Dedičstvo alebo výmena generácií

V každom okamihu nášho života chceme, aby majetok, ktorý sme počas svojho života nazhromaždili (a nazhromaždíme) skončil v správnych rukách. Pokiaľ tento proces nechceme zveriť ruke zákona, je vhodné spísať závet.

Spísanie závetu

Poslednú vôľu môžete spísať:
 • sám, v tom prípade musí byť napísaná vlastnou rukou
 • inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musí okrem vás podpísať ešte dvaja svedkovia
 • u notára

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný. Dôležitou obsahovou časťou je samozrejme ustanovenie dedičov celku, pomernej časti alebo konkrétnych vecí (kto čo dostane). Posledná vôľa môže takisto obsahovať nariadenie iného naloženia s majetkom, napríklad vznik nadácie.

Zrušenie či zmena poslednej vôle

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť závet, môžete tak učiniť niekoľkými spôsobmi:
 • listinu, na ktorej je napísaný závet roztrháte
 • napíšete odvolanie pôvodného závetu (musí mať také isté náležitosti ako posledná vôľa)
 • napíšete nový závet (platný je závet s neskorším dátumom spísania)


Vydedenie

Pri písaní závetu si je treba uvedomiť, že potomkom náleží zo zákona stanovený minimálny podiel na dedičstve. Neplnoletým potomkom musíte odkázať minimálne toľko, koľko by im pripadlo v prípade dedenia zo zákona (viď ďalej), a tým plnoletým aspoň polovicu. Pokiaľ nechcete, aby vaše deti získali váš majetok, musíte ich vydediť. To je možné učiniť buď samostatným písomným prehlásením - listinou o vydedení (musí mať rovnaké náležitosti ako posledná vôľa), alebo je potrebné tento fakt uviesť v samotnom závete. Vydediť svojho potomka môžete iba zo stanovených dôvodov (a ten musí byť v závete uvedený):
 • neposkytol vám potrebnú pomoc v starobe
 • trvalo o vás neprejavoval naozajstný záujem
 • bol odsúdený za úmyselný trestný čin najmenej na jeden rok odňatia slobody
 • trvalo viedol neusporiadaný život.

Ak si prajete, aby nemohli dediť i deti nevydareného potomka, musíte to v závete (alebo listine o vydedení) opäť vyslovene uviesť.

Keď závet neexistuje

Pokiaľ ste závet nespísali, nastáva v prípade vašej smrti tzv. dedenie zo zákona, ktoré prebieha v štyroch stupňoch:
1. najprv dedí manžel poručiteľa a jeho potomkovia, pričom sa delia rovnakým dielom, pokiaľ nemôžu dediť potomkovia (už nežijú, vydajú sa dedičstva ap.) dedia ich deti (prípadne vnuci, pravnuci atď.)
2. ak nededia potomkovia poručiteľa (už nežijú, vzdajú sa dedičstva ap.) získavajú dedičstvo manžel, rodičia poručiteľa a ďalej tí, čo s ním žili aspoň rok v spoločnej domácnosti; manžel však musí dostať najmenej polovicu, ostatní sa delia rovnakým dielom
3. ak nezíska dedičstvo manžel ani žiadny z rodičov, dedia súrodenci poručiteľa, prípadne ich deti (vnuci však už dediť nemôžu)
4. ak sa nestane dedičom niekto z predchádzajúcej skupiny, dedičstvo sa prerozdelí medzi prarodičov poručiteľa, prípadne deti prarodičov.

Pokiaľ ani potom nenájde pozostalosť svojho nového majiteľa, stáva sa ním štát.

Tip: Pokiaľ sú všetci dedičia po smrti alebo ste ich vydedili napíšte určite závet. V opačnom prípade totiž váš majetok dostane štát. Prečítajte si preto užitočný článok s radami: Ako správne napísať závet.


Odmietnutie pozostalosti

Aj keď to môže znieť nepravdepodobne, sú situácie, keď chceme dedičstvo odmietnuť. Môže to byť predovšetkým vtedy, keď nechceme aby dochádzalo k deleniu majetku. Napríklad deti sa vzdajú dedičstva, aby jediným dedičom bola matka poručiteľa. Samotný úkon odmietnutia je nutné previesť ústne pred súdom zaslaním písomného prehlásenia súdu.

Zadĺžené dedičstvo

Pozostalosť po niekom, kto mal vysoké dlhy nemusí byť nočnou morou. Rozhodne sa nebojte, že by ste museli ešte niečo doplácať. Za dlhy poručiteľa zodpovedáte totiž iba do výšky hodnoty majetku získaného v dedičskom konaní.

Možnosti riešenia zadĺženého dedičstva sú dve:
 • likvidácia dedičstva - majetok je rozpredaný a zo získaných peňazí sú uspokojení veritelia,
 • dedičia prenechajú dedičstvo veriteľom ako úhradu dlhov - toto riešenie musí schváliť súd, ktorý prejednáva rozdelenie príslušného dedičstva.


Dane

Daň z darovania a daň z dedičstva boli zrušené od 1. januára 2004.

V priebehu dedičského konania, zvlášť keď ide o rozsiahly majetok, môžete potrebovať právnika.