Dedia sa aj dlhy

Diskusia 4  
Dedia sa aj dlhy
Zdroj: HMG Advisory Group
Foto: getty images


23. 9. 2019 - Dedič nezdedí po poručiteľovi len jeho aktíva (dom, auto, záhradu a pod.), ale aj dlhy (nesplatené pôžičky či úvery a daňové nedoplatky). Bolo by nespravodlivé, aby dedičia znášali všetky finančné záväzky, plynúce z aktívneho života poručiteľa, ktorých vznik oni sami nespôsobili. Preto dedičov istým spôsobom chráni zákon.

Zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa je limitovaná
Občiansky zákonník v § 470 ods. 1 totiž ustanovuje, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, teda do výšky zdedených aktív. Rovnako dedič zodpovedá aj za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa . Ak dedič nadobudol po poručiteľovi napríklad dom, ktorý bol ocenený na 100 000 eur, no zároveň na neho prešli dlhy poručiteľa vo výške 200 000 eur, za dlhy poručiteľa je zodpovedný len do výšky 100 000. V prípade, že je dedičov viac, zodpovedajú za dlhy pomerne (podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu).

Dohoda o prenechaní predlženého dedičstva
Dedič môže uzatvoriť s veriteľmi dohodu o prenechaní predlženého dedičstva. V takom prípade pripadne celé zdedené dedičstvo (aktíva i pasíva) veriteľom poručiteľa. Dohodu o prenechaní predlženého dedičstva musí schváliť súd, ktorý tak urobí v prípade, ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. Ak nedôjde k uzatvoreniu dohody o prenechaní predlženého dedičstva, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva. Likvidácia dedičstva súdom (notárom, ako súdny komisárom) znamená speňaženie všetkého poručiteľovho majetku. Notár tak urobí vo vlastnom mene a je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby majetok speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok obvykle predáva. Majetok možno speňažiť priamym predajom, dražbou prostredníctvom dražobníka, ponukovým konaním alebo iným vhodným spôsobom. Následne súd rozvrhne výťažok medzi veriteľov. Právoplatným skončením likvidácie zanikajú proti dedičom neuspokojené pohľadávky veriteľov. Ak sa objaví ďalší poručiteľov majetok, súd ho rozdelí veriteľom do výšky ich neuspokojených pohľadávok. Ak zostane majetkový prebytok, prejedná sa ako dedičstvo.

Na čo si treba dať pozor
„Ak je Vaša pohľadávka sporná, resp. ju dedičia namietnu v konaní pred notárom, notár takúto pohľadávku vylúči z dedičského konania a veriteľovi zostáva možnosť uplatniť si takúto pohľadávku na príslušnom súde. V prípade napr. daňových nedoplatkov, ktoré neboli prihlásené do dedičského konania a nie sú zahrnuté v uznesení o dedičstve, je daňový úrad oprávnený tieto vymáhať v exekučnom konaní, a to do hodnoty zdedeného majetku,“ vysvetľuje JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, z poradenskej skupiny v oblasti práva a financií HMG Advisory Group.

Dedič môže dedičstvo odmietnuť
Dedičstvo sa odmieta ako celok, t. j. aktíva aj pasíva (dlhy). Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom upovedomený o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia (z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť). K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, ak by sa tak stalo, vyhlásenie o odmietnutí dedičstva by nemalo účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať.