Plénum schválilo úpravu starobného dôchodkového sporenia z dielne MPSVR

Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) sa zmení. Zavedie sa aj predvolená investičná stratégia. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Za návrh hlasovalo 74 zo 76 prítomných poslancov.
„Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia – zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu a prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe,“ priblížil rezort práce.
Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení podľa MPSVR uprednostňuje dlhodobé vyplácanie majetku sporiteľov v starobe. Prináša aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Kumulatívne obe opatrenia môžu podľa rezortu práce zvýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %. Návrhom zákona o starobnom dôchodkovom sporení sleduje MPSVR zvýšenie efektívnosti 2. piliera z pohľadu celkovej nasporenej sumy, a teda aj budúceho dôchodku pre sporiteľa.
MPSVR podčiarklo, že takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti vypláca úspory z 2. piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti.
Pozitívny efekt na hodnotu dôchodkových úspor sporiteľov budú mať podľa MPSVR aj navrhované zmeny v štruktúre odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh na zavedenie individuálnych garancií.
Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh poslankyne Anny Andrejuvovej (OĽANO). Podľa neho sa zavedie automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre každú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po nadobudnutí účinnosti príslušných ustanovení zákona, teda od 1. mája 2023. Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť.
Sociálna poisťovňa má zaslať informáciu o právach a povinnostiach súvisiacich s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 60 dní od vzniku prvej účasti na tomto sporení. Táto informácia má byť zrozumiteľná, preto by nemala obsahovať odbornú terminológiu.
Výplatná fáza sa má zmeniť tak, že dôchodok z druhého piliera v prvej časti výplatnej fázy bude vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a až následne z druhej časti nasporenej sumy formou doživotného dôchodku.
Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Petra Kremského (OĽANO) sa zároveň zachováva právo sporiteľa nakladať s vlastnými úsporami po vzniku nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Ide o právo slobodne sa rozhodnúť pre kúpu anuity, vlastné nastavenie programového výberu či jednorazový výber po splnení podmienky výšky doživotného dôchodku aspoň na úrovni referenčnej sumy, teda aspoň na úrovni priemerného dôchodku.
Plénum však neschválilo pozmeňujúci návrh poslanca Petra Cmoreja (SaS), ktorý tiež navrhoval zachovať slobodu sporiteľa nakladať s vlastnými úsporami, pokiaľ má zabezpečený doživotný dôchodok vo výške určenej zákonom. Navrhoval zároveň vytvorenie predpokladov na vznik tzv. oranžovej obálky, teda miesta nezávislého od poskytovateľa sporenia, na ktorom sa budúci dôchodca dozvie informácie o stave a predpokladanom vývoji jeho hmotného zabezpečenia v starobe.

Súvisiace články

Aktuálne správy