žiadosti o predčasný starobný dôchodok sčasti rovnaké podmienky a to, že na získanie nároku na dávku môžu požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a získali najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Pre poistenca z 1. piliera aj poistenca z 1. piliera, ktorý je zároveň sporiteľom 2. piliera dôchodkového systému, platia v prípade žiadosti o predčasný starobný dôchodok sčasti rovnaké podmienky a to, že na získanie nároku na dávku môžu požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a získali najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Pri žiadosti o predčasný starobný dôchodok sú však aj určité rozdiely.

"Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok z 1. piliera musí spĺňať aj podmienku, že suma jeho predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok, ktorý je sporiteľom 2. piliera, má túto podmienku stanovenú inak, súčet súm predčasného starobného dôchodku z 1. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z 2. piliera ku dňu začatia ich vyplácania musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu," informuje Sociálna poisťovňa.

O predčasný starobný dôchodok z 2. piliera môže sporiteľ požiadať v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že sporiteľ ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z 1. piliera (vyplácaný Sociálnou poisťovňou), môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z 2. piliera len súčasne so žiadosťou o predčasný starobný dôchodok z 1. piliera v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu sporiteľ určí v žiadosti o dôchodok.